ทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

  
หน้าแรก สำนักงานวิชาการ บทความ กระดานสนทนา แฟ้มสะสมผลงานบุคลากร ชมรมศิษย์เก่า facebook อ่านข่าวเก่า สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อ่านข่าวเก่า๕๗ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานวิจัยคณาจารย์ เว็บกลุ่มงานวิจัยฯ

นาฬิกา 

 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 

รายชื่อวัดจังหวัดเชียงราย 

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย
รายชื่อวัดอำเภอแม่จัน
รายชื่อวัดอำเภอเวียงชัย
รายชื่อวัดอำเภอแม่สาย
รายชื่อวัดอำเภอเชียงแสน
รายชื่อวัดอำเภอเชียงของ
รายชื่อวัดอำภอเทิง
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 

 

ฐานข้อมูลวิจัย 

ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

 

ห้องสมุดออนไลท์ 

 

ห้องสมุดต่างประเทศ 

 

ห้องสมุด 

 

ฝ่ายงานอำนวยการ 

 

Google Search

Google

 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 

คู่มือ 

 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด

mcucr 5 สัปดาห์
WebSuperAdm245 สัปดาห์
WeBManGR252 สัปดาห์
 

สำนักงานวิชาการ

สำนักงานวิชาการ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พระครูสุธีสุตสุนทร, ดร.
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ภาระงานภายในสำนักงานมี ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
กลุ่มงานวิจัย มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานบริการการศึกษา
-งานจัดทำคู่มือการรับสมัคร การคัดเลือกนิสิต
-งานกองทุนการศึกษา
-งานการลงทะเบียน
-งานข้อมูลนิสิตและบริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัตินิสิต
-งานจักทำระบบการวัดผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษา
-งานตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
-งานออกหนังสือสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
-งานปฏิบัติการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- งานจัดหาและให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร เอกสาร วิขาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ และจัดนิทรรศการ
- งานอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหรือสนับสนุนการทำงาน
- งานผลิต จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน
- งานปฏิบัติการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- งานวางแผนพัฒนางานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย
- งานเผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- งานการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานจัดทำ ปรับปรุง วางแผนและพัฒนาหลักสูตรและการสอน
- งานส่งเสริมและประเมินประสิทธิภาพการสอน
- งานตำรา เอกสารทางวิชาการ จัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ
- งานปฏิบัติการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- งานจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ งานบัณฑิตศึกษา
- งานจัดทำตารางสอน ตารางสอบขั้นตอนการสอบ
- งานงานฝึกอบรม บริการการศึกษา
- งานกิจการนิสิต ส่งเสริมสนับสนุนเผยแผ่ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- งานวิปัสสนากรรมฐาน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาคฤดูร้อน
- งานปฏิบัติการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

 

บุคลากรประจำแต่ละกลุ่มงาน

    

๑. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

๒. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

๓. กลุ่งานวิจัย มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

๔. กลุ่มงานบริการการศึกษา

นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพัสกร อุ่นกาศ
อาจารย์ประจำ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
อาจารย์ประจำ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
นายดำเนิน ปัญญาผ่องใส
อาจารย์ประจำ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวกานต์มณี ใจเพชร
นักวิชาการการศึกษา
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง)
อาจารย์ประจำ
นักวิจัย (งานวิจัย)
พระครุกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์ ดวงดี)
อาจารย์ประจำ
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระทรัพย์อนันต์ อินต๊ะน้อย
ลูกจ้างประจำชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 

นายนเรศร์ บุญเลิศ
อาจารย์ประจำ
นักวิจัย (งานประเมินคุณภาพการสอน)
 

พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
อาจารย์ประจำ
รักษาการหัวหน้าสาขวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธำรงค์ ไหมทอง
นักจัดการทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
นักวิจัย (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
 

นายกำพล สุกันโท
อาจารย์ประจำ
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 

Facebook 

 

ตารางเรียน 2559 

ตารางเรียน 3/2559 (ซัมเมอร์) ของนิสิตคฤหัสถ์

ตารางเรียน 2/2559
2. ตารางเรียนบรรพชิต
3. ตารางเรียนคหัสถ์

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2559  

วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 

 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ดร.ฤทธิชัย แกมนาคพระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร

 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 

 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 

วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 

เรียนภาษาพม่า 

เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 

เรียนภาษาล้านนา 

 

เนื้อหาล่าสุด

ยังไม่มีเนิ้อหาในส่วนนี้

แบบสำรวจ CRโพลล์

การบริการใดที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด

ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
17% [27 ]

ข.การบริการอาคารสถานที่
ข.การบริการอาคารสถานที่
15% [24 ]

ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
12% [19 ]

ง.การบริการฝ่ายการเงิน
ง.การบริการฝ่ายการเงิน
3% [4 ]

จ.การบริการร้านอาหาร
จ.การบริการร้านอาหาร
31% [49 ]

ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
22% [34 ]

 

อาเซียนศึกษา 

http://asam.myreadyweb.com/

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2558