<<This message will be removed when you register >>


รายงานแบบฝึกหัดบทที่ ๑-๗ วิชา วรรณคดีบาลี ๐๐๐ ๑๔๕ โดย สามเณร สีไล อินทะพงค์ ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ 5341202023 จงอ่านคำถามข้างล่างนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในวรรณคดีบาลี?

a) โยชนา
b) ประกรณ์วิเสส
c) พระไตรปิฎก
d) ศาสนา
2. การจาลึกเป็นลายลักอักษรณ์อักษรลงบนใบลานเป็นครั้งแรกด้วยภาษาอะไร?

a) ภาษาสิงหล
b) ภาษาบาลี
c) ภาษาสันสกฤต
d) ภาษามคธ
3. วรรณคดีบาลีที่คนไทยใช้บัญญัติขึ้นโดยเทียบเคียงรูปศัพท์วรรณคดีในภาษาสันสกฤติเพื่อแทนคำอะไรในภาษาอังกฤษ?

a) literat
b) literature
c) litterer
d) leterture
4. วรรณคดีบาลีแบ่งความหมายออกเป็นกีอย่าง?

a) ๒ อย่าง
b) ๓ อย่าง
c) ๔ อย่าง
d) ๕ อย่าง
5. คำว่า “สาหิตฺย”มีความหมายว่าอย่างไร?

a) คัมภีร์
b) คัมภีร์พุทธพจน์
c) กาพย์
d) คำฉันท์
6. คำว่า อภิธานศาสตร์ หมายความว่าอย่างไร?

a) คัมภีร์ประเภทไวยากรณ์
b) คัมภีร์อธิบายฉันท์ลัดษณ์
c) คัมภีร์พลนานุกรม
d) คัมภีร์อธิบายการประพันธ์
7. วรรณคดีบาลีของอินเดียมีความหมายว่าอย่างไร?

a) ไวยากรณ์บาลี
b) คาถาภาษาบาลี
c) วรรณคดีสันกฤต
d) หนังสื่อวรรณคดีบาลีที่ได้รับยกย้องว่าแต่งดี
8. ข้อใดไมจัดอยู่ในวรรณคดีของอินเดีย?

a) คัมภีร์ทางศาสนา
b) หนังสื่อวรรณคดีบาลีที่ได้ยกย้องว่าแต่งดี
c) คัมภีร์วิชาการต่างๆ
d) กวีนิพนธ์หรือบทประพันธ์อยู่ในรูปของศิลปะ
9. ข้อใดไม่ใช่วรรณคดีบาลีมีลักษณะพิเศษ?

a) คำสั่งหรือพระวินัย
b) พระอภิธรรม
c) เป็นวิชาการล้วนๆ
d) คัมภีร์วิชาการต่างๆ
10. คำว่า อาคารยมุนี หมายความว่าอย่างไร?

a) นักปราชญ์บรรพชิต
b) นักปราชญ์คือพระสัมมาสำพุทธเจ้า
c) นักปราชญ์จำพวกเสบุคคล
d) นักปราชญ์คฤหัสถ์
11. พระไตรปิฎกมีความหมายตามรูปศัพท์ว่ากระจาดหรือตะกร้า ๓ ใบ คำว่าไตร แปลว่า ๓ และคำว่าปิฎกแปลว่า กระจาด ตะกร้า เมื่อรวมเข้ากันเป็นตะกร้า ๓ ใบ ใบที่หนึ่งนั้นบรรจุอะไรบ้าง?

a) บรรจุพระสูตร เรียกว่าพระสูตรตันตะปิฎก
b) บรรจุพระวินัยปิฎก เรียกว่าพระวินัยปิฎก
c) บรรจุพระอภิธรรม เรียกว่าพระอภิธรรมปิฎก
d) ถูกทุกข้อ
12. พระไตรปิฎกมีความหมายตายเนื้อหาอย่างไร?

a) หมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์
b) หมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุประวัดพระสาวก
c) หมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุวินัยหมวดเดียว
d) หมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุศาสนาปัดจุบัน
13. พระสูตรตันตะปิฎกประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระสูตรไว้อย่างไรบ้าง?

a) พุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ
b) ขนบทำเนียมการดำเนินกิจการต่างๆของภิกษุสงฆ์
c) หลักธรรมที่อธิบายที่เป็นเนื้อหาธรรมะล้วนๆ
d) พระธรรมเทศนาคำบรรยาย
14. การอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระไตรปิฎกที่มีลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ ๔ นัย นัยที่ ๔ พระอภิธรรมปิฎกเป็นอธิปัญญาสิกขาอย่างไร?

