พระสุตตันตปิฏก โดยพระครูกิตติพัฒนานุยุต


1. คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เรียกว่า พระไตรปิฏก สมัยพุทธกาล แต่เรียกว่าอะไร

a) คัมภีร์
b) กระจาด
c) ตะกร้า
d) พรหมจรรย์
2. หลักคำสอนที่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นประเภทร้อยกรองล้วนเรียกว่าอะไร

a) สุตตะ
b) เคยยะ
c) เวยยากรณะ
d) คาถา
3. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของพระสุตตันตปิฏกอย่าแท้จริง

a) เป็นสิ่งรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไว้ได้อย่างดี
b) เป็นที่บรรจุพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติไว้
c) เป็นมาตฐานตรวจสอบคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นด้ายบรรทัดของช่างไม้
d) เป็นแหล่งสำหรับการสืบค้นแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิชาการ
4. พระโสณกุฏิกัณณะเถระท่านมีบทบาทสำคัญอะไรกับการเกิดขึ้นของพระสุตตันตปิฏก

a) ท่านเป็นผู้ริเริ่มและชักชวนให้พระภิกษุทำสังคายนาพระธรรมวินัย
b) ท่านเป็นผู้วางรูปแบบสังคายนาพระธรรมวินัยเป็นครั้งแรก
c) ท่านได้กราบทูลเสนอวิธีสังคายนาพระธรรมวินัยโดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่
d) ท่านเป็นผู้ศึกษาและทรงจำพระธรรมวินัยจากพระพุทธโอษฐ์โดยตรง
5. พระสูตรที่มีเนื้อหาขนาดปานกลางควรจัดเข้าในนิกายใด

a) ทีฆนิกาย
b) อังคุตตรนิกาย
c) สังยุตตนิกาย
d) มัชฌิมนิกาย
6. พระสูตรที่ได้รวบรวมไว้ตามจำนวนองค์ธรรมมีความหมายถึงอะไร

a) อังคุตตรนิกาย
b) มัชฌิมนิกาย
c) สังยุตตนิกาย
d) ทีฆนิกาย
7. พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญพระเถระรูปใดว่าไม่เป็นผู้ติดตระกูล

a) พระจุนทเถระ
b) พระมหากัสสปะเถระ
c) พระอานนท์เถระ
d) พระอุบาลีเถระ
8. ปกรณ์วิเสส หมายถึงคัมภีร์ประเภทใด

a) คัมภีร์วิเศษ
b) คัมภีร์อธิบายอรรถกถา
c) คัมภีร์ขยายความอรรถกถา
d) คัมภีร์อธิบายพระไตรปิฏกศึกษา
9. ท่านพุทธโฆสะได้แสดงเนื้อหาสาระในคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยสังเขปเกี่ยวกับอะไร

a) หลักอปริหานิยธรรม
b) หลักนาถกรณะธรรม
c) หลักไตรสิกขาธรรม
d) หลักฌพธิปักขิยธรรม
10. คัมภีร์ใดที่บรรจุพระสูตรที่มีขนาดยาวเอาไว้ คือ คัมภีร์ใด

a) สังยุตตนิกาย
b) มัชฌิมนิกาย
c) ทีฆนิกาย
d) ขุททกนิกาย
11. ในคัมภีร์ทีฆนิกายแบ่งออกเป็นวรรคมีเท่าไร อะไรบ้าง

a) มี 3 คือ สีลขันธวรรค มหาวรรค ปิฏิกวรรค
b) มี 3 คือสีลขันธวรรค มัชฌิมวรรค ปิฏิกวรรค
c) มี 3 คือ สีลขันธวรรค มหาวรรค ปาสาวรรค
d) มี 3 คือสีลขันธวรรค มัชฌิมวรรค ปาสาวรรค
12. พระสุตตันตปิฏกมีการจัดคัมภีร์เอาไว้ทั้งหมด ๕ คัมภีร์ ได้แก่อะไรบ้าง

a) ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย
b) ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย ตันตรนิกาย อังคุตรนิกาย
c) ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย วัชรนิกาย ตันตรนิกาย ขุททกนิกาย
d) ทีฆนิกาย วัชรนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตรนิกาย ขุททกนิกาย
13. ในคัมภีร์ทีฆนิกายได้มีการจัดเป็นหมวด ๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษาและเข้าใจ โดยท่านใดเป็นผู้จัดคัมภีร์ทีฆนิกายนี้

a) พระพุทธเจ้า
b) พระสารีบุตร
c) พระอานนท์
d) พระสังคีติกาจารย์
14. ข้อใดคือคัมภีร์ที่ปรากฏหมวดของพระสูตรขนาดยาวเอาไว้

a) พระวินัยปิฏก
b) พระสุตตันตปิฏก
c) พระอภิธรรมปิฏก
d) พระธรรมปิฏก
15. รัฐบาลจะสร้างความปองดองให้แก่คนในชาติเพื่อความสามัคคีตามหลักมหาปรินิพพานสูตรต้องใช้ธรรมข้อใด

