แต่งข้อสอบวรรณคดีบาลี โดยพระสังเวียน ชยนฺโต


1. คำว่า วรรณคดีบาลี แบ่งความหมายได้กี่อย่าง ?

a) ๒ อย่าง
b) ๓ อย่าง
c) ๔ อย่าง
d) ๕ อย่าง
2. วรรณคดีอินเดียหมายถึงวรรณคดีสันสกฤต มีกี่ประเภท ?

a) ๒ ประเภท
b) ๔ ประเภท
c) ๕ ประเภท
d) ๖ ประเภท
3. คำว่า "ภยานกรส" หมายถึงรสใด ?

a) รสรัก
b) รสขำขัน
c) รสที่น่าสะพึงกลัว
d) รสอัศจรรย์
4. พระสังคีติกาจารย์ได้ใช้ภาษาบาลีรวบรวมพระธรรมวินัยบันทึกลงในใบลานแทนการจำหรือมุขปาฐะเมื่อสังคายนาครั้งใด ?

a) ครั้งที่ ๑
b) ครั้งที่ ๓
c) ครั้งที่ ๔
d) ครั้งที่ ๕
5. ในวรรณคดีบาลี จำแนกนักปราชญ์ไว้ ๖ ประเภท คำว่านักปราชญ์ จำพวก อนาคารยมุนี คือนักปราชญ์ประเภทใด ?

a) นักปราชญ์จำพวกเสขบุคคล
b) นักปราชญ์คือพระปัจเจกพุทธเจ้า
c) นักปราชญ์พวกคฤหัส
d) นักปราชญ์บรรพชิต
6. วรรณคดีที่แต่งอดีตคัชชะคือการเรียงประโยคและโครงสร้างประโยค ประโยคในภาษาบาลีแบ่งได้กี่ประโยค ?

a) ๕ ประโยค
b) ๖ ประโยค
c) ๗ ประโยค
d) ๙ ประโยค
7. วรรณคดีที่ประพันธ์ขึ้นจากแนวคิดหรือจากการค้นคว้ารวบรวมจากคัมภีร์ต่างๆเรียกว่า ?

a) คัมภีร์พระไตรปิฎก
b) วิสุทธิทัศนะ
c) สัมพัทธศัศนะ
d) ไม่มีข้อถูก
8. ใน "นวังคสัตถุศาสตร์" คำว่า เวยฺยากรณํ มีความหมายว่าอย่างไร ?

a) ร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกัน
b) ร้อยแก้วล้วน
c) ร้อยกรองล้วน
d) คาถาที่เปล่งด้วยพระหฤทัยสทรคต
9. อพภูตธมฺมํ ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

a) ว่าด้วยเรื่องชาดก
b) ว่าด้วยเรื่องทั่วไป
c) ว่าด้วยพระสูตรแบบสอบถาม
d) ว่าด้วยเรื่องมหัศจรรย์
10. วรรณคดีประเภทเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบที่เรียกว่า ปัชชธ ท่านแบ่งไว้กี่ประเภท ?

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
11. การแสดงยักฝ้ายสำนวนให้เหมาะสม เป็นการจัดอยู่ในพระไตรปิฎกอะไร ?

a) พระวินัยปิฎก
b) พระสุตตันตปิฎก
c) พระอภิธรรม
d) พระวินัยและพระอภิธรรมปิฎก
12. การสืบทอดพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ ?

a) ศึกษาพระธรรม
b) รักษาคัมภีร์ไว้ในตู้
c) ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก
d) ศึกษาตามคำสอนของครูบาอาจารย์
13. คัมภีร์ใดถือว่าเป็นคัมภีร์ที่รวมของศาสตร์ทั้งหลาย ?

a) คัมภีร์ไบเบิล
b) คัมภีร์อัลกูลอาล
c) คัมภีร์ทั่วไป
d) คัมภีร์พระไตรปิฎก
14. การสังคายนาตรั้งที่ ๑ กนระทำหลังพระพุทธเจ้านิพพานนานกี่เดือน ?