a) คือข้อศึกษาปัญญาชั้นสูง
b) คือข้อศึกษาสมาธิชั้นสูง
c) คือข้อศึกษาศิลชั้นสูง
d) คือถอยคำที่สอนให้ผ่อนคลาย
15. ในช่วงระหว่างสังคยานาครั้งที่ ๒ กับครั้งที่ ๓ ที่มีผู้สันนิษฐานว่า ธรรมและวินัยได้แตกเขนงออก เป็นหมวด?

a) ๒ หมวด
b) ๓ หมวด
c) ๔ หมวด
d) ๕ หมวด
16. การสังคยานาพระไตรปิฎก กับ พระธรรมและพระวินัยของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นมาควรทราบมี ๙ ครั้ง แต่ ๒ ครั้งสุดท้ายได้ทำอยู่ประเทศอะไร?

a) ประเทศอินเดีย
b) ประเทศศรีลังกา
c) ประเทศไทย
d) ประเทศพมา
17. ทวังคุลกัปปะ มีความหมายตรงกับข้อใด?

a) ฉันอาหารในบ้านหนึ่งแล้วเมือมีบ้านหนึ่งนิมนต์กับรับฉันได้
b) เก็บเกื้อไว้ในเขนงคือเขาสัตว์
c) แยกทำอุโบสถในอาวาสที่มีสีมาแห่งเดียวกัน
d) ฉันอาหารเมื่อเงาเลยเที่ยงไป
18. การจัดส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนารวม ๙ สาย สายดินแดนสุวรรณพูมิเป็นสายที่เท่าไร?

a) ๖ สาย
b) ๗ สาย
c) ๘ สาย
d) ๙ สาย
19. การทำสังคยานาตอนที่เกิดมูลเหตุวัตถุ ๑๐ ประการของภิกษุวัชชีบุตรเป็นการสังคยานาครั้งที่เท่าไร?

a) ครั้งที่ ๑
b) ครั้งที่ ๒
c) ครั้งที่ ๓
d) ครั้งที่ ๔
20. เพราะเหตุใดจึ่งแปลคัมภีร์ภาษาสิงหลเป็นภาษามคธ ?

a) ภาษาสิงหลรู้จำกัดในหมูพื้นเมือง
b) ภาษาสิงหลเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
c) ภาษาสิงหลจะเผยแผ่ศาสนาไมได้
d) ภาษาสิงหลเป็นภาษาแบบแผน
21. อรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายด้วยพระองค์เองเมือมีผู้ทูลถามหรือเพือให้คนรุ้นหลังเข้าใจเรียกอรรถกถานี้มีชื่อว่าอย่างไร?

a) สาวกภาษิต
b) ปกิณณกเทศนา
c) อัฏฐถานัย
d) อภิวอรรถกถา
22. สาวกสังวัณณิต อรรถกถาคืออรรถกถาที่เหล่าสาวกอธิบายไวนิยมเรียกอรรถกถานี้ประเภท?

a) สาวกภาษิต
b) ปกิณณกเทศนา
c) อัฏฐถานัย
d) อภิวอรรถกถา
23. คำว่า มหาปัจจรียอรรถกถา หมายความว่าอย่างไร?

a) คืออรรถกถาแห่งที่กุรุนที่วิหารในเกาะสิงหล
b) คืออรรถกถาที่แต่งด้วยอันธภาษิต
c) อรรถกถาภาษิตอริย
d) คืออรรถกถาที่แต่งบุณแบบางแห่งในเกาะสิงหล
24. อรรถกถาพระวินัยปิฎกได้แก่ สมันตปาสาทิกา อธิบายความในพระไตรปิฎกไว้กีคัมภีร์?

a) ๔ คัมภีร์
b) ๕ คัมภีร์
c) ๖ คัมภีร์
d) ๗ คัมภีร์
25. สมัตปาสาทิกา แต่งตามคำอาราธนาของพระพุทธสิริเมือประมาณ พ ศ . ๙๒๗-๙๗๓ ใครเป็นผู้แต่ง?

a) พระโมคคัลลีบุตรติเถระ
b) พระเจ้าอาโศกมหาราช
c) พระพุทธโฆสาจารย์
d) พระอานนท์เถระ
26. ปปัญจสุทนี อธิบายความในมัชฌิมนิกายที่ว่าด้วยชุมนุมพระสูตร ขนาดกลาง แบ่งเป็น ๔ ภาค ภาคที่ ๒ อธิบายว่าอย่างไร?