a) โลกปาลธรรม
b) กัลยาณธรรม
c) ฆราวาสธรรม
d) อปริหานิยธรรม
16. สมัยพุทธกาลนิครถ์นาฏบุตรเป็นนักบวชเช่นไร

a) ชีเปลือย
b) ฤาษี
c) ปริพาชก
d) ดาบส
17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ในการกำเนิดโลกมนุษย์ตามที่กล่าวไว้ในอัคคัญญสูตร

a) ขั้นที่ ๑ ง้วนดิน
b) ขั้นที่ ๒ สะเก็ดดิน
c) ขั้นที่ ๓ เครือดิน
d) ขั้นที่ ๔ สัตว์เซลล์เดี่ยว
18. ในพระพุทธศาสนากล่าวว่าบุคคลเช่นใดไม่เป็นพระขีนาสพ

a) พระโพธิสัตว์
b) พระพุทธเจ้า
c) พระอรหันต์
d) พระปัจเจกพุทธเจ้า
19. อัคคัญญสูตร ไม่กล่าวถึงข้อใด

a) อาภัสสรพรหมล่องลอยไปในอากาศ
b) จักรวาลทั่วไปมีความมือ
c) กลางวันกลางคืนมีมาก่อนทั้งหมด
d) สัตว์ทั้งหลายเริ่มแรกไม่มีเพศ
20. พราหมณ์ มีความเห็นว่าตนเองมีวรรณะสูงกว่าวรรณะอื่น แท้จริงแล้วพราหมณ์ทุกคนถือกำเนิดมาจากอะไร

a) ปากของพรหม
b) อุทรของพรหม
c) พรหมเนรมิต
d) ช่องคลอดของนางพราหมณี
21. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะพระนามของพระพุทธเจ้า

a) ธรรมกาย
b) พรหมกาย
c) พรหมภูต
d) รัตตัญญู
22. ความหมายของข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

a) อุจเฉททิฏฐิ เห็นว่าเมื่อตายไปแล้วก็ขาดสูญ
b) มานทิฏฐิ เห็นว่าความเห็นของตนไม่ถูกต้อง
c) สัสสตทิฏฐิ เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง
d) สันตติทิฏฐิ เห้นว่านามรูปดำรงอยู่ได้เพราะปัจจัยต่อเนื่อง
23. การฝึกปฏิบัติสมาธิจนได้ฌานชั้นใดชั้นหนึ่งจะมีลักษณะตรงตามข้อใดมากที่สุด

a) บริกรรมนิมิต
b) ปฏิภาคนิมิต
c) อุคคหนิมิต
d) ไม่มีข้อใดถูก
24. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการพินาศของโลกตามทัศนะพระอรรถกถาจารย์

a) ดิน
b) น้ำ
c) ลม
d) ไฟ
25. วาเสฏฐสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติของพรหมณ์ที่มีแตกต่างของมนุษย์ซึ่งในอินเดียมีวรรระอื่น ๆ อย่างไร

a) กำเนิดจากโยนีพรหมณี
b) การทำหน้าที่ของพรหมณ์
c) ท้าวมหาพรหมณ์เป็นผู้สร้าง
d) ฤาษีอัฏฐกะบันดาลให้เกิดด้วยฤทธิ์
26. อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องพรหมชาลสูตร

a) อุบาสก อุบาสิกาทะเลาะกัน
b) วรรณะทั้ง ๔ ทุ่มเถียงกัน
c) พระพุทธเจ้าทรงปรารภขึ้นมาเอง
d) นักบวชปริพาชกทะเลาะกัน
27. หลักธรรมข้อใดที่พระสงฆ์มีบทบาทกับการเมืองการปกครองอย่างไร จึงจะไม่เสียหายแก่สมณวิสัยได้

a) แสดงธรรมเรื่องการเมือง
b) ให้ยึดหลักกอปริหานิยธรรมและวิถีพุทธ
c) ให้การสนับสนุนนักการเมืองที่มาทอดผ้าป่า
d) ให้คำแนะนำประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งว่าอย่าเลือกใคร
28. สาเหตุที่พระสงฆ์ในปัจจุบันถือการรับนิมนต์ไปตามลำดับขั้นตอนก่อนหลัง เพราะอาศัยเหตุมาจากเรื่องอะไร

a) สุภัททปริพาชก
b) อัมพปาลี
c) จุนทะ
d) อัมพปาลี
29. พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญธรรมข้อใดในมหาปรินิพานสูตร

a) ความสามัคคีของหมู่เป็นเหตุนำสุขมาให้
b) ความเพียรของคนเป็นเหตุนำสุขมาให้
c) ศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำความสำเร็จมาให้
d) การสะสมบุญนำสุขมาให้
30. ในครั้งพุทธกาล วัสสพรหมณ์ทำลายความสามัคคีในแคว้นวัชชีหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนทำให้แคว้นวัชชีล่มสลายทำให้การแสดงธรรมของพระองค์เป็นการสนับสนุนแคว้นมคธหรือไม่ เพราะเหตุใด

