แบบทดสอบวรรณคดี โดยสามเณรจันแสง อินทปัญญา คณะ ครุศาสตร์ ปี 2


1. วรรณคดีบาลีที่หมายถึงพระไตรปิฎกได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในใบลานเป็นครั้งแรกคือ อักษรใด

a) ภาษาสิงหล
b) ภาษาบาลี
c) ภาษาสันสกฤต
d) ภาษาอินเดีย
2. คำว่า “วรรณคดี” ตามความหมายหลักของวิชาการฝ่ายบาลี คือข้อใด

a) คัมภีร์ที่ต่างๆ ที่เขียนด้วยภาษาบาลีทั้งหมด
b) คัมภีร์ต่างๆ ที่เขียนด้วยภาษา สันสกฤต
c) คัมภีร์ต่างๆ ที่เขียนเป็นร้อยกลอง
d) คัมภีร์ต่างๆ ที่เขียนเป็นร้อยแก้วและร้อยกลอง
3. พระเทพเมธาจารย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “แบบเรียนวรรณคดีประเภทคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ ตรงกับข้อใด

a) วรรณคดีบาลี หมายถึงผลิตผลเกี่ยวกับอักษรศาสตร์บาลี
b) วรรณคดีบาลี หมายถึงวัฒนาธรรมเกี่ยวกับอักษรศาสตร์บาลี
c) วรรณคดีบาลี หมายถึงอาณาจักรของอักขระบาลีทั้งหลาย
d) ถูกทุกข้อ
4. วรรณคดีนั้น มีทั้งหมด 9 รส คำว่า “สิงคารรส” หมายถึงรสอะไร

a) รสสงสาร
b) รสโกรธ
c) รสที่น่าสะพรึงกลัว
d) รสรัก
5. หัสสรส หมายถึงรสขำขัน หรือรสขบขัน จำแนกออกเป็น 6 ลักษณะ คำว่า “หสิตะ” เป้นความขำที่มีลักษณะใด

a) เป็นความขำที่มีลักษณะหัวเราะมีนัยน์ตาบาน
b) เป็นความขำที่มีลักษณะมีเสียงไพเราะนุ่มนวล
c) เป็นความขำที่มีลักษณะหัวเราะมีฟันปรากฏนิดหน่อย
d) เป็นความขำที่มีลักษณะหัวเราะถึงขนาดน้ำตาไหล
6. ลักษณะของการประพันธ์ที่ดีไว้ 10 ประการนั้น คำว่าโอฬารคุณ มีความหมายตรงกับข้อใด

a) มีความอ่อนหวาน ไพเราะ
b) ความสงบ สม่ำเสมอ เที่ยงธรรม
c) มีความกว้างขวางโอฬาร
d) มีความละเอียดอ่อน ประณีต วุขุม
7. ในวรรณคดีบาลีได้จำแนกนักปราชญ์ออกเป็นกี่ประเภท

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
8. H. Kern มีทัศนะ ต่อวรรณคดีบาลีอย่างไร

a) ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาเอกพันธ์ แต่เป็นภาษาที่เกิดจากการประสมประสานจากหลายๆ ภาษา
b) ภาษาบาลีเป็นภาษาพูดในแคว้นอุชเชนี
c) แคว้นกาลิงคะเป็นภูมิลำเนาของภาษาบาลี
d) พื้นเพดั้งเดิมของบาลีเป็นอานาเขตที่ไม่น่าจะแคบเกินไป
9. westergaard กับ E. kuhn มีทัศนะต่อวรรณคดีบาลีอย่างไร

a) ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาเอกพันธ์ แต่เป็นภาษาที่เกิดจากการประสมประสานจากหลายๆ ภาษา
b) ภาษาบาลีเป็นภาษาพูดในแคว้นอุชเชนี
c) แคว้นกาลิงคะเป็นภูมิลำเนาของภาษาบาลี
d) พื้นเพดั้งเดิมของบาลีเป็นอานาเขตที่ไม่น่าจะแคบเกินไป
10. วรรณคดีบาลี โดยทั่วไปแล้วหมายถึงพระไตรปิฎกแบ่งประเภทตามลักษณะปรากกฎเป็นกี่ประเภท