a) อธิบายความในโอปัมมรรคถึงจูฬยมกวรรคแบ่งมูลปัณณาสก์
b) อธิบายความในมูลปริยายวรรคถึงสีนาทวรรค
c) อธิบายในมัชฌิมปัณณาสก์
d) อธิบายในอปริปัณณาสก์
27. ปรมัตถโชติกา อธิบายความใน ขุททกปาฐะ ว่าอย่างไร?

a) ทุกนิบาตถึงจตุกกนิบาต
b) เอกนิบาตถึงปัญจกนิบาต
c) ธรรมบทและสุตนิบาต
d) ธรรมบทและจตุกกนิบาต
28. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ วัดเซตะวัน หรือวัดบุบพกราม ไกล้เมืองสาวัตถีเป็นพรรษาที่เท่าไร?

a) พรรษาที่ ๑๗
b) พรรษาที่ ๑๘-๑๙
c) พรรษาที่ ๒๐
d) พรรษาที่ ๒๑-๔๕
29. เรื่องที่แต่งเป็นร้อยกรอง ซึงนำมาจากธรรมบทในอรรถกถาธรรมบทใด?

a) คาถา
b) อติวัตถุ
c) เวยยากรณะ
d) ปัจจบันวัตถุ
30. คัมภีร์อธิบายบาลี หรือ อธิบายความในพระไตรปิฎกคัมภีร์ชนิดใด?

a) บาลี
b) อรรถกถา
c) ฎีกา
d) อนุฎีกา
31. พระพุทธศาสนาเถรวาทได้ตั้งหมั้นเป็นครั้งแรกในสมัยใด?

a) สมัยพ่อขุนเม็งราย
b) สมัยสุโขทัย
c) สมัยราชกาลที่ ๑
d) สมัยราชกาลที่ ๕
32. พระพุทธศาสนาในประเทศไทยรับมาเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาที่เจริญสืบต่อกันมาจากพระพุทธศาสนาใด?

a) พระพุทธศาสนาอินเดีย
b) พระพุทธศาสนาสีลังกา
c) พระพุทธศาสนาพม่า
d) พระพุทธศาสนาเนปาล
33. ในภาษาสันสกฤต มีว่า ฎีกา นิรุนฺ ตร วฺยาขยาฎีกา คือการอธิบายโดยไมมีละวางหมายถึงการอธิบายเช่นไร ?

a) อธิบายบางคำแต่ยกเว้น
b) อธิบายบางคำแต่ไม่ยกเว้น
c) อธิบายทุกคำโยไม่มียกเว้น
d) อธิบายทุกคำโดยมียกเว้น
34. การเขียนอธิบายในรูปอรรถกถาความถูกต้องและความเหมาะสมหมายถึงฎีกาเช่นไร?

a) ฏีกีสุ
b) ฏีกุ
c) ฏีเก
d) ฏีก
35. ฎีกา อนุฎีกา และโยชนา เป็นคุมือศึกษาพระธรรมใด?

a) พระวินัย
b) พระสุตันตะ
c) พระอภิธรรม
d) พระสูต
36. พระฎีกาจารที่แต่งคัมภีร์ฎีกา อธิบายคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกชืงมีความหมายกำกวมไม่สมบุญมีกิประการ?

a) ๖ ประประการ
b) ๗ ประการ
c) ๘ ประการ
d) ๙ ประการ
37. ลีนัตถปกาสินี เป็นฎีกาชนิดใด?

a) ฎีกาทีฆนิกาย
b) ฎีกาแห่งมัชฌิมนิกาย
c) ฎีกาแห่งสังยุตตนิกาย
d) ฎีกาแห่งนิบาตชาดก
38. อังคุตตรนิกายฎีกาเก่า หมายถึงฎีกาทำหน้าอธิบายความแห่งอรรถกถามีชื่อว่าอย่างไร?

a) ปรมัตถมัญชูสา
b) ลีนัตถปกาสินี
c) ลีนัตถปกาสน
d) ธัมมปทัตถทีปนี
39. ข้อใดต่อไปนี้เป็นฎีกาสาย ขุททกนิกาย?

a) อุทานฎีกา
b) ชาตกฎีกา
c) เนตติฎีกา
d) ลีนัตถโชตนา
40. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุฎีกาพระวินัยปิฎก?

a) ทุกังคุตตรฎีกา
b) ปรมัตถวินจฉยฎีกา
c) วินยลัดขาฎีกา
d) เปตวัตถุฎีกา
41. คัมภีร์ ปกรณ์วิเสส และหากพิจารณาจากการเรียงรำดับข้อใดถูกต้องที่สุด?