a) ไม่เพราะพระองค์ไม่ใช่ชาวมคธ
b) ไม่เพราะพระองค์เป็นพระอรหันต์
c) ไม่เพราะไม่ได้ยุยงส่งเสริมแต่อย่างใด
d) ไม่เพราะไม่ได้ตรัสแก่วัสสการพรหมณ์
31. อัคคัญญสูตรกล่าวว่าการเกิดของโลกหมายถึงข้อใด

a) ปฐวีฐาตุ
b) อาโปฐาตุ
c) เตโชฐาตุ
d) วาโยฐาตุ
32. ข้อใดสามารถยืนยันความเคารพของนางอัมพปาลีคณิกาที่มีต่อพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี

a) นิมนต์ฉันภัตตาหารที่บ้าน
b) ให้บริการเตรียมพาหนะที่ดีที่สุด
c) นั่งฟังอยู่ใกล้ที่ประทับได้เดินเท้าเข้าไป
d) เมื่อนั่งที่ใกล้ประทับได้เดินเท้าเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้า
33. การตั้งชื่อวรรคมีแนวในการตั้งชื่อเอาไว้อย่างไร

a) เนื้อหาของพระสูตร
b) ชื่อเรื่อง
c) หลักธรรม
d) ลักษณะของเนื้อหา
34. ยึดอะไรเป็นเกณฑ์ ในการตั้งชื่อวรรคในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย

a) การปฏิบัติธรรม
b) หมวดธรรม
c) การครองเรือน
d) การปฏิบัติตนของพระ
35. บุคคลใดเป็นผู้มีศีลและได้ของมาโดยธรรม เป็นผู้มีจิตเลื่อมใส เป็นทานที่มีลักษณะอย่างไร

a) บริสุทธิ์ฝ่ายทายก
b) บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก
c) ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์
d) ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์
36. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของคาหะ ๓ อย่างได้อย่างถูกต้อง

a) ตัณหาคาหะ มานะคาหะ ราคะคาหะ
b) ราคะคาหะ มานะคาหะ ทิฏฐิคาหะ
c) ตัณหาคาหะ มานะคาหะ ทิฏฐิคาหะ
d) ตัณหาคาหะ ราคะคาหะ ทิฏฐิคาหะ
37. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องทานประเภทใดว่าเป็นทานที่ประเสริฐที่สุด

a) ทายกทาน
b) ปาฏิบุคลิกทาน
c) ปาฏิคาหกทาน
d) สังฆทาน
38. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของอามิสทาน

a) ทานที่ให้เพื่อหวังผลประโยชน์
b) การให้สิ่งของเป็นทาน
c) การให้ธรรมเป็นทาน
d) การให้เจาะจงตัวบุคคล
39. พฤติกรรมมนุษย์ในอปัณณกสูตร ไม่จัดอยู่ในข้อใด

a) บางคนในโลกนี้ทำตนให้เดือดร้อน
b) บางคนในโลกนี้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน
c) บางคนในโลกนี้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน
d) บางคนในโลกนี้ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน
40. อปัณณกสูตรคือการปฏิบัติที่ไม่ผิด บางทีก็เรียกว่าอะไร

a) อปัณณกปัณณาสก์
b) ปัณณกชาดก
c) อปัณณกปฏิปทา
d) ปัณณกมูลปัณณาสก์
41. ในคัมภีร์ใดพระพุทธเจ้าทรงแสดงอลคัททูปมสูตรแก่พระอริฏฐะ

a) มูลปัณณาสก์
b) มัชฌิมปัณณาสก์
c) อุปริปัณณาสก์
d) มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณสก์
42. ผู้มีลิ่ม ในอลคัททูปมสูตร หมายถึงข้อความในข้อใด

a) อวิชชา
b) วิชชา
c) จรณะ
d) จริยะ
43. แนวคิดของพระอริฏฐะมีความเห็นเป็นอย่างไรในอลคัททูปมสูตร

a) เป็นวิทยาศาสตร์
b) เป็นสุนทรีย์ศาสตร์
c) เป็นเหตุเป็นผล
d) เป็นเชิงตรรกะและอภิปัชญา
44. การเรียนเพิ่มลาภสักการะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนอะไร

a) งูพิษ
b) ช้าง
c) แมงป่อง
d) แมลงมีพิษ
45. ปฏิคาหก ตรงกับความหมายในข้อใด

a) ผู้ให้
b) ผู้รับ
c) ผู้เยี่ยมเยือน
d) ผู้จากไป
46. ทักษิณาหมายถึงข้อความใดที่กล่าวได้ถูกต้อง

a) ทานที่ถวายเพื่อผลอันเจริญของการทำบุญ
b) การให้ทานที่มีผลมาก
c) การให้ทานมีผลน้อย
d) การให้ทานเพื่อหวังผลประโยชน์
47. ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้อง