a) ๑ เดือน
b) ๒ เดือน
c) ๓ เดือน
d) ๔ เดือน
15. การทำสังคายนาที่เราทราบมี ๙ ครั้ง ครั้งสุดท้ายทำที่ประเทศใด ?

a) อินเดีย
b) ศรีลังกา
c) พม่า
d) ไทย
16. คำกล่าวว่า อธรรมจะรุ่งเรือง ธรรมจะถูกตัดต้นเพื่ไม่ใช่วินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะถูกตัดต้นเป็นคำกล่าวของพระเถระรูปใด ?

a) พระสารีบุตร
b) พระมหากัสปะ
c) พระสัพพกามี
d) พระโมคคัลลีบุตร
17. ผลการสังคายนาครั้งที่ ที่สำคัญมี ๕ ประการ ข้อใดกล่าวผิด ?

a) มีการร้อยกรองพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่
b) มีการรวบรวมพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่
c) ยกโทษให้พระฉันนะ
d) มีการยอมรับมติของพระมหากัสปะ
18. คำว่า "ชโลคึ ปาตุํ มีความหมายว่า ?

a) ฉันนมสดที่แปรไปแล้ว
b) ดื่มสุราอ่อนๆ
c) ริบเงินทองได้
d) นั่งบนเตียง
19. การทำสังคายนาครั้งที่ ๒ ใครเป็นผู้อุปถัมภ์ ?

a) พระเจ้าอาชาติศรัตรู
b) พระเจ้าอโศกมหาราช
c) พระเจ้ากาฬาโศกราช
d) พระเจ้าติโลกราช
20. คำว่า "ธรรมและวินัย" ได้แยกออกเป็นปฎก เมื่อสังคายนาครั้งที่เท่าใด ?

a) ครั้งที่ ๑
b) ครั้งที่ ๒
c) ครั้งที่ ๓
d) ครั้งที่ ๔
21. การทำสังคายนาครั้งที่ ๓ เมมืองปาฎลีบุตรใช้เวลาในการทำกี่เอน ?

a) ๗ เดือน
b) ๘ เดือน
c) ๙ เดือน
d) ๑๑ เดือน
22. การสังคายนาครั้งที่ ๕ การบันทึกพระพุทธพจน์เป็นลายลักอักษรลงในใบลาน เป็นครั้งแรก เป็นภาษาอะไร ?

a) ภาษาบาลีอักษรสิงหล
b) ภาษาบาลีอักษรจีน
c) ภาษาบาลีอักษรขอม
d) ภาษาบาลีอักษรไทย
23. การสังคายนาครั้งที่ ๖ ใครเป็นผู้อุถัมภ์ในครั้งนั้น ?

a) พระเจ้าอาชาตฺศรัตรู
b) พระเจ้าอโศกมหาราช
c) พระเจ้าจากสินมหาราช
d) พระเจ้ามหานามและชาวเมือง
24. พระพุทธโฆษาจารย์เป็นประธานสงฆ์ในการทำสังคายนาครั้งที่เท่าไร ?

a) ครั้งที่ ๔
b) ครั้งที่ ๕
c) ครั้งที่ ๖
d) ครั้งที่ ๗
25. การทำสังคายนาครั้งที่ ๘ ณ วัดโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่ทำเมื่อ พ.ศ.?

a) พ.ศ ๒๐๒๐
b) พ.ศ.๒๐๓๐
c) พ.ศ.๒๐๔๐
d) พ.ศ.๒๐๕๐
26. การสังคายนาครั้งที่ ๖ ทำในสีลังกา เมื่อ พ.ศ. ๙๕๖ พระพุทธโฆษาจารย์ ชาวอินเดีย ได้แปลและเรียบเรียงอรรถกถาจากภาษาสิงหล เป็นภาษาใด ?

a) ภาษาบาลี
b) ภาษาไทย
c) ภาษาขอม
d) ภาษาลาติน
27. ประเภทของอรรถกถาแบ่งตามนัยของการอธิบายความได้กี่ประเภท ?

