รายงานข้อสอบบทที่ ๑-๗ วิชาวรรณคดีบาลี โดย พระมนตรี อาภทฺโร คณะ พุทธศาสตร์ รหัส ๕๓๔๑๒๐๑๐๑๔


1. วรรณคดีบาลีได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนใบลานเป็นครั้งแรกด้วยอักษรอะไร

a) อักษรสันสกฤต
b) อักษรสิงหล
c) อักษรบาลี
d) อักษรเขมร
2. วรรณคดีมีกี่ประเภท

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
3. นวังคสัตถุศาสน์ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีกี่ลักษณะ

a) ๙ ลักษณะ
b) ๘ ลักษณะ
c) ๗ ลักษณะ
d) ๖ ลักษณะ
4. เหตุใดวรรณคดีบาลี ไม่รวมคัมภีร์ของพระพุทธศาสนามหายานไว้ด้วย

a) มหายาน ไม่ยอมรับภาษาบาลี
b) วรรณคดี บาลีในมหายานหายากยิ่ง
c) มหายาน ใช้ภาษาอื่นจารึกคำสอน
d) คัมภีร์ไม่เหมือนกัน เข้ากันไม่ได้
5. อิติหาสะ คือ คัมภร์ประเภทใด

a) บทประพันธ์
b) วิชาการต่างๆ
c) ประวัติศาสตร์และประเพณี
d) คัมภร์ทางศาสนา
6. ภาษาบาลี จัดอยู่กลุ่มภาษาอินเดียยุคกลาง เรียกกลุ่มภาษานี้ว่าอะไร

a) สันสกฤต
b) ปรากฤต
c) ไปสาจี
d) อรรถมาคธี
7. คำว่าบาลี นอกจากเป็นชือของภาษาแล้ว ยังหมายถึงอะไร

a) พระไตรปิฎก
b) อรรถกถา และฎีกา
c) บทสวดมนต์
d) คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาททั้งหมด
8. ข้อใดกล่าวผิด

a) อัตถกวี กล่าวถึงเรื่องยาว
b) ปฏิภาณกวี ประพันธ์จากเรื่องยาว
c) สุตกวี ประพันธ์จากเรื่องที่ฟักมา
d) จินตกวี ประพันธ์จากความคิดของตน
9. พระสูตรใดในข้อต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในประเทพเวทัลละ

a) สักกปัญหสูตร
b) สัมมาทิฏฐิสูตร
c) เวทัลทสูตร
d) มหาปรินิพพานสูตร
10. การศึกษาภาษาบาลีในชาติตะวันตก เช่นพระไตรปิฎก เป็นผลงาานขององค์กรใด

a) Pali Text Society
b) Pali Institute of London
c) Pali Study Censtre Cambridge Unvisersity
d) วัดพระธรรมกายและสาขา
11. การสังคายนาครังที่ ๑ ปรารภเหตุใด

a) เป็นความประสงค์ของพระมหากัสสปะ
b) พระสงฆ์แตกแยกเป็นหมู่เป็นเหล่า
c) พระเทวทัต ทำสังฆเภท
d) พระสุภัททวุฒฑบรรพชิต กล่าวตู่พระพุทธเจ้า
12. ถ้าต้องการทราบพุทธประวัติตอนต้นควรอ่านจากปิฎกใด

a) พระวินันปิฎก
b) พระสุตตันตปิฎก
c) พระอธิธรรมปิฎก
d) ถูกทุกข้อ
13. ถ้าจะศึกษาพุทธจริยาและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ควรศึกษาจากปิฎกใด

a) พระวินัยปิฎก
b) พระสุตตันตปิฎก
c) พระอภิธรรมปิฎก
d) ถูกทุกข้อ
14. พระไตรปิฎกได้การจารึกด้วยอักษร เมื่อใด และที่ประเทศใด

a) สังคายนาครั้งที่ ๓,อินเดีย
b) สังคายนาครั้งที่ ๔ ศรีลังกา
c) สังคายนาครั้งที่ ๕ อินเดีย
d) สังคายนาครั้งที่ ๕ ศรีลังกา
15. ภาษาบาลีที่ใช้ในพระไตรปิฎก มีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง

a) ๒,พระวินัย และ พระอภิธรรม
b) ๒ คาถาและ ร้อยแก้ว
c) ๓,ศีล สมาธิ ปัญญา
d) ๓,สั้น กลาง ยาว
16. ในการทำสังคายนาที่ครั้งหนึ่ง ใช้เวลานานเท่าใดจึงสำเร็จ

a) ๓ เดือน
b) ๗ เดือน
c) ๙ เดือน
d) ๑ ปี
17. การสังคายนาครั้นที่ ๒ ปรารภสาเหตุใด

a) มีผู้ปลอมบวชกันมาก ศาสนาเสื่อมลง
b) เมืองวัชชีกำลังถูกรุกราน ต้องการความสามัคคี
c) เกิดนิกายมหายาน ต้องสังคายนาเพื่อแก้ไขปัญหา
d) พระวัชชีบุตรประพฤติผิด ๑๐ ประการ
18. ในการสังคายนาที่เมืองปาฏลีบุตร สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ใครเป็นประธานสงฆ์

a) พระสัพพกามีเถระ
b) พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
c) พระเรวตะศิษย์พระอานนท์
d) พระมหินเถระ โอรสพระเจ้าอโศก
19. พระรูปใดเป็นผู้นำในการทำสังคายนาครั้งที่ ๒

a) พระมหากัสสปะ
b) พระสัพพกามีเถระ
c) พระยสกากัณฑกบุตร
d) พระสุมนเถร
20. พระธรรมทูตที่เดินทางมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช คือท่านใด

a) พระโสณะ และพระอุตตระ
b) พระมหหินทเถระ
c) พระอุปคุตเถระ
d) พระมัชฌันติกเถระ และ พระมหาเทวะ
21. อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา เรีบกว่าอะไร

a) อรรถกถาจาร์
b) พระอาจารย์
c) พระครู
d) พระพรหม
22. สารัตถปกาสินี เป็นผลงานของใคร

a) พระพุทธโฆสาจารย์
b) พระมหากัจจายนเถร
c) พระมหินทเถระ
d) พระมหานามะ
23. ปปัญจสูทนี อธิบายความในมัชฌิมมนิกาย ที่ว่าด้วยการชุมนุมพระสูตรขนาดกลางแบ่งเป็นกี่ภาค

a) ๒ ภาค
b) ๓ ภาค
c) ๔ ภาค
d) ๕ ภาค
24. อะไรเป็นคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญชั้นที่ ๒ รองจากพระไตรปิฎก

a) อรรถกถา
b) พระเวท
c) ธรรมวินัย
d) พุทธพจน์
25. เรียงลำดับชั้นตามความสำคัญของคัมภีร์ทางพระพุทูธศาสนาคือ

a) บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีา
b) สมันตปาสาทิกา สมังคลวิสาสินี ปปัญจสูทนี สารัตถปกาสินี
c) ปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา เวยากรณะ
d) มหาวิภังค์ ภิขุณีวิภังค์ มหาวรรค จูฬวรรค
26. อรรถกถาเรี่องใดกล่าวถึงประพระสาวกและ พระสาวิกาองค์สำคัญ

a) ปปัญจสูทินี
b) ปรมัตถโชติกา
c) สารัตถปทาสินี
d) มโนรถปูรณี
27. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ใดในพรรษาที่ ๒๑-๔๕

a) วัดเชตวัน
b) วัดเฬรุวัน
c) เมืองเวรัญชรา
d) เมืองราชคฤห์
28. อรรถกถาชาดกมีชาดกทั้งหมดกี่เรื่อง

a) ๒๓๗ เรื่อง
b) ๗๔๔ เรื่อง
c) ๕๔๗ เรื่อง
d) ๗๔๕ เรือง
29. ใครเป็นผู้แต่ง มธุรัตถวิลาสินี