a) นิกาย แปลว่า หมวด
b) สังยุตต แปลว่า ประกอบ
c) สังยุตตนิกาย แปลว่า หมวดประมวลเนื้อหาสาระ
d) สังยุตตนิกาย เป็นประมวลพระสูตรขนาดยาว
48. สาระสำคัญในอปัณณกสูตรตรงกับข้อความใดมากที่สุด

a) ความเป็นมิตร
b) อานิสงค์การให้ทาน
c) ความดับโดยไม่เหลือแห่งธรรม
d) สลายความขัดแย้ง
49. พระพุทธองค์ทรงแนะนำทางเลือกสายใหม่แก่ชาวบ้านในอปัณณกสูตรตรงกับข้ดใด

a) การลองผิดลองถูก
b) การปฏิบัติที่เป็นกลาง
c) การปฏิบัติตามศาสดาที่นับถือ
d) การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี
50. พระสูตรข้อใดมีหลักการคล้ายกับอปัณณกสูตรมากที่สุด

a) ทักขิณาวิภังคสูตร
b) อิณสูตร
c) อลคัททูปมสูตร
d) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
51. มุญจนเจตนา คือข้อความใด

a) ขณะให้มีเจตนาดี
b) ก่อนให้มีเจตนาดี
c) หลังให้มีเจตนาดี
d) คิดไว้ก่อนการให้
52. หลักธรรมจากอลคัททูปมสูตร ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจในเรื่องใด

a) เข้าใจเป้าหมายการศึกษาอย่างแท้จริง
b) เข้าใจหลักนิพพาน
c) เข้าใจเรื่องกรรม
d) เข้าใจเรื่องอันตรายิกธรรม
53. ข้อความใดที่ไม่ปราฏกในสังยุต

a) สคาถวรรค
b) นิทานวรรค
c) ปาฏิกวรรค
d) สฬายตนวรรค
54. พระสูตรใดที่มีเนื้อหาและรูปแบบเป็นคาถาประพันธ์

a) สฬายตนวรรค
b) นิทานวรรค
c) ขันธวาวรรค
d) สคาถวรรค
55. พระสูตรมหาวรรคเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

a) อริยมรรค
b) ขันธ์ ๕
c) เทวดา
d) อายตนะ
56. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษานิทานสูตรมากที่สุด

a) การรู้เหตุของปัญหาและการป้องการ
b) การรู้เหตุของปัญหาและการหลีกเลี่ยง
c) การรู้เหตุของปัญหาและการยอมรับ
d) การรู้เหตุของปัญหาและการแก้ไข
57. ข้อใดไม่ใช่เหตุที่ทำให้พระอานนท์ เห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องง่าย

a) ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยในปางก่อน

b) ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
c) ได้ยินได้ฟังมามาก
d) ได้อยู่ใกล้พระศาสดา
58. ความไม่เที่ยงของสิ่งที่สลายไปด้วยความหนาว ร้อน หิว กระหาย ลม แดด ในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด

a) รูป
b) เวทนา
c) สัญญา
d) สังขาร
59. พระศรชัยถูกรถชนที่ขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเปรียบได้กับอะไรในขันธสูตร

a) รูป
b) เวทนา
c) สัญญา
d) สังขาร
60. พระพุทธองค์ทรงตรัสฉัปปาณโกปมสูตรทรงปรารภในเรื่องใด

a) เพื่อให้รู้จักสำรวมอินทรีย์
b) เพื่อให้รู้จักการวางตัว
c) เพื่อให้รู้จักธรรมชาติของร่างกาย
d) เพื่อให้รู้หน้า
61. สัญญาในขันธสูตรเปรียบได้กับข้อใด

a) เขียวจำทางกลับบ้านได้
b) ขาวเจ็บนิ้วเพราะถูกมีดบาด
c) แดงเห็นดำ
d) ดำฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าไพเราะดี
62. ข้อใดกล่าวถึงผลการสำรวมอินทรีย์ ได้ถูกต้องที่สุด

a) ยินดีในอิฏฐารมณ์
b) ไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติ
c) ไม่มีอัปปมาณจิต
d) ไม่ยินดียินร้ายในอนิฏฐารมณ์
63. กัลลยาณมิตตสูตร ตรงกับความหมายในข้อใด

a) ตี๋ใหญ่เลิกเป็นโจรเพราะส้ม
b) ดำพยายามจนมีฐานะร่ำรวยเพราะแดง
c) เดือนมีธุรกิจหลายอย่างเพราะดาว
d) ทองสอบบรรจุได้เป็นทหารเพราะจันทร์
64. เวทนา ในขันธสูตรมีลักษณะอย่างไร

a) เสวยหรือรับอารมณ์ที่เป็นสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่สุข ไม่ทุกข์บ้าง
b) สลายไปด้วยความหนาว ร้อน หิว กระหาย ลมแดด เป็นต้น
c) ปรุงแต่งด้วยสังขตธรรมคือรูปเป็นต้น
d) รู้แจ้งอารมณที่มากระทบทางตาเป็นต้น
65. เมื่อนำสังยุตตนิกายมาเปรียบเทียบกับทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายจะมีขนาดใด

a) ขนาดสั้น
b) ขนาดปานกลาง
c) ขนาดยาว
d) ขนาดเล็ก ๆ
66. ในกัลลยาณมิตตสูตร ไม่กล่าวถึงข้อความใดจากการมีมิตรที่ดี

a) มีความคิดที่ถูกต้องให้มาก
b) มีการพูดที่ถูกต้องให้มาก
c) เลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องให้มาก
d) เพื่อนที่ถูกต้องให้มาก
67. การจดจำหลักพระสัทธรรมไว้ได้ดี ของพระสาวกทั้งหลายการจดจำนั้นเป็นส่วนใดในขันธสูตร

a) เวทนา
b) สัญญา
c) สังขาร
d) วิญญาณ
68. การปฏิสนธิของสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมขนาดเท่าไข่ไก่ เรียกว่าอย่างไร

a) กลละ
b) เปสิ
c) ฆนะ
d) อัพพุทะ
69. ลำดับขั้นตอนปัญจสาขามีอะไรบ้าง หลังจากที่มีการปฏิสนธิในครรภ์มารดา

a) แขน ๒ เท้า ๒ หัวใจ ๑
b) มือ ๒ เท้า ๒ ศรีษะ ๑
c) มือ ๒ ขา ๒ หัวใจ ๑
d) ศอก ๒ เข่า ๒ ศรีษะ ๑
70. อินทกสูตรต้องการให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุด

a) การเกิดและดับแห่งทุกข์
b) การเกิดและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมนุษย์
c) การเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลาย
d) ความเสื่อมของมนุษย์
71. ลักษณะอังคุตตรนิกายที่เป็นหมวดหมู่ ตรงกับข้อใด

a) รวมพระสูตรตามจำนวนหัวข้อธรรมไว้ด้วยกัน
b) รวมพระสูตรขนาดปานกลางไว้ด้วยกัน
c) รวมพระสูตรขนาดยาวไว้ด้วยกัน
d) รวมพระสูตรเล็กน้อยหรือย่อย ๆ ไว้ด้วยกัน
72. หลวงพ่ออินตาต้องการค้นหาต้นฉบับของพระสูตรที่ชื่ออิณสูตรเพื่อนำไปเทศน์แก่ผู้นำชุมชน ท่านจะค้นได้จากคัมภีร์พระไตรปิฏกเล่มใด นิบาตใด

a) เล่มที่ ๒๒ ปัญจกนิบาต
b) เล่มที่ ๒๒ ฉักกนิบาต
c) เล่มที่ ๒๓ สัตตกนิบาต
d) เล่มที่ ๒๓ อัฏฐกนิบาต
73. เอตทัคคะในข้อใดที่เรียงตรงตามชื่อบุคคลได้ถูกต้อง พระอานนท์ พระสีวลี พระอุบาลี

a) ผู้เป็นพหุสูต ผู้มีลาภมาก ผู้ทรงจำพระวินัย
b) ผู้มีปัญญามาก ผู้มีลาภมาก ผู้เป็นพหุสูต
c) ผู้เป็นพหุสูต ผู้มีปัญญามาก ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
d) ผู้เป็นพหุสูต ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ผู้มีลาภมาก
74. พระอัคครสาวกรูปใดเลิศในด้านปัญญามาก

a) ราธเถระ
b) พระสารีบุตร
c) อุบาลีเถระ
d) ทันทเถระ
75. พระอัคครสาวกรูปใดเลิศในด้วยมีฤทธิ์มาก

a) พระโมคคัลลานะ
b) พระอนุรุทธะ
c) พระราหุล
d) พระสีวลี
76. ความถึงพร้อมด้วยที่พักอาสัยในทางธรรมที่ปรากฏในทุติยปาปณิกสูตรคือความพร้อมด้านใดมากที่สุด

a) มีกุฏิที่พักดี
b) มีอาหาร ยารักษาโรคดี
c) มีตำราคู่มือเรียนดี
d) มีปราชญ์ผู้แนะนำดี
77. การที่ภิกษุในพระพุทธศาสนาปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลกรรม เทียบได้กับคุณสมบัติของพ่อค้าในข้อใด

a) มีตาดี หูดี
b) มีตำราดี
c) มีที่พักพิงอาศัยดี
d) มีธุรกิจดี
78. คู่สามีภรรยาวซึ่งมีความนับถือต่างศาสนากันส่วนใหญ่จะพาครอบครัวไปไม่รอดเพราะสาเหตุใด อะไรเป็นสาเหตุนั้น

a) ศีล
b) ศรัทธา
c) จาคะ
d) ปัญญา
79. ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้ครอบครัวที่แตกแยกทะเลาะกันเพราะการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ต่างกัน แสดงว่าครอบครัวนี้ขาดหลักธรรมในข้อใดต่างกัน