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
11. ในความหมายตามเนื้อหาแล้วข้อใดให้ความหมายพระไตรปิฎกได้ถูกที่สุด

a) หมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์
b) หมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้า
c) หมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
d) หมายถึงคัมภีร์ที่บรรจุ ภาษาบาลี
12. ในคัมภีร์สมันตปาสทิกาได้สรุปสาระไว้กี่นัย

a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
13. เป็นอาณาเทศนาตามในที่หนึ่งของพระวินัยปิฎกคืออะไร

a) คือสอนธรรมตามความผิด หรือโทษานุโทษที่พึงงดเว้น
b) คือถ้อยคำที่ว่าด้วย สำรวมและไม่สำรวม
c) คือข้อศึกษาศีลชั้นสูง
d) คือแสดงธรรมในลักษณะตั้งเป็นข้อบังคับ
14. เป็นสังวราวรกถา ตามในที่สามของพระวินัยปิฎกคืออะไร

a) คือสอนธรรมตามความผิด หรือโทษานุโทษที่พึงงดเว้น
b) คือถ้อยคำที่ว่าด้วย สำรวมและไม่สำรวม
c) คือข้อศึกษาศีลชั้นสูง
d) คือแสดงธรรมในลักษณะตั้งเป็นข้อบังคับ
15. เป็นทิฏฐินิเวฐนกถาตามนัยที่สามของพระสุตตันตะปิฎกคืออะไร

a) คือศึกษาศีลและสมาธิชั้นสูง
b) คือการสอนอนุโลมแก่จริต อัธยาศัยของผู้ฟัง
c) คือถ้อยคำที่สอนให้ผ่อนคลาย
d) คือการแสดงธรรมยักย้ายสำนวนให้เหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟัง
16. เป็นยถานุโลมสาธนะตามในที่สองของพระสุตตันตปิฎกคืออะไร

a) คือศึกษาศีลและสมาธิชั้นสูง
b) คือการสอนอนุโลมแก่จริต อัธยาศัยของผู้ฟัง
c) คือถ้อยคำที่สอนให้ผ่อนคลาย
d) คือการแสดงธรรมยักย้ายสำนวนให้เหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟัง
17. คำว่า “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นพราหมณ์นั้น ย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ ดุจพระอาทิตย์อุทัยขึ้นส่องท้องฟ้าให้สว่างไสว” จัดอยู่ในพุทธพจน์ใด

a) มัชฌิมพุทธพจน์
b) ปัจฉิมพุทธพจน์
c) ปฐมพุทธพจน์และมัชฌิมพุทธพจน์
d) ปฐมพุทธพจน์
18. ข้อใดในต่อไปนี้กล่าวถูกถึงเหตุการณ์ในการทำสังคายนา ครั้งที่ หนึ่ง

a) พระสุภัททะกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
b) พระสุภัททะกล่าวกับพระภิกษุผู้เศร้า
c) พระสุทัททะกล่าวจ้วงจาบการปรินิพพาน
d) พระสุภัททะกล่าวจ้วงจาบพระสงฆ์
19. ในวัตถุ 10 ประการนั้น คำว่า “สิงคิโลณหัปปะ”หมายถึงอะไร

a) ฉันอาหารเมื่อเงาเลยเวลาเทียงไป สององคุลีได้
b) ฉันอาหารในบ้านหลังหนึ่งแล้วเมื่อมีอีกบ้านหนึ่งนิมนต์ให้รับก็ฉันอีกได้
c) แยกทำอุโบสถในอาวาสที่มีสีมาแห่งเดียวกันได้
d) เก็บเกลือไว้ในเขนงคือเขาสัตว์ แล้วฉันกับอาหารที่ไม่เค็มได้
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่ทางศรีลังกาไม่ยอมนับการทำสังคายนาครั้งที่หก

a) เพราะการทำสังคายนาครั้งที่หกไม่ได้รับรู้หลายประเทศ
b) เพราะว่าการทำสังคายนาครั้งที่หาไม่ได้ปรากฏจำนวนการกสงฆ์
c) เพราะการทำสังคายนาครั้งที่หกมิได้ชำระพระไตรปิฎก หากแต่ชำระอรรถกถา
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
21. อรรถกถามีความหมายตรงกับข้อใด

a) หมายถึงคัมภีร์อธิบายพระไตรปิฎก
b) หมายถึงคัมภีร์เกี่ยวกับพระไตรปิฎก
c) หมายถึงคัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎก
d) หมายถึงคัมภีร์ที่พระอาจารย์แต่งไว้
22. พุทธสังวัณณิตอรรถกถา เป็นอรรถกถาแบบใด

a) อรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายด้วยพระองค์เอง
b) อรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระอานนท์
c) อรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระภิกษุ
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
23. สมันตปาสาทิกา นั้นแบ่งออกเป็นกี่ภาค

