แต่งข้อสอบวรรณคดีบาลี โดย พระปลัดบรรเลง กิตฺติโสภโณ


1. วรรณคดีมีกี่ประเภท

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
2. รสของวรรณคดีมีด้วยกันกี่รส

a) ๙ รส
b) ๑๐ รส
c) ๑๑ รส
d) ๑๒ รส
3. วรรณคดีบาลีแบ่งความหมายได้กี่อย่าง

a) ๒ อย่าง
b) ๓ อย่าง
c) ๔ อย่าง
d) ๕ อย่าง
4. วรรณคดีบาลีหมายถึง

a) อาณาจักรของอักขระบาลีทั้งหลาย
b) คัมภีร์ทางศาสนา
c) คัมภีร์ทางวิชาการต่างๆ
d) กวีนิพนธ์หรือบทประพันธ์ที่อยู่ในรูปของศิลปะ
5. สิงคารรสหมายถึง

a) ความรักระหว่างชายกับหญิง
b) ความกล้าหาญในการให้การบริจาค
c) ความยินดี
d) ความโกรธ
6. ทัศนะในวรรณคดีบาลีหมายถึง

a) นักปราชญ์คฤหัสถ์
b) ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น สิ่งที่เห็น
c) นักปราชญ์บรรพชิต
d) ความหลง
7. ทัศนะในวรรณคดีบาลีมีกี่ประเภท

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
8. คัมภีร์ศัพท์ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องอะไร

a) ว่าด้วยเรื่องราวของพระมหาสมพงษ์
b) ว่าด้วยกระบวนการการแต่งบาลี
c) ว่าด้วยเรื่องไวยากรณ์และศัพท์ต่างๆ
d) ว่าด้วยเรื่องความหมายของศัพท์
9. ปัชชะและคัชชะมีกี่ประการ

a) ๑ ประการ
b) ๒ ประการ
c) ๓ ประการ
d) ๔ ประการ
10. วรรณคดีบาลีแยกได้ ๒ ประเภท คือ

a) ประเภทพระไตรปิฎก
b) ประเภทที่ไม่เป็นพระไตรปิฎก
c) ประเภทร้อยกรอง
d) ถูกทั้ง ข้อ ก และข้อ ข
11. คำส่า "ปิฎก" แปลว่า

a) ความงาม
b) ตระกร้า หีอ กระจาด
c) ความดี
d) ความรู้สึกนึกคิด
12. หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า

a) ผู้มีความเพียร
b) จิตวิทยา
c) ปรมัตถเทศนา
d) พุทธพจน์
13. พุทธพจน์แบ่งเป็นกี่ตอน

a) ๑ ตอน
b) ๒ ตอน
c) ๓ ตอน
d) ๔ ตอน
14. การทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ใช้เวลาในการทำกี่เดือน

a) ๓ เดือน
b) ๔ เดือน
c) ๕ เดือน
d) ๖ เดือน
15. การทำสังค่ยนาครั้งที่ ๑ ใครเป็นผู้ตอบข้อซักถามของพระวินัย

a) พระมหากัสปะ
b) พระอุบาลี
c) พระอานนท์
d) พระเจ้าอาชาติศรัตรู
16. การทำสังคายนาครั้งที่ ๒ มีการการกสงฆ์ คือพระอรหันต์จำนวนกี่รูป

a) ๕๐๐ รรูป
b) ๗๐๐ รูป
c) ๑,๒๕๐ รูป
d) ๒,๕๐๐ รูป
17. ผลการการสังคายนาครั้งที่ ๒ เป็นเหตุผลให้ภิกษุชาววัชชีบุตรประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป ได้แยกไปตั้งนิกายใหม่ชื่อว่า

a) สมณพราหมณ์
b) มหาสังฆิกะ
c) มหาสังคีติ
d) ข้อ ข และข้อ ค เป็นข้อถูก
18. การสังคายนาครั้งที่ ๔ พระสงฆ์แตกกกันเป็น ๒ พวกคือ

