แต่งข้อสอบวิชาวรรณคดีบทที่ ๑ - ๗ โดยพระธวัชชัย อคฺคปญฺโญ ( สุภาวรรณ์ ) คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒


1. วรรณคดีบาลีของอินเดียซึ่งหมายถึงวรรณคดีสันสกฤตซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทมีกี่ประเภท

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
2. คำว่า อาคม คือหนึ่งในวรรณคดีบาลีของอินเดียซึ่งหมายถึงคัมภีร์ประเภทใด

a) คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
b) คัมภีร์ทางประวัติศาสตร์ และประเพณีที่สืบทอดกันมา
c) คัมภีร์วิชาการต่างๆ
d) กวีนิพนธ์หรือบทประพันธ์ที่อยู่ในรูปของศิลปะ
3. สัมพัทธะทัศนะ หมายถึงอะไร

a) วรรณคดีบาลีที่ประพันธ์ขึ้นจากความเป็นจริง
b) วรรณคดีบาลีที่ประพันธ์จากแนวคิดเห็น
c) วรรณคดีบาลีที่ประพันธ์จากความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ
d) วรรณคดีบาลีที่ประพันธ์ขึ้นจากการแปลอรรถกถา
4. การรวบรวมพระไตรปิกฏเริ่มต้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานตั้ง ๔๘๓ ปีก่อนคริสตศักราชในราวสังคายนาครั้งที่เท่าใด

a) ครั้งที่ ๒
b) ครั้งที่ ๓
c) ครั้งที่ ๔
d) ครั้งที่ ๕
5. การจารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกด้วยอักษรใดเมื่อครั้งที่คราวสังคายนาที่ ๕ ประมาณปี พ.ศ. ๔๓๓

a) อักษรอินเดีย
b) อักษรลิ่ม
c) อักษรสิงหล
d) อักษรพม่า
6. หนังสือทางวรรณคดีบาลีเป็นหนังสือประเภทใด

a) เป็นหนังสือประเภทความเป็นมา
b) เป็นหนังสือประเภทอ่านเพื่อรู้ความเป็นมา
c) เป็นหนังสือประเภทอ่านแล้วให้ความเพลิดเพลิน
d) เป็นหนังสือประเภทเรื่องราวของความจริง ความงาม และความดี
7. ภาษาบาลีเป็นการผสมผสานหลายๆภาษาโดยมีภาษาอรรธมาคธี เป็นเค้ามูลโดยมีไวยากรณ์จัดระเบียบแล้วขนานนามว่า ภาษมคธ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งใด

a) ภูมิประเทศที่่เป็นบ่อพระพุทธศาสนา
b) สถานที่บริเวณที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นส่วนใหญ่
c) เป็นเมืองที่สำคัญของอินเดีย
d) สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
8. ร้อยแก้วคาวมเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมายซึ่งเป็นความหมายตามลักษณะของบทประพันธ์ประเภทใด

a) ปัชชะ
b) คัชชะ
c) วิมิสสะ
d) อัฏฐะ
9. ในหนังสือสุโพธาลังการซึ่งเป็นตำราฝ่ายบาลีว่าด้วยการประพันธ์และหนังสือ ปกรณ์ ฝ่ายบาลีได้แสดงถึงลักษณะของการประพันธ์ที่ดีไว้มีกี่ประการ

a) ๖ ประการ
b) ๗ ประการ
c) ๘ ประการ
d) ๑๐ ประการ
10. คำว่า กวี หมายถึงอะไร

a) เป็นการแต่งคำพูดให้สอดคล้องกัน
b) เป็นการประพันธ์ถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัว
c) เป็นการประพันธ์ถึงผู้เชี่ยวชาญในศิลปะของการประพันธ์
d) เป็นการประพันธ์ถึงสิ่งที่เป็นคติและปรัชญา
11. พระไตรปิฎกมีความหมายตามเนื้อหาหมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์และเรื่องราวของพระพุทธศาสนาและประมวลแห่งคัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมวินัยไว้กี่หมวด

a) ๒ หมวด
b) ๓ หมวด
c) ๔ หมวด
d) ๕ หมวด
12. พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดถ้าหากจะนับอายุของคัมภีร์กันแล้วมีอายุไม่น้อยกว่ากี่ปี