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
24. สุมังคลวิลาสินี นั้นเป็นผลงานของพระรูปใดในต่อไปนี้

a) ผลงานของพระพุทธัตตะ
b) ผลงานของพระมหานามะ
c) ผลงานของพระเทวะ
d) ผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
25. มธุรัตถวิลาสินี นั้นเป็นผลงานของพระรูปใดในต่อไปนี้

a) ผลงานของพระพุทธัตตะ
b) ผลงานของพระมหานามะ
c) ผลงานของพระเทวะ
d) ผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
26. การจำพรรษาของพระพุทธเจ้านั้น ในพรรษาที่2-3พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ไหน

a) ที่เมืองเวสาลี
b) ที่เมืองโกสัมพี
c) ที่เมืองราชคฤห์
d) ที่เมืองเวรัญชา
27. การจำพรรษาของพระพุทธเจ้านั้น ในพรรษาที่ 9 พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ไหน


a) ที่เมืองเวสาลี
b) ที่เมืองโกสัมพี
c) ที่เมืองราชคฤห์
d) ที่เมืองเวรัญชา
28. ปรมัตถโชติกา นั้นเป็นผลงานของพระรูปใดในต่อไปนี้

a) ผลงานของพระพุทธัตตะ
b) ผลงานของพระมหานามะ
c) ผลงานของพระเทวะ
d) ผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์
29. สุมังคลวิลาสินี เป็นอรรถกถาอธิบายนิกายใดในพระสุตตันตะปิฎก

a) อรรถกถาอธิบายทีฆนิกายพระสุตตันตปิฎก
b) อรรถกถาอธิบายมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎก
c) อรรถกถาอธิบายสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎก
d) อรรถกถาอธิบายอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎก
30. สารัตถปกาสินี เป็นอรรถกถาอธิบายนิกายใดในพระสุตตันตปิฎก

a) อรรถกถาอธิบายทีฆนิกายพระสุตตันตปิฎก
b) อรรถกถาอธิบายมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎก
c) อรรถกถาอธิบายสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎก
d) อรรถกถาอธิบายอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎก
31. ในวรรณคดีสันสกฤต คำว่า “ฎีกา” มีความหมายอย่างไร

a) หมายถึงหนังสืออธิบายอรรถกถาโดยเลือกคำ
b) หมายถึงการอธิบายทุกคำโดยไม่มีการยกเว้น
c) หมายถึงคัมภีร์ที่อธิบายขยายความอรรถกถา
d) หมายถึงคัมภีร์อธิบายพระไตรปิฎก
32. ในวรรณคดีบาลี คำว่า “ฎีกา” มีความหมายอย่างไร

a) หมายถึงหนังสืออธิบายอรรถกถาโดยเลือกคำ
b) หมายถึงการอธิบายทุกคำโดยไม่มีการยกเว้น
c) หมายถึงคัมภีร์ที่อธิบายขยายความอรรถกถา
d) หมายถึงคัมภีร์อธิบายพระไตรปิฎก
33. คำว่า อนุฎีกา ได้แก่ฎีกาประเภทใด

a) ได้แก่ฎีกาอธิบายอรรถกถา
b) ได้แก่ฎีกาอธิบายพระไตรปิฎกทั้งหมด
c) ได้แก่ฎีกาใหม่ที่แต่งเพิ่มเติมภายหลัง
d) ได้แก่คัมภีร์อธิบายความหมายของศัพท์และความสัมพันธ์ในประโยค
34. คำว่า “โยชนา” ได้แก่คัมภีร์ประเภทใด

a) ได้แก่ฎีกาอธิบายอรรถกถา
b) ได้แก่ฎีกาอธิบายพระไตรปิฎกทั้งหมด
c) ได้แก่ฎีกาใหม่ที่แต่งเพิ่มเติมภายหลัง
d) ได้แก่คัมภีร์อธิบายความหมายของศัพท์และความสัมพันธ์ในประโยค
35. คำว่า “ฎีกา” นั้น ได้แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
36. วินยัตถมัญชูสา ฎีกาปาติโมกข์ ในฎีกาพระวินัยปิฎก พระรูปใดเป็นผู้แต่ง

a) พระเรวตะ
b) พระติปิฎกาลังกาเถระ
c) พระพุทธนาคะ
d) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
37. สุมังคลปกาสินี ฎีกาวินัยวินิจฉยสังคหะ พระรูปใดเป็นผู้แต่ง