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
28. พุทธสังวัณณิตอรรถกถา เป็นอรรถกถา อย่างไร ?

a) เป็นอรรถกถาที่่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเอง
b) พระสาวกกล่าวขึ้นมาเอง
c) พระอรรถกถาจารย์กล่าวเอง
d) สาวกและพระอรรถกถาจารย์ร่วมกันกล่าวขึ้นมา
29. ใน อภินวอรรถกถา หรืออรรถกถาใหม่ ใครเป็นผู้แต่ง ?

a) พระสารีบุตร
b) พระอานนท์
c) พระพุทธโฆษาจารย์
d) พรีะนาคเสน
30. การสังตายนาครั้งที่ ๑ บุคคลใดที่ไม่อาจขาดในการสังคายนาได้ ?

a) พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
b) พระสารีบุตร
c) พระอานนท์
d) พระยสกากัณฑบุตร
31. คัมภีร์ สมันตปาสาทิกา ปลงานของพระพุทธโฆษาจารย์ แต่งขึ้นใน พ.ศ. ที่เท่าใด ?

a) พ.ศ. ๙๑๕-๙๗๐
b) พ.ศ. ๙๒๐-๙๗๑
c) พ.ศ. ๙๒๕-๙๗๐
d) พ.ศ.๙๒๗-๙๗๓
32. ฑีฆนิกาย ในพระสุตตันตปิฎก แปลว่าพระสูตรเช่นไร ?

a) พระสูตรขนาดยาว
b) พระสูตรขนาดกลาง
c) พระสูตรขนาดสั้น
d) พระสูตรขนาดกลางและขนาดสั้นรวมกัน
33. การจัดเรียงลำดับชั้นของคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา อะไรจัดเป็นอันดับแรก ?

a) อรรถกถา
b) ฎีกา
c) อนุฎีกา
d) บาลี
34. อรรถกถาใดอธิบายพระอภิธรรมปิฎก ?

a) อัฎฐสาลินี
b) ปรมัตถโชติกา
c) สมันตปาสาทิกา
d) ชาตกัฏฐกถา
35. มหาปัจจรีย์อรรถกถา ทำไมจึงได้ชื่ออย่างนั้น?

a) เพราะคัมภีร์นี้แต่งที่กุรุนทีเวฬุวันวิหาร
b) เพราแต่งที่เมืองกาญจิปุระ
c) เพราะคัมภีร์นี้แต่งบนแพ
d) เพราะแต่งในอินเดียใต้
36. คัมภีร์สิทธัมมสังคหะ แต่งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ เท่าใด ?

a) พุทธศตวรรษที่ ๑๐
b) พุทธศตวรรษที่ ๑๘
c) พุทธศตวรรษที่ ๑๙
d) พุทธศตวรรษที่ ๒๐
37. คัมภีร์ที่ที่แต่งที่กุรุนทีเวฬุวิหารในประเทศลังกามีชื่อว่าอย่างไร ?

a) มูลอรรถกถา
b) มหาปัจจรีย์อรรถกถา
c) กุรุนทีอรรถกถา
d) อันธกอรรถกถา
38. อรรถกถาที่อธิบายความ ๙งพระอรหันต์กี่รูป สังคายนาไว้ครั้งแรก ?

a) ๒๕๐ รูป
b) ๔๕๐ รูป
c) ๕๐๐ รูป
d) ๗๐๐ รูป
39. วรรณกรรมบาลีบททที่ ๔ ได้กล่าวถึงเฉพาะเรื่องใด ?

a) อรรถกถา ฎีกา
b) คัมภีร์ฎีกา อนุฎีกาและโยชนา
c) ปกรณ์วิเสส
d) อรรถกถาและปกรณ์วิเสส
40. วุสต์ ( Wust ) ได้อธิบาย คำว่า "ฏีก่" คารมาจากคำว่า ?

a) ศึกษา
b) คิดค้น
c) ประดิษฐ์
d) ปรุงแต่ง
41. คำว่า "ฎีกีสุ" แปลว่าอย่างไร ?

a) การเขียนอธิบายในรูปแบบอรรถกถา
b) การตีความหมายให้ชัดเจน
c) อรรถกถาหรือสร้อยคอ
d) ไม่มีข้อถูก
42. ในวรรณคดี "วรรณคดีฎีกา" หมายถึง ?