a) ศีล
b) ศรัทธา
c) จาคะ
d) ปัญญา
80. บุคคลทั่วไปชอบประพฤติผิดทางกายวาจาใจ ก่อความวุ่นวายให้กับสังคมเป็นอันมากทำให้ตนเองและผู้อื่น ได้รับความทุกข์ ถ้าเปรียบได้กับความทุกข์ในอิณสูตร ตรงกับข้อใด

a) การถูกติดตาม
b) การใช้ดอบเบี้ย
c) การถูกทวงหนี้
d) การกู้หนี้
81. สุภาษิตที่ว่า คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใดในธัมมัญญูสูตร

a) ธัมมัญญุตา
b) อัตตัญญุตา
c) ปริสัญญุตา
d) ปุคคลัญญุตา
82. พระวิชัย ท่านสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติธรรม และพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติตามธรรมข้อใดในธัมมัญญูสูตร

a) กาลัญญุตา
b) มัตตัญญุตา
c) อัตตัญญุตา
d) ปริสัญญุตา
83. ปุคคลปโรปรัญญุตา ตรงกับความหมายในข้อใดได้ถูกต้อง

a) รู้จักบุคคล
b) รู้จักเวลา
c) รู้จักธรรม
d) รู้จักตน
84. การรับปัจจัย ๔ ของพระภิกษุที่รู้จักพอประมาณ ตรงกับข้อใด

a) กาลัญญุตา
b) มัตตัญญุตา
c) ปริสัญญุตา
d) อัตตัญญุตา
85. ข้อใดเรียงตามตำแหน่งเอตทัคคะได้ถูกต้อง ผูทรงจีวรเสร้าหมอง ผู้ยินดีในการถวายทาน ผู้บำรุงภิกษุอาพาธ

a) พระนางกีสาโคตมี นายจิตตคหบดี นางขุชชุตตรา
b) พระนางกีสาโคตมี นายอนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา
c) พระนางปฏาจารา หมอชีวกโกมารภัจ นางสุปปิยา
d) พระนางกีสาโคตมี นายอนาถบิณฑิกะ นางสุปปิยา
86. อุบาสิกาท่านใด เป็นผู้เลิศในด้านถวายทาน

a) สูรอัมพัฏฐอุบาสก
b) นกุลปิตาคหบดี
c) หัตถกอุบาสก
d) นางวิสาขา
87. เนื้อหาสำคัญของบุคคลผู้มีศีลตรงกับข้อใด

a) การสังวรในปาติโมกข์
b) ผู้มีปัญญารอบรู้
c) ผู้มีจริยวัตรงดงาม
d) ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลาย
88. ความหมายของปาฏิโมกข์ตรงกับข้อใด

a) ความเจริญในธรรมอยู่เป็นนิจ
b) ความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดธุระ
c) การไม่ละเมิดทางกาย ทางวาจา
d) ความหลุดพ้น
89. นาถกรณธรรม ว่าด้วยเนื้อหาสำคัญตรงกับข้อใด

a) ธรรมเป็นที่พึ่ง
b) ความเชื่อ
c) ยินดีในเสนาสนะ
d) เป็นผู้ขยัน
90. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในนาถกรณธรรม

a) เป็นพหูสูต
b) เป็นผู้มีมิตรดี
c) เป็นที่รักของมนุษย์
d) เป็นผู้มีศีล
91. คัมภีร์ขุททกนิกายมีลัษณะอย่างไร

a) กล่าวถึงพระสูตรที่มีเนื้อหายาว
b) กล่าวถึงพระสูตรที่มีเนี้อหาพอประมาณ
c) กล่าวถึงพระสูตที่มีเนี้อหาเป็นข้อ ๆ
d) กล่าวถึงพระสูตรที่มีเนื้อหาเล็กน้อยสั้น ๆ
92. ขุททกนิกาย มีความหมายตรงกับข้อใด

a) พระสูตที่มีการจัดแบ่งเป็น ๖ หมวด
b) พระสูตแต่ละหมวดที่มีความยาวมาก ๆนำมาจัดเป็นหมวดหมู่
c) พระสูตแต่ละหมวดที่มีความยาวปานกลาง
d) พระสูตที่มีจำนวนเล็กน้อยไม่สามรถจัดหมวดได้
93. ข้อใดคือการสมาสคำที่ถูกต้องของคำว่าขุททกนิกาย

a) ขุททก+ นิกาย
b) ขุท+ทก+นิกาย
c) ขุททก+นิ+กาย
d) ขุท+ทก+นิ+กาย
94. คัมภีร์ในข้อใด ไม่ได้จัดอยู่ใน ขุททกนิกาย

a) กถาวัตถุ
b) เถรคาถา
c) อิติวุตตกะ
d) สุตตนิกาย
95. ประเพณีการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายของคนไทยในทุกภูมิภาคโดยทั่วไปจัดเป็นความเชื่อประเภทใด