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระธรรมปาละเถระ
c) พระพุทธรัตตะ
d) พระเทพเมธี
30. อรรถกถาใดที่เป็นอรรถกถาอธิบายพระวินัยปิฎกทั้งหมด

a) สมันตปาสาทิกา
b) สุมังคลวิลาสินี
c) ปปัญจสูทนี
d) มโนรถปูรณี
31. ผู้ใดคิดว่า ฎีกา แปลว่า การศึกษา

a) เมโหเฟอร์
b) วุสต์
c) คิตต์
d) เฮเกน
32. ฎีกา แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
33. วินยมหาฎกา เรียกอีกอย่างว่าอย่างไร

a) วชิรพุทธิ
b) สารัตถทีปนี
c) วิมติวิโมทนี
d) ลีนัตถปเทสนา
34. ข้อใดไม่ใช่ฎีกา พระสุตันตปิฎก

a) ทีฆนิกายฎีกา
b) มัชฌิมนิกายฎีกา
c) วินยาลังการ
d) สังยุตตนิกายฎีกา
35. วินยลักขาฎีกา ใครเป็นผู้แต่ง

a) พระมุนินทโฆสะ
b) พระสมันตคุสาคระ
c) พระสังฆรักขิตะ
d) พระธรรมปาลเถระ
36. ข้อใดไม่ใช่ผลงานของพระญาณกิตติเถระ

a) โยชนาปัฏฐาน
b) โยชนากถาวัตถุ
c) โยชนาธาตุกถา
d) สังคโยชนา
37. ใครเป็นผู้เขียน อภิธัมมมูลฎีกา

a) พระสารีบุตร
b) พระอานนท์
c) พระโมคคัลลานะ
d) พระพุทธโฆษาจารย์
38. ในพระพุทธศตวรรษที่๑๖-๑๘ เรียกงานอรรถกถาว่าอะไร

a) โยชนา
b) อนุฎีกา
c) ฎีกา
d) อนุโยชนา
39. พญาาจี สยาดอ เป็นผู้แต่งเรื่องใด

a) ปัจจเวกโยชนา
b) ตุลัตถโยชนา
c) ธัมปภัฎกถาคาถาโยชนา
d) นิธิกัณฑสุตตอัตถโยชนา
40. เมโหเฟอร์ สันนิฐานว่า ฎีกา มาจากคำใด

a) ทีกก
b) ทีปิกา
c) ทีปนี
d) ทีปกรณ์
41. ปกรณ์วิเสส อยู่ในยุคใด

a) ยุคพระธรรมวินัย
b) ยุคพระไตรปิฎก
c) ยุคหลังพระไตรปิฎก
d) ยุครัตนโกสินทร์
42. ปกรณ์วิเสส หมายถึงอะไร

a) หนังสือพิเศษ
b) ไวยากรณ์พิเศษ
c) คัมภีร์พิเศษ
d) บาลีพิเศษ
43. ปกรณ์วิเสส กำหนดเนื้อหาแบบวิธีการเขียนไว้กี่ประเภท

a) ๕ ประเภท
b) ๖ ประเภท
c) ๗ ประเภท
d) ๘ ประเภท
44. เนติปกรณ์ แต่งโดยผู้ใด

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระมหากัจจายนะ
c) พระธรรมปาลเถระ
d) พระอุปติสสะ
45. ทสสฺหสฺสจกฺ กวาเลสฺ หมายถึงข้อใด

a) ในหมื่นจักรววาล
b) ในหมื่นปี
c) ในหมื่นโลก
d) ถูกทุกข้อ
46. มูลภัณฑสังขยา คืออะไร

a) มาตราวัดระยะทาง
b) มาตราตวงสิ่งของ
c) มาตราชั่งสิ่งของ
d) มาตราวัดเงินตรา
47. สังขยาปกรณ์ หมายถึงฎีกาที่ว่าด้วยการคำนวณนับกี่ประเภท

a) ๔ ประเภท
b) ๕ ประเภท
c) ๖ ประเภท
d) ๗ ประเภท
48. ใครเป็นผู้ประพันธ์ สังขยาปกรณ์

a) พระธรรมเมธี
b) พระญาณวิลาส
c) พระเทพมุนี
d) พระพรหมคุณากรณ์
49. ข้อใดเป็นคัมภีร์ในหลักสูตรปริยัติธรรม

a) จักรวาลทีปนี
b) มังคลัตถทีปนี
c) สังขยาปกาสกฎีกา
d) เวสสันตรทีปนี
50. พระอโศกได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่ศาสนากี่สาย

a) ๕ สาย
b) ๖ สาย
c) ๗ สาย
d) ๙ สาย
51. ศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิ คือจังหว้ดอะไรของประเทศไทย