a) พวกมหาวิหารกับพวกอภัยคีรีวิหาร
b) พวกวัชชีพราหมณ์กับพวกอภัยคีรีวิหาร
c) พวกมหาวิหารกับพวกวชชีพราหมณ์
d) ถูกทั้งข้อข และ ค
19. การทำสังคายนาครั้งที่ ๔ ใครเป็นประธานสงฆ์

a) พระอริฎฐเถระ
b) พระเจ้าเทวานิมปิยติสสะ
c) พระมหินทเถระ
d) ไม่มีข้อถูก
20. การทำสังคายนาครั้งที่ ๘ และ ๙ ทำขึ้นที่ประเทศใด

a) อินเดีย
b) ไทย
c) ศรีลังกา
d) ไม่มีข้อใดถูก
21. อรรถกถาอธิบายความในพระไตรปิฎกแบ่งตามนัยของการอธิบายความได้กี่ประเภท

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
22. อันธอรรถกาที่แต่งด้วยอัรธภาษาแต่งที่เมืองอะไร

a) สิงหล
b) เมืองจัญจิปุระ
c) ศรีลังกา
d) ไม่มีข้อถูก
23. ผู้อุปถัมภ์การทำสังคายนาครั้งที่ ๙ คือ

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระมหากัสปะ
c) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
d) พระเจ้าอโศกมหาราช
24. สมันตปาสาทิกาแบ่งเป็นกี่ภาค

a) ๓ ภาค
b) ๔ ภาค
c) ๕ ภาค
d) ๖ ภาค
25. เนื้อหาสมันตปาสาทิกาแบ่งย่อๆกี่ส่วน

a) ๓ ส่วน
b) ๔ ส่วน
c) ๕ ส่วน
d) ไม่มีข้อถูก
26. ประเภทของพระสูตร ๔ อย่างได้แก่

a) อัตตัชฌาสัย ปรัชญาสัย
b) ปุฉาวสิกา อัตถัปปัตติกา
c) ปัจเจพุทธสุตพุทธ
d) ข้อ ก และข้อ ข เป็นคำตอบที่ถูก
27. พุทธ ๔ ประเภทคือ

a) สัพพัญญูพุทธ
b) จตุสัจจพุทธ
c) ปัจเจกะพุทธสุตพุทธ
d) ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
28. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ ๑๑ ที่เมืองอะไร

a) เมืองนาฬา
b) เมืองอาฬวี
c) เมืองราชคฤห์
d) เมืองโกสัมพี
29. ธรรมปฎกถาอธิบายความธรรมบทใด

a) ธรรมบทแห่งขุทกนิกายในพระสุตตันตปิฎก
b) อธิบายความในปุปผวรรค
c) อธิบายความในปาปวรรค
d) ถูกทุกข้อ
30. พระเวท ๕ คัมภีร์ เป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาใด

a) ศาสนาพุทธ
b) ศาสนาอิสลาม
c) ศาสนาพราหมณ์
d) ศาสนาเชน
31. ใครเป็นผู้แต่งคัมภีร์ฎีกา

a) พระอนุฎีการจารย์
b) พระอรรถกถาจารย์
c) พระฎีกาจารย์
d) ไม่มีข้อถูก
32. คัมภีร์ฎีกาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
33. คัมภีร์ฎีกาแบ่งตามสายพระไตรปิฎกมีอะไรบ้าง

a) ฎีกาพระวินัยฏิฎก
b) ฎีกาพระสุตตันตปิฎก
c) ฎีกาพระอภิธรรมปิฎก
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
34. ทีฑนิกายฎีกาหมายถึงฎีกาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ

a) อธิบายความอรรถกถาทีฑนิกาย
b) อธิบายขยายความเพิ่มเติม
c) อธิบายเนื้อควมในคัมภีร์
d) ถูกทุกข้อ
35. ทีฑนิกายฎีกาหรือลีนัตถปกาสนามีกี่ภาค

