แต่งข้อสอบวรรณคดีบาลี โดย พระหลง อิทฺธิณาโณ


1. วรรณคดีบาลีหมายถึง

a) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอักขระบาลี
b) หนังสือที่เขียนด้วยภาษาบาลี
c) กวี บทละคร นิทาน
d) พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา และปกรณ์วิเสส
2. วรรณคดีมีความหมายว่าอย่างไร ตามหลักวิชาการฝ่ายบาลี

a) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาบาลีทั้งหมด
b) หนังสือที่กำหนดไว้เฉพาะประเภท
c) หนังสือที่เกิดความนึกคิดของมนุษย์
d) ไม่มีข้อถูก
3. วรรณคดีบาลีมีกี่ประเภท

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
4. นวังคสัตถุศาสตร์มีกี่ลักษณะ

a) ๖ ลักษณะ
b) ๗ ลักษณะ
c) ๘ ลักษณะ
d) ๙ ลักษณะ
5. รสของวรรณคดีมีกี่รส

a) ๕ รส
b) ๗ รส
c) ๙ รส
d) ๑๒ รส
6. วรรณคดีที่อ่านแล้วสร้างความรู้สึกว่าน่ากลัวแสดงถึงรสใด

a) สังคาวรส
b) หัสสรส
c) กรุณารส
d) ภยานกรส
7. การสังคายนาครั้งที่ ๕ ใช้วิธีใด

a) ส่งพระธรรมฑูตไปประดิษฐานไว้
b) เรียนจากสำนักอาจารย์
c) ท่องจำแบบมุขปาฐะ
d) เขียนลงใบลาน
8. ลักษณะของการประพันธ์ที่ดีมีกี่ลักษณะ

a) ๑๔ ลักษณะ
b) ๑๒ ลักษณะ
c) ๑๐ ลักษณะ
d) ๘ ลักษณะ
9. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายผิด

a) โอชาคุณ ให้กำลังใจ
b) มธุรคุณ อ่อนหวาน
c) กันติคุณ แจ่มแจ้ง กระจ่าง
d) สิเสส สัมพันธ์ หรือไม่สนิทกัน
10. การจำแนกกวีไว้กี่ประเภท

a) ๓ ประเภท
b) ๔ ประเภท
c) ๖ ประเภท
d) ๘ ประเภท
11. การปรับปรุงเพิ่มเติมและรักษาพระไตรปิฎกกระทำโดยวิธีใด

a) โดยการทำสังคายนา
b) ส่งสมฑูตไปเผยแผ่
c) การท่องจำแบบสืบๆกันมา
d) โดยการพิมพ์ฉบับมหาจุฬาฯ
12. พระไตรปิฎกได้รับจารึกด้วยตัวอักษรที่ประเทศใด

a) ประเทศศรีลังกา
b) ประเทศอินเดีย
c) ประเทศเนปาล
d) ประเทศไทย
13. การค้นพบคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดของพระพุทธศาสนาค้นพบที่ประเทศใด

a) ประเทศอาฟกานิสถาน
b) ประเทศศรีลังกา
c) ประเทศอินเดีย
d) ประเทศพม่า
14. พระไตรปิฎกที่ใช้ภาษาที่มาจากแหล่งเดียวกันคือประเทศอะไร

a) ประเทศศรีลังกา
b) ประเทศไทย
c) ประเทศพม่า
d) ประเทศอินเดีย
15. วรรณคดีบาลีหมายถึงอะไร

a) พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา และ ปกรณ์วิเสส
b) นวนิยาย
c) ตำราเรียน
d) เรื่องสั้น
16. พระไตรปิฎก มีกำเนิดและพัฒนาการมาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร

a) โหราศาสตร์
b) วิทยาศาสตร์
c) พุทธพจน์
d) ร้อยแก้ว
17. การสังคายนาหมายถึง

a) การประชุทสงฆ์ จัดระเบียบหมวดหมู่พระธรรมวินัย
b) พระพุทธเจ้าทรงประชุม
c) พระสงฆ์ทะเลาะวิวาท
d) พระสงฆ์ปฎิบัติธรรม
18. พระไตรปิฎกมีเนื้อหารวมทั้งสิ้น

a) ๒๕,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
b) ๔๘,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
c) ๑๘,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
d) ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
19. ความหมายของพระไตรปิฎกหมายถึง

a) กระจาดหรือตระกร้าสามใบ
b) พระไตรปิฎกเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งพุทธพจน์
c) พระไตรปิฎกเป็นที่สถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชน
d) พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อ
20. การสังคายนาพระไตรปิฎกจัดทำครั้งแรกที่ไหน

a) อินเดีย
b) ศรีลังกา
c) พม่า
d) ลาว
21. อรรถกถาข้อใดที่เป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นบนแพ

a) อันธกอรรถกถา
b) กุรุนทีอรรถกถา
c) มูลอรรถกถา
d) มหาปัจจรีย์อรรถกถา
22. อะไร เป็นคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญขั้นที่ ๒ รองจากพระไตรปิฎก

a) พระเวท
b) อรรถกถา
c) ธรรมวินัย
d) พุทธพจน์
23. ในประเทศอินเดียอรรถกถาชาดกมีอิทธิพลอย่างไร

a) ในด้านศิลปกรรม
b) ในด้านสถาปัตยกรรม
c) รูปสลักที่กำแพง
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
24. อรรถกถา เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความในพระไตรปิฎก มีต้นกำเนิดมาจากคำอธิบายอย่างไร

a) อรรถกถา
b) ฎีกา
c) อนุฎีกา
d) โยชนา
25. อะไร เป็นคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญชั้นที่ ๒ รองจากพระไตรปิฎก

a) พระเวท
b) คาถา
c) ธรรมวินัย
d) อรรถกถา
26. อรรถกถา หมายถึงอะไร

a) คัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎก
b) คัมภีร์อธิบายความในพระสุตตันตปิฎก
c) คัมภีร์อธิบายความในพระอภิธรรมปิฎก
d) ถูกทุกข้อ
27. อรรถกถาพระธรรมปิฎก คือ

a) สมังคลวิสาสินี
b) ปปัญจสทสินี
c) สาริตถปกาสินี
d) มโนรถปรณี
28. สารัตถปกาสินี เป็นผลงานของใคร