a) คัมภีร์มนต์ตรา
b) คัมภีร์ฎีกา
c) คัมภีร์ไตรเภท
d) คัมภีร์กถา
43. สารัตตทีปนีฎีกาวินัย ที่พระสารีบุตรชาวลังกาเป็นผู้แต่งราวพุทธศตวรรษที่เท่าไร ?

a) พุทธศตวรรษที่ ๑๔
b) พุทธศตวรรษที่ ๑๕
c) พุทธศตวรรษที่ ๑๖
d) พุทธศตวรรษที่ ๑๗
44. ลีนัตถปกาสนาฎีกาฑีฆนิกาย ในพระสุตตันตปิฎก พระเถระรูปใดเป็นผู้แต่ง?

a) พระสารีบุตรชาวลังกา
b) พระธรรมปาละ
c) พระวชิรพุทธ
d) พระพุทธโฆษาจารย์
45. เนติวิภาวินีอธิบายความพระบาลีที่พระสัทธัมมปาลสิริมหาธัมมราชคุรุแห่งแระเทศพม่า แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด ?

a) พ.ศ. ๒๑๐๗
b) พ.ศ.๒๑๑๗
c) พ.ศ.๒๑๒๗
d) พ.ศ.๒๑๓๗
46. ฎีกามาลยสูตรกล่าวถึงเรื่องใด ?

a) กล่าวด้วยเรื่องนโม
b) กล่าวด้วยเรื่องชัยมงคลคาถา
c) กล่าวด้วยเรื่องนรก สวรรค์
d) ที่ ที่พระโมคคัลลานะไปเที่ยว
47. ฎีกาใหม่ที่แต่งเพิ่มภายหลังคำบาลีเรียกว่า ?

a) จริยาปิฎกฏีกา
b) พุทธวังค์ฎีกา
c) เถราปทานฎีกา
d) อภินวฎีกา
48. อนุฎีกาพระสุตตันตปิฎกแต่งเพิ่มภายหลังที่อธิบายความในให้มีความชัดเจนมีกี่กี่ฏีกา ?

a) ๑๐ ฎีกา
b) ๑๒ ฏีกา
c) ๑๓ ฎีกา
d) ๑๕ ฎีกา
49. โยชนาคือคัมถีร์อธิบายความหมายของศัพท์และความสัมพันธ์ ช่วยให้การแปลคัมภีร์อรรถกาชัดเจนนั้นแบ่งเป็นกี่ประเถท ?

a) แบ่งเป็น ๓ ประเภท
b) แบ่งเป็น ๔ ประเภท
c) แบ่งเป็น ๕ ประเภท
d) แบ่งเป็น ๖ ประเภท
50. พุทธพจน์หรือหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มีกี่ส่วน ?

a) ๒ ส่วน
b) ๓ ส่วน
c) ๔ ส่วน
d) ๕ ส่วน
51. ยุคหลังพระไตรปิฎกพระสาวกทั้งหลายได้รจนาคัมภีร์อรรถกถาสรุปได้กี่ประการ ?

a) ๑ ประการ
b) ๒ ประการ
c) ๓ ประการ
d) ๔ ประการ
52. สมัยลายลักษณ์อักษรพระไตรปิฎกได้รับการเขียนเป็นภาษาใด ?

a) อักษรพม่า
b) อักษรจีน
c) อักษรไทย
d) อักษรสิงหล
53. ปกรณืวิเสสกำหนดเนื้อหาและแบบวิธีการเขียนไว้กี่ประเภท ?

a) ๔ ประเภท
b) ๕ ประเภท
c) ๖ ประเภท
d) ๗ ประเภท
54. คัมภีร์โลกศาสตร์ กล่าวกำเนิดของโลกใครเป็นผู้แต่ง ?

a) พระสิริมังคลาจารย์
b) พระมหานามะเถระ
c) พระธรรมกิติจากศรีลังกา
d) พระพุทธโฆษาจารย์
55. วังปกรณ์ในภาษาบาลีบันทึกคำสอนได้แก่พุทธววจนะที่รู้จักในปัจจุบัน คือ อรรถกถาฎีกา สืบๆกันมาราว พ.ศ. ?