a) พระเรวตะ
b) พระติปิฎกาลังกาเถระ
c) พระพุทธนาคะ
d) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
38. เอกกังคุตตรฎีกาคัมภีร์ใหม่ ในอนุฎีกาพระสุตตันตปิฎก พระรูปใดเป็นผู้แต่ง

a) พระวรสัมโพธิ
b) พระสังฆราช ญาณวังสะ ธรรมเสนาบดี
c) พระสารีบุตร
d) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
39. ธัมมปทัฎฐกถาฎีกาคัมภีร์ใหม่ ในอนุฎีกาพระสุตตันตปิฎก พระรูปใดเป็นผู้แต่ง

a) พระวรสัมโพธิ
b) พระสังฆราช ญาณวังสะ ธรรมเสนาบดี
c) พระสารีบุตร
d) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
40. ลีนัตถปกาสินี อนุฎีกาธัมมสังคณี ในอนุฎีกาพระอภิธรรมปิฎก พระรูปใดเป็นผู้แต่ง

a) พระสาริบุตร
b) พระสุมังคละ
c) พระอานันทะ
d) พระวรสัมโพธิ
41. ปกรณ์วิเสสมีความหมายตรงกับข้อใดในต่อไปนี้

a) หมายถึงคัมภีร์ที่พิเศษ
b) หมายถึงคัมภีร์อธิบายพระสูตร
c) หมายถึงคัมภีร์บอกลักษณะของคำในพระไตรปิฎก
d) ไม่ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
42. ปกรณ์วิเสสมีความสำคัญตรงกับข้อใดในต่อไปนี้

a) คัมภีร์บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบโดยย่นย่อหรือรวบยอด
b) เป็นคัมภีร์ที่เสนอหลักการและวิธีการในการอธิบายขยายความในพระไตรปิฎก
c) เป็นคัมภีร์ที่ผู้แต่งได้แต่งขึ้นโดยความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
43. ประกรณ์วิเสส เมื่อ กำหนดตามเนื้อหาและแบบวิธีการเขียน ได้กี่ประเภท

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
44. ธรรมวินัยสังเขปเป็นคัมภีร์ประเภทใด

a) เป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักและวิธีวิเคราะห์แจกแจง
b) เป็นคัมภีร์ประเภทบทิศิรวาท
c) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความในบาลีพระไตรปิฎกอย่างย่นย่อ
d) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงตำนาน ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล
45. โลกศาสตร์เป็นคัมภีร์ประเภทอะไร

a) เป็นคัมภีร์ที่กว่าวถึงการกำเนิดโลก ดวงดาวและจักรวาร
b) เป็นคัมภีร์ประเภทบทิศิรวาท
c) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความในบาลีพระไตรปิฎกอย่างย่นย่อ
d) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงตำนาน ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล
46. มิลินทปัญหา ในธรรมวินัยสังเขป แต่งโดยพระรูปใด

a) พุทธโฆษาจารย์
b) พระจุฬาภยมหาเถระ
c) พระมหากัจจายนะ
d) พระฉปราณาจารย์
47. นมัสการปาฐะ ในธรรมวินัยสดุดีหรือพุทธาทิภิถุติ แต่งโดยพระรูปใด

a) พุทธโฆษาจารย์
b) พระจุฬาภยมหาเถระ
c) พระมหากัจจายนะ
d) โปราณาจารย์
48. วิสุทธิมรรคในธรรมวินัยสังเขป แต่งโดยพระรูปใด

a) พุทธโฆษาจารย์
b) พระจุฬาภยมหาเถระ
c) พระมหากัจจายนะ
d) พระฉปราณาจารย์
49. ธรรมวิภังค์ เป็นคัมภีร์ประเภทใด

a) เป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักและวิธีวิเคราะห์แจกแจง
b) เป็นคัมภีร์ประเภทบทิศิรวาท
c) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความในบาลีพระไตรปิฎกอย่างย่นย่อ
d) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงตำนาน ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล
50. วังสปกรณ์ เป็นคัมภีร์ประเภทใด

a) เป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักและวิธีวิเคราะห์แจกแจง
b) เป็นคัมภีร์ประเภทบทิศิรวาท
c) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความในบาลีพระไตรปิฎกอย่างย่นย่อ
d) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงตำนาน ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล
51. หริภุญชัยเป็นจังหวัดใดในปัจจุบัน

a) เชียงใหม่
b) ลำปาง
c) ลำพูน
d) นาน
52. ยอร์ช เซเดส์ ได้อ่านจารึกของวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นวัดร้างที่จังหวัดนครปฐม และได้นำไปเผยแพร่ที่ปารีส ใน พ.ศ ใด