a) ๓ ภาค
b) ๔ ภาค
c) ๕ ภาค
d) ๖ ภาค
36. สังยุตตนิกายฎีกามีชื่อเรียกว่าอะไร

a) ลีนัตถปกาสินี
b) ฎีกาทีฑนิกาย
c) มัชฌิมนิกาย
d) อังคุตตรนิกาย
37. ลีนัตถปกาสินีมีอยู่กี่ภาค

a) ๒ ภาค
b) ๓ ภาค
c) ๔ ภาค
d) ๕ ภาค
38. ชาดกฎีกา (ฎีก่ใหม่) ใครเป็นผู้แต่ง

a) พระธรรมปาละ
b) พระปัญญาสามิเถระ
c) พระบาลีเนติ
d) พระเถระชาวสิงหล
39. ฎีกาพาหุเป็นฎีกาที่แก้ชัยมงคลคาถากี่ประการ

a) ๔ ประการ
b) ๕ ประการ
c) ๖ ประการ
d) ๘ ประการ
40. คัมภีร์ลีนัตถโชตนาแต่งที่ประเทศอะไร

a) ไทย
b) อินเดีย
c) พม่า
d) ศรีลังกา
41. คัมภีร์ปกรณ์วิเสสมี ความหมายอย่างไร

a) เป็นหนังสือที่แต่งอธิบายธรรม
b) เป็นคัมภีร์อธิบายพุทธพจน์
c) เป็นคัมภีร์อธิบายความอุทานอรรถกถาวรรค
d) เป็นคัมภีร์อธิบายวิมานวัตถุ
42. คัมภีร์ปกรณ์วิเสสมีกี่ประการ

a) ๑ ประการ
b) ๒ ประการ
c) ๓ ประการ
d) ๔ ประการ
43. คัมภีร์ปกรณืวิเสสมีกี่ประเภท

a) ๔ ประเภท
b) ๖ ประเภท
c) ๗ ประเภท
d) ๘ ประเภท
44. คัมภีร์โลกศาสตร์กล่าวถึงเรื่องใด

a) โลก
b) จักรวาล
c) ทั่วไป
d) ถูกทุกข้อ
45. คัมภีร์อรรถกถาอธิบายพุทธวัจนะตามนัยสรุปได้กี่ประการ

a) ๑ ประการ
b) ๒ ประการ
c) ๓ ประการ
d) ๔ ประการ
46. ปกรณ์วิเสสเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในยุคใด

a) ยุคหลังพระไตรปิฎก
b) ยุคกลางพระไตรปิฎก
c) ยุคก่อนพระไตรปิฎก
d) ไม่มีข้อถูก
47. คัมภีร์สังขยาปกณ์เป็นคัมภีร์กล่าวถึงอะไร

a) นับ ชั่ง ตวง
b) วัน เดือน ปี
c) การอธิบาย
d) การขายความ
48. ธรรมวิภังค์ หมายถึงคัมภีร์ใด

a) คัมภีร์อธิบายพระธรรมวินัย
b) คัมภีร์อธิบายขยายพุทธธรรม
c) คัมภีร์พระไตรปิฎฟ
d) คัมภีร์พุทธวังสฎีกา
49. อวกาศ ตรงกับคำบาลีว่าอย่างไร

a) อากาศ
b) อนันตะ
c) ไม่สิ้นสุด
d) ถูกทุกข้อ
50. "มุขย" ว่าด้วยคำพูดตรงมีกี่ลักษณะ

a) ๔ ลักษณะ
b) ๕ ลักษณะ
c) ๖ ลักษณะ
d) ๗ ลักษณะ
51. พระเจ้าอโศกได้ส่งสมณฑูต ไปเยแผ่พระพุทธศาสนากี่สาย

a) ๗ สาย
b) ๘ สาย
c) ๙ สาย
d) ๑๐ สาย
52. มีพระสมณทตา ๒ รูป คือพระอะไรเป็นหัวหน้าคณะ

a) พระโสณะเถระ พระอุตตรเถระ
b) พระอุบาลีเถระ พระอานันทะ
c) พระอุบาลีเถระ พระโสณะเถระ
d) พระอานันทะ พระอุคระเถระ
53. ศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิคือจังหวัดใด

a) นครปฐม
b) เชียงใหม่
c) กรุงเทพฯ
d) พิษณุโลก
54. ภาษาบาลีของไทยจารึกอักษรต่างกันกี่แบบ

a) ๕ แบบ
b) ๖ แบบ
c) ๘ แบบ
d) ๙ แบบ
55. อักษรปัลลวะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด

a) กัสพูชา
b) ไทย
c) อินเดียใต้
d) ลาว
56. คัมภีร์จักรวาลทีปนี แบ่งออกเป็นกี่บท

a) ๕ บท
b) ๖ บท
c) ๗ บท
d) ๘ บท
57. คัมภีร์จักวาลมีทั้งหมดกี่กัณฑ์

a) ๖ กัณฑ์
b) ๗ กัณฑ์
c) ๙ กัณฑ์
d) ๑๓ กัณฑ์
58. คัมภีร์สัทธัมมะสังคหะกล่าวถึงประวัติพุทธศาสนาต่างๆมีเนื้อหากี่บท

a) ๙ บท
b) ๑๑ บท
c) ๑๒ บท
d) ๑๕ บท
59. วรรณกรรมบาลีในยุครัตนโกสินทร์มีด้วยกันกี่คัมภีร์

a) ๒ คัมภีร์
b) ๓ คัมภีร์
c) ๔ คัมภีร์
d) ๗ คัมภีร์
60. วรรณกรรมในยุครัตนโกสินทร์แบ่งเป็นภาษามคธหรือภาษาบาลี มีคัมภีร์อะไรบ้าง

a) จุลยุทธกาลวงค์
b) มหายุทธกาลวงค์
c) สังคีติวงค์
d) ถูกทุกข้อ
61. ขันธ์ ๕ หมายถึงส่วนประกอบกี่ประการ

a) ๑ ประการ
b) ๒ ประการ
c) ๓ ประการ
d) ๔ ประการ
62. ไตรลักษณ์หมายถึงลักษณ์กี่ประการ

a) ๑ ประการ
b) ๒ ประการ
c) ๓ ประการ
d) ๔ ประการ
63. ไตรลักษณะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

a) อนิจจา
b) ทุกขา
c) อนัตตา
d) ถูกทุกข้อ
64. หลักปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงนำแสดงเมือ่ใช้กับสิ่งมีชีวิตเรียกว่า

a) ทุกขตา
b) อนันตตา
c) อนิจจา
d) กฎธรรมชาติ
65. นิยามหมายถึงอะไร

a) รูปขันธ์
b) เวทนาขัรธ์
c) สัญญาขันธ์
d) กฎระเบียบกฎเกณฑ์อันแน่นอน
66. "สังสารวัฎ" คืออะไร

a) การเวียนว่ายตายเกิดในโลก
b) การกระทะทางกาย
c) การกระทำที่ไม่ดี
d) ไม่มีข้อใดกล่าวถูก
67. "มรรค" คืออะไร

a) กามตัณหา
b) วิภวตัณหา
c) ภวตัณหา
d) ทนทางแห่งการดับทุกข์
68. อัตตกิลมภานุโยค มีองค์ประกอบกี่องค์ประกอบ

a) ๖ องค์ประกอบ
b) ๗ องค์ประกอบ
c) ๘ องค์ประกอบ
d) ๙ องค์ประกอบ
69. วรรณกรรม-วรรณคดี เป็นศิลปะที่แสดงด้วยภาษาหรือถ้อยคำการแสดงออกมีกี่ลักษณะ

a) ๒ ลักษณะ
b) ๓ ลักษณะ
c) ๔ ลักษณะ
d) ๕ ลักษณะ
70. ศิลปะเด่นชัดทางศิลปะวัตถุมีอพไรบ้าง

a) พุทธศิลป์
b) สังเวชณียสถาน
c) ศิลปะการก่อสร้างเสนาสนะ
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
This is the feedback!
Back to Top