a) ๒,๐๐๐ ปี
b) ๒,๑๐๐ ปี
c) ๒,๒๐๐ ปี
d) ๒,๓๐๐ ปี
13. พระไตรปิฎกมีกำเนิดและพัฒนาการมาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอะไร

a) พุทธวจน
b) พุทธธรรม
c) พุทธสุภาษิต
d) พุทธพจน์
14. คำว่า พุทธพจน์ แบ่งออกเป็นกี่ตอน

a) ๔ ตอน
b) ๓ ตอน
c) ๒ ตอน
d) ๑ ตอน
15. ในการปรารภเรื่องพระสุภัททะผุ้บวชตอนแก่กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัยทั้งที่พุทธปรินิพพานได้เพียงกี่วัน

a) ๙ วัน
b) ๘ วัน
c) ๗ วัน
d) ๖ วัน
16. การสังคายนาพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นต้นมาที่ควรทราบมี ๙ ครั้งซึ่งใน ๙ ครั้งได้ทำสังคายนากี่ประเทศ

a) ๒ ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกาและอินเดีย
b) ๓ ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา อินเดีย ไทย
c) ๔ ประเทศ ได้แก่ พม่า ศรีลังกา อินเดีย ไทย
d) ๕ ประเทศ ได้แก่ พม่า ศรีลังกา อินเดีย ลาว ไทย
17. พระพุทธศาสนาในดินแดนที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ ซึ่งเชื่อกันว่ามีจุดศูนย์กลางที่อยู่ที่จังหวัดใดของประเทศไทย

a) จังหวัดนครปฐม
b) จังหวัดนครศรีธรรมราช
c) จังหวัดนครราชสีมา
d) จังหวัดราชบุรี
18. ในการกระทำสังคายนาครั้งที่ ๓ มูลเหตุที่ทำการทำสังคายานาเกิดจาก

a) วัตถุ ๑๐ ประการของพวกวัชชีบุตร
b) พระสุภัททะกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
c) พวกเดียรถีย์ปลอมบวชและบัญญัติสัทธัมมปฏิรูป
d) ชำระอักษรพระไตรปิฎกลงบนใบลาน
19. คำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยตันพุทธกาลเรียกว่าพุทธพจน์บ้างพรหมจรรย์บ้าง แต่ในช่วงปลายพุทธกาลเรียกว่าอะไร

a) พระสูตร
b) พระพุทธวจนะ
c) พระธรรมและวินัย
d) พระธรรมขันธ์
20. ในการกระทำสังคายนาครั้งที่ ๙ ซึ่งกระทำในประเทศไทยซึ่งตรงกับปฐมกษัตริย์องค์ใดแห่งราชวงส์จักรี

a) พระนเรศวรมหาราช
b) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
c) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
d) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21. อรรถกถา มีความหมายว่าอย่างไร

a) เป็นตำราทางศาสนาเป็นหลักในการศึกษา
b) เป็นคัมภีร์อธิบายความหมายในพระไตรปิฎก
c) เป็นหลักสำคัญที่อยู่ในพระไตรปิฎก
d) เป็นบทประพันธ์หรือบทกลอน
22. ปกรณ์ที่อาจารย์ทั้งหลายในภายหลังแต่งแก้อรรถแห่งบาลีคือพระไตรปิฎกอาจารย์ผู้แต่งอรรถกถาเหล่านั้นเรียกว่าอะไร

a) พระกวี
b) พระโวหาร
c) อรรถกถาจารย์
d) มหาอรรถกถา
23. ข้อใดคือคำตอบของ มหาวิภังค์

a) ว่าด้วยวินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุณี
b) ว่าด้วยความเป็นอยู่และกิจกรรมของภิกษุ
c) ว่าด้วยการกำเนิดสงฆ์
d) ว่าด้วยวินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุ
24. สมันตปาสาทิกา ที่เป็นผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์ที่แต่งตามคำอาราธนาของพระพุทธสิริ เมื่อประมาณ พ.ศ. ใด

a) ประมาณ พ.ศ. ๙๒๗ - ๙๗๓
b) ประมาณ พ.ศ. ๙๒๗ - ๙๗๘
c) ประมาณ พ.ศ. ๙๗๘ - ๙๗๙
d) ประมาณ พ.ศ. ๙๗๘ - ๑,๐๐๐
25. ภาษาอันธะ ของชาวอันธระในรัฐอันธระประเทศแห่งอินเดียใต้ซึ่งภาษาอันธะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาอะไรอะไร

a) ภาษาเทวนาครี
b) ภาษาสันสกฤต
c) ภาษาเตกุรุ
d) ภาษามคธ
26. ผลงานต่างๆของพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งแต่งตามคำอาราธนาของพระเถระต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะแต่งใกล้ในราวปี พ.ศ. ใด

a) ๙๒๗ - ๑,๐๐๐ ปี
b) ๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ ปี
c) ๑,๕๕๐ - ๑,๕๖๐ ปี
d) ๑,๕๐๐ - ๑,๗๐๐ ปี
27. อรรกถาพระวินัยปิฎกได้แก่ สมันตปาสาทิกาที่อธิบายความพระวินัยปิฎกไว้กี่คัมภีร์

a) ๖ คัมภีร์
b) ๕ คัมภีร์
c) ๔ คัมภีร์
d) ๓ คัมภีร์
28. คำว่า ยุคทองของอรรถกถา มีความหมายว่าอย่างไร

a) เป็นยุคของการแต่งอรรถกถา
b) เป็นยุคของการสร้างอรรกถา
c) เป็นยุคของพระพุทธโฆสาจารย์
d) เป็นยุคที่มีอรรถกถาเกิดขึ้นมากมาย
29. คัมภีร์ที่พ้นหรือนอกเหนือจากคัมภีร์หลักทั้ง ๔ คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา คัมภีร์นั้นมีชื่อว่าอะไร

a) ตัพพินิมุต
b) ปรมัตถทีปนี
c) ปัญจสูตร
d) อัฏฐสาลินี
30. พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระสมณฑูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังส่วนต่างๆของโลกแบ่งออกเป็นกี่สาย

a) ๙ สาย
b) ๘ สาย
c) ๗ สาย
d) ๖ สาย
31. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของฎีกาได้ถูกต้อง

a) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความของอรรถกถา
b) เป็นฎีกาที่แต่งขึ้นภายหลังใหม่
c) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความหมายของศัพท์และความสัมพันธ์ในประโยคขของภาษา
d) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายให้แจ่มแจ้ง
32. สารัตถทีปนี ฎีกาวินัย แบ่งเป็น ๕ คัมภีร์เริ่มตั้งแต่บทใดมาก่อน

a) ปัญจมสารัตถทีปนี
b) จตุตถสารัตถทีปนี
c) ปฐมสารัตถทีปนี
d) ทุติยสารัตถทีปนี
33. ลีนัตถปกาสนา ฎีกาวินัยฉยสังคหะ ใครเเป็นผู้แต่ง

a) พระพุทธนาคะ
b) พระติปิฎกลังกาเถระ
c) พระเรวตะ
d) ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง
34. ชาตกฎีกา ( ฎีกาใหม่ ) แต่งโดยพระปัญญาสามีเถระซึ่งแต่งขึ้นในสมัยใดของประเทศพม่า

a) สมัยพุกาม
b) สมัยพระเจ้าบุเรงนอง
c) สมัยมัณฑเล
d) สมัยพระเจ้าบาเยงนอง
35. ในคัมภีร์ ปรมัตถวิภูสนี ฎีกาธาตุกถาพระมหาติโลกครุ แต่งเมื่อ พ.ศ. ใด

a) แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๗
b) แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๘
c) แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๙
d) แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๐
36. พระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นผู้ชำระวรรณกรรมภาษาบาลีโดยถ่ายทอดจากภาษาสิงหลเป็นภาษาใด

a) ภาษาสันสกฤต
b) ภาษาพม่า
c) ภาษาอินเดีย
d) ภาษามคธ
37. วรรณคดีฏีกาบาลี มีชื่อเรียกความหมายและลักษณะแตกต่างกันตามสมัยซึ่งแบ่งออกเป็นกี่สมัย

a) ๒ สมัย
b) ๓ สมัย
c) ๔ สมัย
d) ๕ สมัย
38. ยุคที่วรรณคดีประเภทฏีการุ่งเรืองที่สุดคือยุคใด

a) ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช
b) ยุคสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ ๑
c) ยุคสมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ ๒
d) สมัยของพระเจ้าลัจฉวี
39. คำสรรพนาม ในอรรถกถาพระอรรถกถาจารย์ได้พยายามเขียนอธิบายเพื่อให้เป็นไปแบบใด

a) เพื่อไม่ยุ่งยาก
b) เพื่อไม่ทำให้บิดเบือน
c) ให้กระจ่างชัด
d) ให้กระชับไม่รุงรังเกินไป
40. ลีนัตถปกาสนา หรือ ( สุมังคลวิลาสินี ) มีอยู่กี่ภาค

a) ๑ ภาค
b) ๒ ภาค
c) ๓ ภาค
d) ๔ ภาค
41. ยุคพระธรรมวินัยหมายถึงยุคใด

a) ยุคก่อน พ.ศ. ๕
b) ยุคก่อน พ.ศ. ๗
c) ยุคก่อน พ.ศ. ๑
d) ยุคปลายของพระพุทธเจ้า
42. ยุคพระไตรปิฎก หมายถึงยุคที่สาวกองค์สำคัญๆของพระพุทธเจ้าที่เป็นอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์อย่างเช่นใครเป็นต้น

a) พระอานนท์
b) พระสารีบุตรเถระ
c) พระโมคคัลลาเถระ
d) พระมหากัสสปเถระ
43. สมัยลายลักษณ์อักษรเริ่มนับตั้งแต่สังคายนาครั้งที่เท่าใดถึงครั้งที่เท่าใด

a) ครั้งที่ ๔ ถึงครั้งที่ ๗
b) ครั้งที่ ๓ ถึงครั้งที่ ๗
c) ครั้งที่ ๕ ถึงครั้งที่ ๗
d) ครั้งที่ ๖ ถึงครั้งที่ ๙
44. สมัยภาษาท้องถิ่นเริ่มนับตั้งแต่ พ.ศ. ใด

a) พ.ศ. ๑๖๐๐ เป็นต้นลงมา
b) พ.ศ.๑๗๐๐ เป็นต้นลงมา
c) พ.ศ.๑๘๐๐ เป็นต้นขึ้นไป
d) พ.ศ.๑๙๐๐ เป็นต้นขึ้นไป
45. ปกรณ์วิเสส หมายถึงอะไร

a) ตำราต่างๆ
b) คัมภีร์ที่พิเศษ
c) คัมภีร์ที่ใช้สำหรับอ่าน
d) คัมภีร์ที่ใช้ในการศึกษา
46. ในการสังคายนาครั้งที่ ๑ จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๕ รวมระยะเวลาได้กี่ปี

a) ๖๐๐ ปี
b) ๗๐๐ ปี
c) ๘๐๐ ปี
d) ๙๐๐ ปี
47. คำว่า มุขปาฐะ มีความหมายว่าอย่างไร

a) เป็นคำพูด
b) ท่องจำสืบๆกันมา
c) การเทศปากเปล่า
d) การทบทวน
48. คำว่า สดุดี เป็นคำสันสกฤต มีความหมายว่าอย่างไร

a) สรรเสริญ
b) ยกย่อง
c) ชมเชย
d) ถูกทุกข้อ
49. มังคลัตถทีปนี เป็นผลงานชิ้นเอกของใคร

a) พระสุวัณณรังสี
b) พระพุทธพุกาม
c) พระสิริมังคลาจารย์
d) พระอุตตรารามเถระ
50. ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนีเป็นเรื่องราวที่ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร

a) มงคล ๓๘ ประการ
b) ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
c) การทำบุญ
d) พระพุทธประวัติ
51. ศูนย์กลางของอาณาจักรสุวรรณภูมิคือจังหวัดใดในปัจจุบัน

a) กรุงเทพมหานคร
b) ลพบุรี
c) สุโขทัย
d) นครปฐม
52. พระโสณะและพระอุตตระผู้มีฤทธิ์มากไปยังสุวรรณภูมิปราบพวกปีศาจแล้วได้แสงธรรมใด

a) พรหมชาลสูตร
b) มงคลสูตร
c) สังคีติยวงศ์
d) พระมงคลวิเสสกถา
53. พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิในดินแดนแถบนี้แบ่งออกเป็นกี่ยุค

a) ๒ ยุค
b) ๓ ยุค
c) ๔ ยุค
d) ๕ ยุค
54. อักษรปัลลวะ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด

a) อินเดีย
b) อินเดียใต้
c) ศรีลังกา
d) เนปาล
55. ในคัมภีร์รัตนพิมพวงศ์ เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่องใด

a) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ
b) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงการสร้างวัดต่างๆ
c) เป็นคัมภีร์ที่เป็นประวัติพระแก้วมรกต
d) เป็นคัมภีร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต
56. นิทานพุทธสิหิงค์ ว่าด้วยตำนานพระพุทธสิหิงค์ที่แต่งเป็นภาษาบาลีโดยท่านใด

a) พระสิริมังคลาจารย์
b) พระญาณกิตติเถระ
c) พระโพธิรังสี
d) พระนันทาจารย์
57. พระนามจามเทวีได้ย้ายจากเมืองใดมาสู่นครหริภุญชัย

a) ละโว้
b) สุโขทัย
c) อยุธยา
d) ธนบุรี
58. ชินกาลมาลีปกรณ์ที่แต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระอยากทราบว่าท่านเป็นชาวจังหวัดใดในปัจจุบัน

a) เชียงใหม่
b) เชียงราย
c) ลำพูน
d) แพร่
59. ปัญญาสชาดก ต้นฉบับเดิมเเป็นคัมภีร์ใบลานมีจำนวนทั้งหมดกี่ผูก

a) ๓๐ ผูก
b) ๔๐ ผูก
c) ๕๐ ผูก
d) ๖๐ ผูก
60. ในการกระทำสังคายนาครั้งที่ ๘ ที่จัดขึ้นที่วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดซึ่งในการทำสังคายนาครั้งนี้เรียกว่าอะไร

a) ปฐมสังคายนา
b) สังคีติสังคายนา
c) อัฏฐมสังคายนา
d) อัจฉาทยิสังคายนา
61. ข้อใดคือความหมายของ มัชเฌนธรรมเทศนา ได้ถูกต้องที่สุด

a) ข้อปฏิบัติสายกลาง
b) หลักความจริงสายกลาง
c) เป็นหลักการดำรงชีวิต
d) หลักการค้นหาความจริง
62. ไตรลักษณ์หมายถึงคุณลักษณะกี่ประการ

a) ๑ ประการ
b) ๒ ประการ
c) ๓ ประการ
d) ๔ ประการ
63. อุตุนิยาม หมายถึงกฎในข้อใด

a) กฎธรรมชาติ
b) กฎของกรรม
c) กฎของสิ่งที่เป็นไป
d) กฎของการดำรงชีวิต
64. สังสารวัฏ หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด

a) การเกิดสงสาร
b) การเป็นวิบากกรรม
c) การเวียนว่ายตายเกิด
d) การชดใช้กรรมไม่รู้จักสิ้น
65. พุทธศิลป์ในที่นี้กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไร

a) การสร้างสถานที่ ประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพาน
b) การสร้างเสนาสนะ
c) การสร้างพระพุทธรูปแต่ละยุคแต่ละสมัย
d) ถูกทุกข้อ
66. วรรณกรรมบาลีมีผลต่อวัฒนธรรมไทยในด้านใด

a) การเทศน์มหาชาติ
b) การแห่เทียนพรรษา
c) บุญบั้งไฟ
d) การแข่งเรือ
67. ข้อใดคือความหมายของคำว่า ( สพฺพปาปสฺส อกรณํ )

a) การละเว้นความชั่วทั้งปวง
b) การบำเพ็ญความดีให้มีพร้อม
c) การชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ
d) การเว้นจากความเสื่อมทั้งหลาย
68. กรรม มีความหมายตามรูปศัพท์ว่าอย่างไร

a) การกระทำ
b) การตอบสนอง
c) การไม่ศรัทธา
d) การไม่เชื่อว่ามีจริง
69. วจีกรรม หมายถึงอะไร

a) การกระทำทางกาย
b) การกระทำทางวาจา
c) การกระทำทางใจ
d) ถูกทุกข้อ
70. ขั้นจุดหมาย ปรมัตถะ หมายถึงจุดขั้นใด

a) จุดหมายขั้นตาเห็น
b) จุดหมายขั้นเลยตาเห็น
c) จุดหมายสูงสุด
d) ไม่มีข้อถูก
This is the feedback!
Back to Top