a) ยุคธรรมวินัย ยุคหลังพระไตรปิฎก ยุคพระไตรปิฎก
b) ยุคธรรมวินัย ยุคพระไตรปิฎก ยุคหลังพระไตรปิฎก
c) ยุคหลังพระไตรปิฎก ยุคธรรมวินัย ยุคพระไตรปิฎก
d) ถูกทุกข้อ
42. คัมภีร์ ปกรณนัย มีคำอธิบายไว้ว่าอย่างไร?

a) อธิบายพุทธพจน์ตามแนวคัมภีร์เก่า
b) อธิบายพุทธพจน์ตามแนวอรรถกถาโบราน
c) อธิบายตามแนวธรรมวินัยทั้งหมด
d) อธิบายตามแนวพระไตรปิฎก
43. ปกรณวิเสส มีความหมายว่าอย่างไร?

a) หมายถึงคัมภีร์ทำมะดา
b) หมายถึงคัมภีร์บันทึกกาถาล้วน
c) หมายถึงคำอธิบายตามคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่ง
d) หมายถึงคัมภีร์ที่พิเศษ
44. คัมภีร์ปกรณวิเสส เป็นหนังสือที่ท่านแต่งแสดงภูมิรู้ ภูมิธรรม และความคิดเห็นได้แบ่งออกเป็นกีประเภท?

a) ๔ ประเภท
b) ๕ ประเภท
c) ๖ ประเภท
d) ๗ ประเภท
45. คัมภีร์ วิมุติมรรค ใครเป็นผู้แต่ง?

a) พระจุฬาภยมหาเถระ
b) พระอุปติสสเถระ
c) พระพุทธโฆสาจารย์
d) พระมหากัจจายนะเถระ
46. พระพุทธัปปิยเถระแต่งขับสดุดีพระรัตนตรัยเป็นบทร้อยกอง ๑๐๔ บท ทำนองศตกะทางสันสกฤตเป็นคัมภีร์อะไร?

a) ชินาลังการ
b) นมัสการปาฐะ
c) ชินจริต
d) ปัชชมธุ
47. สาลนวังสัปปทีปิกา หรือ ศาสนาวงค์ ว่าด้วยประวัดศาสตร์พระพุทธศาสนาแต่งในประเทศอะไร?

a) ประเทศอินเดีย
b) ประเทศศรีลังกา
c) ประเทศพม่า
d) ประเทศไทย
48. คัมภีร์ สังขยาปกาสกาฎีกา เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงการนับ ชัง ตวง วัด ใครเป็นผู้แต่ง?

a) พระสิริมังคลาจารย์
b) พระญาณวิจาส
c) พระเมธังกรณ
d) พระโปราณาจารย์
49. มูลรันทสังขยา เป็นการว่า การกระทำแบบนับในลักษณะใด?

a) มาตราชั่งสิงของ
b) มาตราวัดระยะทาง
c) มาตรานับเงินตรา
d) ระบบการนับจำนวน
50. ธรรมวินัยสังเขป หมายถึงคัมภีร์ประเภทใด?

a) คัมภีร์ปกรณ์วิเสส ที่มีการอธิบายพระสูต
b) คัมภีร์ปกรณ์วิเสส ที่มีการอธิบายพระธรรมวินัย
c) คัมภีร์ปกรณ์วิเสส ที่มีการอธิบายพระสูตตันตะปิฎก
d) คัมภีร์ปกรณ์วิเสส ที่มีการอธิบายพระกาถา
51. พระเจ้าอโศกได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ ๙ สาย สายหนึ่งในจำนวน ๙ สายมีพระสมณทูต คือ พระโสณะเถระและพระอุตตรเถระเดินทางมาสุวรรณภูมิไม่เกิน พ ศ เท่าไร?

a) พ ศ ๒๐๐
b) พ ศ ๓๐๐
c) พ ศ ๕๐๐
d) พ ศ ๕๔๔-๗๔๓
52. ศาสนาอะไรที่ปรากฏเด่นชัดมาก ในทางด้าน ศาสนาวัตถุ พุทธศิลปะ เป็นต้น?

a) พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
b) พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
c) พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างพุกาม
d) พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างศรีลังกา
53. ศิลาจารึกหลักนี้เป็นหินทรายสีเขียว เดิมอยู่ที่เนินสระบัวในบริเวณจังหวัดใดในปัจจุบัน?

a) จังหวัดปราจีนบุรี
b) จังหวัดนครปฐม
c) จังหวัดกำแพงเพชร
d) จังหวัดเชียงใหม่
54. ศิลาจารึกที่จารึกเป็นภาษาอักษรขอม ว่าด้วยเรืองราวของใคร?