a) ความเชื่อที่มีฐานมาจากความรู้ในข้อมูลเช่น การบอกเล่า
b) ความเชื่อเกิดจากคนทรงเจ้าหรือหมดดู
c) ความเชื่อจากประสบการณ์ของตัวเองเช่น เห็นผีปรากฏตน
d) ความเชื่อที่เชื่อตาม ๆ กันมาโดยไม่ต้องพิสูจน์
96. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธพุทธศาสนา

a) ว่าด้วยวาสนาบารมีแก้ไขเพิ่มพูนได้
b) ว่าด้วยวาสนาบารมีแม้ไม่มีเลยก็สร้างขึ้นใหม่ได้
c) ว่าด้วยวาสสนาบารมีเป็นเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะ
d) ว่าด้วยวาสนาบารมีเป็นเรื่องอดีต ไม่เกี่ยวกับขณะปัจจุบัน
97. ชาดกในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายที่สร้างจริยธรรมให้กับผู้อ่านมากที่สุด คือข้อใด

a) ศรัทธา
b) สมาธิ
c) ศีล
d) ปัญญา
98. วิมานวัตถุและเปตรวัตถุมีเนื้อหาที่เหมือนกันและที่เด่นชัดที่สุดคือข้อใด

a) แสดงแรงจูงใจในการกระทำ
b) แสดงการกระทำผลและผลของการกระทำ
c) แสดงผลของการกระทำในชาติถัดไป
d) ทำดีขึ้นสวรรค์ ทำชั่วตกนรกหลังความตาย
99. เนื้อหาสาระของเปตวัตถุที่ผู้อ่านแล้วจะมีความรู้สึกอะไรมากที่สุด

a) อาการกลัว
b) อาการตกใจ
c) เกิดความละอาย
d) การมีสติ
100. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ชาดก ได้ชัดเจนที่สุด

a) มีการบำเพ็ญบารมีของอดีตพุทธเจ้า
b) มีการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
c) มีการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
d) มีการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์
101. ชาดกในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่สะท้านคุณธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด

a) ฉันทะ
b) โอตตัปปะ
c) หิริ
d) วิริยะ
102. พระโพธิสัตว์ในชาดก ๕๒๕ ชาติและทสชาดก ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

a) ในชาดก ๕๒๕ ชาติเคยเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ใหญ่ ในทสชาติเคยเป็นมนุษย์ในสถานะพราหมณ์และกษัตริย์เท่านั้น
b) ในชาดก ๕๒๕ ชาติเคยเป็นสัตว์ทุกประเภทในทสชาติเคยเป็ยมนุษย์เท่านั้น
c) ในชาดก ๕๒๕ ชาติเคยเป็นสิ่งที่มีชีวิตทุกประเภท ในทสชาติเคยเป็นเทวดาและมนุษย์
d) ในชาดก ๕๒๕ ชาตเคยเป็นมนุษย์และสัตวืใหญ่ในทสชาติเคยเป็นมนุษยืเท่านั้น
103. ในมหาชนกชาดก กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ในด้านใด ในการบำเพ็ญวิริยบารมี

a) การว่ายน้ำตลอด ๗ วัน ๗ คืน
b) การตอบปริศนาธรรม ๑๖ ข้อได้
c) การเดินทางค้าขายจากชมพูทวีปสูสุวรรณภูมิ
d) การออกอุปสมบทแม้จะถูกทัดทานจากพระมเหสีก็ตาม
104. ความแตกต่างระหว่าพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด

a) การตัดกิเลส
b) การสถาปนาศาสนา
c) การแสดงอิทธิปาฏิหารย์
d) การบรรลุธรรม
105. พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมือนกันทุกอย่าง ตรงกับข้อใด

a) ระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมี
b) การตัดกิเลสได้

c) การเกิดในตระกูลสูง
d) การตั้งพระศาสนา
106. พระโพธิสัตว์ทุก ๆ พระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องฝ่านขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเสียก่อน

a) อธิฐานแสดงความปรารถนาเป็นพระพุทะเจ้า
b) เปล่งวาจาแสดงความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
c) ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในขณะนั้น
d) คิดในใจแสดงความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า
107. พระพุทธศาสนานั้นได้ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าหลาย ๆ พระองค์ด้วยกัน การที่พระพุทธศาสนามีศาสดามาก สื่อถึงคุณลักษณะในข้อใด

a) การเป็นพระพุทธเจ้าไม่เหลือวิสัยที่ทุกคนจะเป็นได้
b) ทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าได้หากตั้งใจและฝ่านกระบวนการบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวด
c) การเป็นพระพุทะเจ้านั้นหากต้องการจะเป็นก็สามารถเป็นได้
108. มงคล ๓๘ ประการในข้อใดได้จัดเข้าในศีล สมาธิ และปัญญาได้อย่างถูกต้อง

a) การงานไม่มีโทษ จิตเกษม เห็นอริยสัจ
b) เว้นการบาป อดทน ฟังธรรมตามกาล
c) ศึกษาวินัยดี ประพฤติธรรม จิตไม่โศก
d) วาจาเป็นสุภาษิต ตั้งตยไว้ชอบ ทำให้แจ้งพระนิพพาน
109. ศีลในทสสิกขาบท ตรงกับความหมายในข้อใด