a) จังหวัดชลบุรี
b) จังหวัดระยอง
c) จังหวัดกรุงเทพ
d) จังหวัดนครปฐม
52. อาณาจักรสุวรรณภูมิซึ่งขานกันในสมัยนั้นว่าอะไร

a) สุโขทัย
b) ล้านนาไทย
c) กรุงรัตนโกสินทร์
d) ทวาราวดี
53. อักษรปัลลวะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด

a) ศรีลังกา
b) อินเดียใต้
c) เนปาล
d) จีน
54. ใครเป็นผู้สถาปานากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

a) พ่อขุนบางกลางหาว
b) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
c) พ่อขุนรามคำแหง
d) พระเจ้าลิไท
55. ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง พระยารามราชภักดี(ใหญ่ ศรลัมน์) ขุดพบที่วัดป่ามะม่วงจังหวัดสุโขทัยเมื่อ พ.ศ ใด

a) ๒๔๕๑
b) ๒๕๔๑
c) ๒๔๕๕
d) ๒๔๕๕๖
56. ยุคทองของวรรณคดีในสมัยล้านนาแบ่งออกเป็นกี่ช่วง

a) ๒ ช่วง
b) ๓ ช่วง
c) ๔ ช่วง
d) ๕ ช่วง
57. ใครเสด็จไปครองเมืองหริภุญชัย ตามคำเชิญของฤาษีวาสุเทพสรัางเมืองหริภุญชัย

a) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
b) พ่อขุนบางกลางหาว
c) พระร่วง
d) พระนางาจามเทวี
58. ใครเป็นผู้แต่ง ชินกาลมาลีปกรณ์ แต่งเป็นภาษาบาลีไว้เมื่อ พ.ศ ๒๐๖๐

a) พระโสณเถระ
b) พระมหานามะเถระ
c) พระรัตนปัญญาเถระ
d) พระอุตรเถระ
59. เนื้อหาในคัมภีร์จักรวาลทปนีแบ่งออกเป็น๖ บทเรียกว่าอะไร

a) คัมภีร์ใบลาน
b) กัณฑ์
c) อักษรขอม
d) ชินกาลมาลีปกรณื
60. ปัญญาชาดกเป็นวรรณคดีบาลีว่าด้วยเรื่องอะไร

a) นิทาน
b) กำเนิดโลก
c) คัมภีร์
d) มงคลสูตร
61. ไตรลักษณ์ หมายถึงอะไร

a) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
b) ตะกล้าสามใบ
c) ความดี ความชั่ว
d) คุณธรรม จริยธรรม
62. กรรมมีความหมายตามรูปศัพท์ว่าอย่างไร

a) การกระทำ
b) ชั่ว
c) ดี
d) การประพฤติ
63. สังสารวัฏ คืออะไร

a) การเวียนว่ายตายเกิด
b) การทำพีธีกรรม
c) การเล่านิทาน
d) การละเล่น
64. อริยสัจ หมายความว่าอย่างไร

a) สังสางวัฏ
b) ความจริงอันประเสริฐ
c) กรรมวัฏ
d) วิบากวัฏ
65. มรรค หมายถึงอะไร

a) เกิด
b) แก่
c) หนทาง
d) ตาย
66. คำว่า สิกขา แปลว่าอย่างไร

a) การศึกษา
b) การคิด
c) การหาเหตุผล
d) การแสวงหา
67. ปรมัตถะ จุดมุ่งหมายสูงสุด คืออะไร

a) นิพพาน
b) ความเป็นใหญ่
c) ความต้องการ
d) ความอยาก
68. วรรณกรรม และวรรณคดี เป็นศิลปะซึ่งแสดงด้วยภาษาหรือถ้อยคำ การแสดงออกนั้นมี ๒ ลักษณะคือ

a) นิพจน์ นิรุป
b) กาพย์ กลอน
c) โครง ฉันท์
d) ลหุ คลุ
69. พิธีกรรมใดเป็นของศาสนาพุทธ

a) พิธี เผาศพ
b) พิธีแรกนาขวัญ
c) วันวาเลนไทม์
d) วันสงกรานต์
70. สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นหมวดอะไร

a) ปัญญาขันธ์
b) ศีลขันธ์
c) สมาธิขันธ์
d) มรรค
This is the feedback!
Back to Top