a) พ.ศ.๒๑๘
b) พ.ศ.๒๒๘
c) พ.ศ.๒๓๘
d) พ.ศ.๒๔๘
56. คำว่า "วํงสะ" มาจากคำบาลีว่า มาจากคำบาลีว่า วํงส กับคำ สันสกฤต ว่าวงศะ แปลว่าอย่างไร ?

a) สระน้ำ
b) เชื้อสายเผ่าพันธ์
c) ชื่อพระเถระรูปหนึ่ง
d) ไม่มีข้อถูก
57. สังขยาปกรณ์ หมายถึงฎีกาที่ว่าด้วยการคำนวนมีลักษณะต่างกัน กี่ประเภท ?

a) ๒ ประเภท
b) ๔ ประเภท
c) ๖ ประเภท
d) ๘ ประเภท
58. คำว่า "นยุตตะ " ในคัมภีร์สังขยาปกรณ์ หมายความจำนวนนั้นอ่านว่า?

a) ๑๐๐
b) ๑,๐๐๐
c) ๑๐,๐๐๐
d) ๑๐๐,๐๐๐
59. พระนางจามเทวีกำเนิดที่นครไหน ?

a) นครหริภุญชัย
b) นครเขลางค์
c) นครศรีอยุธยา
d) ไม่มีข้อถูก
60. อักษรปัลลวะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด ?

a) ปากีสถาน
b) ศรีลังกา
c) อินเดียใต้
d) ภูตาน
61. ศิลาจารึกวัดป่าม่วงจังหวัดสุโขทัยขุดพบเมื่อ พ.ศ. ที่เท่าไร ?

a) พ.ศ.๒๓๕๑
b) พ.ศ.๒๔๔๑
c) พ.ศ.๒๔๕๑
d) พ.ศ.๒๔๘๑
62. คัมภีร์รัตนพิมวงค์แต่งโดย ?

a) พระพรหมราชปัญญา เมืองสุโขทัย
b) พระพุทธโฆษาจารย์
c) พระสารีบุตรชาวลังกา
d) พระภิกษุชาวเชียงใหม่
63. การทำสังคายนาครั้งที่ ที่ ๘ ที่เรียกว่า "อัฎฐมสังคายนา" ทำขึ้นที่วัดใด ?

a) วัดเจดีย์หลวง
b) วัดมหาธาตุ
c) วัดปฐมเจดีย์
d) วัดโพธาราม
64. ชินกาลมาลีปกรณ์ใครเป็นผู้แต่ง ?

a) พระสิริมังคลจารย์
b) พระรัตนปัญญาเถระ ชาวเชียงราย
c) พระพุทธโฆษาจารย์
d) พระมหาเทพกวี ชาวอยุธยา
65. ขันธ์ ๕ หมายถึงส่วนประกอบกี่ส่วน ?

a) ๒ ส่วน
b) ๓ ส่วน
c) ๕ ส่วน
d) ๖ ส่วน
66. กรรมจำแนกทางที่แสดงออก มี ๓ ทาง คือ ?

a) กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
b) กุศลกรรม อกุศลกรรม โทษะ
c) โทษะ โมหะ อโลภะ
d) ไม่มีข้อถูก
67. หลักปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเมื่อใช้กับสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่า ?

a) กฏธรรมชาติ
b) กฏสังคม
c) กฏหมู่
d) กฏหมาย
68. กิเลสวัฎ ประกอบด้วย ?

a) อวิชชา
b) ตัณหา
c) อุปาทาน
d) ถูกทุกข้อ
69. พระพุทธองค์ทรงค้นพบโมกขธรรมหลังจากที่ได้แสวงหาเป็นเวลากี่ปี ?

a) ๔ ปี
b) ๖ ปี
c) ๘ ปี
d) ๑๒ ปี
70. อิทธิพลต่อการสร้างคำไทย แยกได้กี่ประการ ?

a) ๑ ประการ
b) ๒ ประการ
c) ๓ ประการ
d) ๔ ประการ
This is the feedback!
Back to Top