a) ให้ลางวัลเมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น
b) การอนุญาตและการจูงใจให้กระการอย่างใดอย่างหนึ่ง
c) การลงโทษเมื่อมีการละเมิดข้อห้ามนั้น
d) การห้ามหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
110. การเจริญกรรมฐานในทวัตติงสาการเป็นการเจริญกรรมฐานในหมวดใดในสติปัฏฐาน

a) กายานุปัสสนา
b) เวทนานุปัสสนา
c) จิตตานุปัสสนา
d) ธัมมานุปัสสนา
111. การที่พระพุทะเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน แสดงให้เห็นหลักการข้อใดชัดเจนที่สุด

a) ความแน่นอนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
b) ความสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
c) ความเสมอกันของการบำเพ็ญบารมีของแต่ละพระองค์
d) ความยากลำบากของการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
112. คำว่าอจินไตย ในความหมายทางพระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด

a) อย่าคิด
b) คิดไม่ได้
c) คิดไม่ถึง
d) เกินปัญญาที่รู้ได้
113. สาเหตุของการเกิดมงคลสูตร ตรงกับความหมายในข้อใด

a) ความขัดแย้งในหมู่เทวดาและมนุษย์เรื่องสิ่งใดเป็นมงคลและสิ่งใดไม่เป็นมงคล
b) ความขัดแย้งระหว่าเทวดากับมนุษย์เรื่องใดที่เป็นมงคลและเรื่องใดไม่เป็นมงคล
c) ความขัดแย้งในหมู่เทวดาและมนุษย์เรื่องของการปฏิบัติตามหลักมงคลและการไม่ปฏิบัติตาม
d) ความขัดแย้งระหว่างเทวดากับมนุษย์เรื่องของการปฏิบัติตามหลักมงคลและการไม่ปฏิบัติตาม
114. พระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน ตรงกับคำอธิบายในข้อใดได้อย่างถูกต้องที่สุด

a) พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระธรรมและนำมาตรัสสอนพุทธสาวก
b) พระธรรมเกิดขึ้นก่อน พระพุทธเจ้าทรงค้นพบภายหลัง
c) พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้ว และเข้าถึงธรรม พระจริยวัตรจึงสะท้อนหลักธรรม
d) พระพุทธเจ้าทรงแสดงเฉราะธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
115. การทำดีที่ปรากฏในวิมานวัตถุชัดเจนที่สุดคือการทำอย่างไร ถึงจะได้เกิดในวิมานวัตถุตามความปรารถนา

a) ทำสมาธิ
b) รักษาศีล
c) ให้ทาน
d) ช่วยเหลือผู้อื่น
116. ชาดกมิได้สะท้อนหลักธรรมข้อใด

a) กฏแห่งกรรม
b) อิทัปปัจจยตา
c) สังสารวัฏ
d) สติปัฏฐาน
117. พระสูตร ที่ว่าสามเณรปัญหา เป็นการถามตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและสามเณร พระสูตรนี้มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องใดมากที่สุด

a) สามเณรที่มีอายุน้อยที่สุด
b) การตอบปัญหาของสามเณร
c) ความฉลาดของสามเณร
d) สามเณรรูปแรกเกิดขึ้นในโลก
118. ในพุทธวงค์ได้แสดงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์อย่างยิ่งยวด แสดงให้เห็นความสำคัญตรงกับข้อใด

a) ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
b) ความวิริยะในการบำเพ็ญบารมี
c) ความเสมอภาคที่ทุกคนมีศักยภาพเป็นพระพุทธเจ้าได้
d) ความทุกข์ยากของพระพุทธเจ้าในการบำเพ็ญบารมี
119. หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สดับเรื่องการทะเลาะวิวาทกันของเหล่าสาวกของนิครนถ์นาฏบุตรจากพระจุนทเถระแล้ว ทรงแนะนำให้พระภิกษุสงฆ์ทำการสังคายนาพระธรรมวินัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคืออะไร

a) เพื่อสร้างความยำเกรงให้เกิดแก่เหล่าสาวกของนิตรนถ์
b) เพื่อป้องกันความแตกสามัคคีของเหล่าพระสงฆ์สาวกที่อาจเกิดขึ้นเหมือนกัน
c) เพื่อความดำรงมั่นคงแห่งพระสัทธรรมและความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระสงฆ์สาวก
d) เพื่อให้เหล่าพระสงฆ์สาวกได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระพุทธพจน์
120. ทางเลือกสายใหม่ที่พระพุทธเจ้าเสนอแนะแก่ชาวบ้านในอปัณณกสูตร ตรงกับข้อใด

a) การลองผิดลองถูก
b) การปฏิบัติที่เป็นกลาง
c) การปฏิบัติตามศาสนาที่นับถือ
d) การปฏิบัติตามธรรมเนียมพระเพณี
This is the feedback!
Back to Top