a) พ่อขุนบางกลางหาว
b) พระมหาธรรมราชาที่๑
c) พระมุนี
d) พระโพธิรังสี
55. การรจนาโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่ เมื่อ พ ศ ๒๐๐๐-๒๒๐๐เป็นคัมภีร์ชนิดใด?

a) ปัญญาสชาดก
b) ปทักกมโยชนา
c) สิหิคนิทาน
d) จามเทวีวงศ์
56. คัมภีร์ รัตนพิมพวงศ์ ใครเป็นผู้แต่ง?

a) พรสุวัณณรังสีเถระ
b) พระเถระชาวเชียงใหม่
c) พระอุตตราราม
d) พระพรหมราชปัญญา
57. นิทานพระพุทธสิหิงค์ แบ่งออกเป็น ปริเฉท เท่าไร?

a) ๖ ปริเฉท
b) ๗ ปริเฉท
c) ๘ ปริเฉท
d) ๙ ปริเฉท
58. คัมภีร์อะไรที่ พระรัตนปัญญาเถระ ชาวเชียงรายแต่งเป็นภาษาบาลีไว้เมื่อ พ ศ ๒๐๖๐

a) ชินกาลมาลีปกรณ์
b) จามเทวีวงศ์
c) จักรวาลทีปนี
d) มังคลัตถทีปนี
59. คัมภีร์อะไรที่อธิบายมงคล ๓๘ ประการ ในมงคลสูตร?

a) ชินกาลมาลีปกรณ์
b) จามเทวีวงศ์
c) จักรวาลทีปนี
d) มังคลัตถทีปนี
60. คัมภีร์ สัทธรรมมสังคหะ เป็นวรรณกรรมบาลีในยุคอยุธยา เป็นผลงานของใคร?

a) พระมหาเทพกวี
b) คพระมหาถวิล
c) พระธรรมกิตติมหาสามีเถระ
d) สมเด็จพระวันรัตน
61. ในพระพุทธประวัติเล่าว่า เมือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆ ทรงลำพึงถึงสิ่งใด?

a) โปรดพระมารดา
b) โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง๕
c) บัวสีเหล่า
d) โปรดอาจารย์ทั้งสอง
62. มัชชฌิมาปฏิปทา คือข้อปฏิบัติอย่างไร?

a) ข้อปฏิบัติสายกลาง
b) หลักความจริงสายกลาง
c) หลักความเคร่งคัด
d) ข้อปฏิบัติจากความจริง
63. สวนที่เป็นการเสวยอารมณ์ ได้แก่ ความรู้ศึก สุข ทุกข์ หรือ เสยๆ เป็นขันธ์ชนิดใด?

a) รูปขันธ์
b) เวทนาขันธ์
c) สัญญาขันธ์
d) สังขารขันธ์
64. หลักปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้น เมือใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเรียกว่าอะไร?

a) กฎธรรมชาติ
b) กฎที่มนุษย์สร้างขึ้น
c) กฎแห่งกรรม
d) กฎการฆ่าสัตว์
65. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลายในหลักปฏิจจสมุปบาท?

a) พีชนิยาม
b) จิตตนิยาม
c) กรรมนิยาม
d) ธรรมนิยาม
66. กรรม จำแนกตามลำดับความแรงในการให้ผล มี ๔ คืออะไร?

a) กรรมดำ มีวิบากดำ
b) ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม
c) กรรมที่เป็นตัวนำไปเกิด
d) กรรมหนัก ให้ผลแรง
67. การดับตัณหาได้โดยไม่มีสวนเหลือ คือการสละคืน การพ้นไป เป็นอริยสัจ ๔ อย่างไร?

a) ทุกอริยสัจ
b) ทุกขสมุทัยอริยสัจ
c) ทุกขนิโรธอริยสัจ
d) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
68. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔ คืออะไร?

a) รู้อกุศลและอกุศลมูล
b) การพูดส่อเสียด
c) การไมพยาบาท
d) การประพฤติผิตในกาม
69. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้ สัมมาวายามะ พยายามชอบ ?

a) เพียรปิดกั้นบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
b) เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
c) เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น
d) เพียรไม่รักษากุศลที่เกิดไม่ให้เจริญยิ่งขึ้น
70. จุดหมายสุงสุดคือนิพานหรือประโยชน์อย่างยิ่งในพระพุทธ-ศาสนาคือการมีปัญญาเท่าทันความจริง ใน อัตถ ๓ หมายถึงข้อใด?

a) ทิฏฐธัมมิกัตถะ
b) สัมปรายิกัตถะ
c) ปรมัตถะ
d) กุสลส.สูปสม.ปทา
This is the feedback!
Back to Top