a) 2484
b) 2485
c) 2456
d) 2488
53. อักษรปัลลวะ มีต้นกำเนิดมาจากที่ใด

a) ประเทศอินเดียใต้
b) ประเทศอินเดียเฉียงเหนือ
c) ประเทศศรีลังกา
d) ประเทศศรีลังกาใต้
54. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษาไทยใน พ.ศ ใด

a) 1822
b) 1823
c) 1825
d) 1826
55. ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ที่จังหวัดสุโขทัย ถูกขุดพบใน พ.ศ ใด

a) 2450
b) 2451
c) 2454
d) 2458
56. คัมภีร์รัตนพิมพวงศ์ แต่งโดยพระพรหมราชปัญญา แห่งวัดภูเขาหลวง เมืองสุโขทัย ในขณะอายุเท่าไร กี่พรรษา

a) อายุ 23 พรรษา 2
b) อายุ 24 พรรษา 2
c) อายุ 25 พรรษา 3
d) อายุ 26 พรรษา 3
57. นิทานพระพุทธสิหิงค์แต่งเป็นภาษาบาลีโดยพระโพธิรังสี ชาวเชียงใหม่ ในระหว่าง พ.ศ ใด

a) 1945 - 1985
b) 1946 - 1984
c) 1945 - 1985
d) 1946 - 1984
58. นิทานพระพุทธสิหิงค์ ได้แปลออกเป็นภาษาไทย ใน พ. ศ ใด

a) 2448
b) 2447
c) 2449
d) 2446
59. จามเทวีวงศ์ พระโพธิรังสี แต่งเป็นภาษาบาลี ในระหว่าง พ. ศ ใด

a) 1947 - 1997
b) 1957 - 1998
c) 1950 - 2020
d) 1950 - 2000
60. จามเทวีวงศ์ ได้แต่งเป็นภาษาไทยใน พ. ศ ใด

a) 2337
b) 2338
c) 2339
d) 2340
61. พีชนิยาม กฎธรรมชาติ ในปฏิจจสมุปบาท เกี่ยวกับเรื่องอะไร

a) เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัตถุ
b) เกี่ยวกับการสืบพันธ์ หรือพันธุกรรม
c) เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
d) เกี่ยวกับสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย
62. ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติ ในปฏิจจสมุปบาท เกี่ยวกับเรื่องอะไร

a) เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัตถุ
b) เกี่ยวกับการสืบพันธ์ หรือพันธุกรรม
c) เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
d) เกี่ยวกับสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย
63. อริยสัจสี มีความหมายอีกอย่างว่าอย่างไร

a) หมายถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเอง
b) หมายถึงพระธรรมเทศนาที่มีคนปรารภถาแล้วจึงแสดง
c) สามุกกังสิกาธรรมเทศนา
d) ข้อ ก และ ค ถูก
64. ไตรสิกขา บางครั้งพระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นคำสอนภาคปฏิบัติ ดังปรากฏเป็นส่วนสำคัญอยู่ในหลักโอวาทปาติโมกข์ นั้นมีกี่ข้อ

a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
65. ปรมัตถะ หมายถึงมีจุดหมายในขั้นใด

a) จุดหมายขั้น ไม่เห็น
b) จุดหมายขั้นตาเห็น
c) จุดสูงสุดคือนิพพาน
d) จุดหมายขั้นเลยตา
66. คุณค่าทางด้านภาษาของวรรณคดีบาลีที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยโดยสรุปมีกี่ประการ

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
67. วรรณคดีบาลีมีอิทธิพลต่อระบบเสียงภาษาไทยแยกออกเป็นกี่ประการ

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
68. ข้อใดในต่อไปนี้กล่าวถึง เอกลักษณ์ของชาติได้ถูกที่สุด

a) คน
b) การปกครอง
c) ภาษา
d) ประเพณี
69. วรรณกรรมก็ดี วรรณคดีก็ดี เป็นศิลปะซึ่งแสดงด้วยภาษาหรือถ้อยคำ การแสดงออกมานั้นมีกี่ลักษณะ

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
70. สังเวชนียสถาน คือการสร้างสถานที่เกี่ยวกับอะไร

a) การสร้างสถานที่ประสูติ
b) การสร้างสถานที่ตรัสรู้
c) การสร้างสถานที่ปรินิพพาน
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
This is the feedback!
Back to Top