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระมหากัจจายะเถระ
c) พระมหาหินทเถระ
d) พระพุทธทัตตะ
29. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของ "มโนรถปูรณี"

a) อธิบายความในอังคุตรนิกายว่าด้วยชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวดหมู่ ตามจำนวนข้อธรรม
b) เป็นคัมภีร์ที่สำคัญของศสนาพราหมณ์
c) อธิบายความในสฬายตวรรคและมหาวรรค
d) ถูกทุกข้อ
30. ข้อใดเรียงลำดับความสำคัญของคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

a) สมันตปาสาทิกา สมังคลวิสาสินี ปปัญจสูทนี สารัตถปกาสินี
b) บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
c) ปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา เวยยากรณะ
d) อัคควรรค โลกวรรค พุทธวรรค สุขวรรค
31. ในวรรณคดีบาลี ฎีกา หมายถึง

a) อธิบายอรรถกถา
b) อธิบายคาถา
c) ประวัติศาสตร์
d) ภูมิศาสตร์
32. ฎีกาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
33. คณาจารย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการชำระวรรณกรรมภาษาบาลีคือ

a) พระพุทฑโฆษาจารย์
b) พระสารีบุตร
c) พระมหากัสสปะ
d) มหาคัณฐิบท
34. ความหมายของอนุฎีกาคือ

a) ฎีกาใหม่ที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นทีหลัง
b) ฎีกาที่แต่งเพิ่มเติมเพิ่งเสร็จ
c) ฎีก่เก่าแก่
d) ฏีกาที่กำลังแต่ง
35. ใครเป็นผู้ฟื้นฟูวรรณกรรมบาลี

a) พระเจ้ามหานาม
b) พระเจ้าอโศกมหาราช
c) พระเจ้าอาชาติศรัตรู
d) พระเจ้ากาฬาโศก
36. กำเนิดและพัฒนาการของฎีกา อนุฎีกา และโยชนา มาจากที่ใด

a) ศรีลังกา
b) อินเดีย
c) พม่า
d) มอญ
37. อนุฎีกาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
38. วชิรพุทธิ หรือ วชิรพุทธิฎีกา ฎีกาวินัย เป็นฎีกาอธิบายศัพท์และประโยคในสมันตปาสาทิกะ ใครเป็นผู้แต่ง

a) พระสารีบุตร
b) พระมหากัสปะ
c) พระพุทธนาคะ
d) พระวชิรพุทธิ
39. ข้อใดคือ อรรถกถาที่อธิบายความหมายคำและความที่กำกวมเท่านั้น

a) วิมติโมทนี
b) สุมังคลปกาสินี
c) ลีนัตถปกาสนา
d) สารัตถทีปนี
40. ใครเป็นบุคคลสำคัญในการแต่งอนุฎีกาพระสุตตันตปิฎก

a) พระสารีบุตร
b) พระสังฆรักษ์ขิต
c) พระสมันตคุณสาคระ
d) พระมุนินทโฆษะ
41. พระพุทธพจน์หรือหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้มี ๒ ส่วน คือ

a) ลายลักษณ์อักษร ภาษาท้องถิ่น
b) สัจธรรมและจริยธรรม
c) อดีตและปัจจุบัน
d) ยุคธรรมวินัยกับยุคพระไตรปิฎก
42. ปกรณืวิเสส หมายถึง

a) คัมภีร์พิสดาร
b) คัมภีร์อนุฎีกา
c) คัมภีร์ฎีกา
d) คัมภีร์พิเศษ
43. ยุคธรรมวินัย หมายถึงยุคใด

a) ยุคก่อนพุทธกาล
b) ยุคพุทธกาล
c) ยุคหลังพุทธกาล
d) ยุคปัจจุบัน
44. โลกศาสตร์ เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงอะไร

a) กำเนิดโลก
b) กำเนิดคัมภีร์
c) กำเนิดของมนุษย์
d) กำเนิดของสัตว์
45. ใครเป็นผู้แต่ง มิลินทปัญหา

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระอุปติสสเถระ
c) พระมหากัจจายนะ
d) จุฬามยมหาเถระ
46. คำว่า "สดุดี" เป็นคำสันสกฤแปลว่า

a) นินทา
b) ดีใจ
c) เสียใจ
d) สรรเสริญ ยกย่อง
47. สังขยาปกาสกฎีกา เป็นผลงานอันดับที่เท่าไหร่ ในบรรดางานทั้งหมด ๔ เรื่อง

a) อันดับที่ ๑
b) อันดับที่ ๒
c) อันดับที่ ๓
d) อันดับที่ ๔
48. ปกรณ์วิเสส เป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในยุคใด

a) ก่อนพระไตรปิฎก
b) หลังพระไตรปิฎก
c) ยุคปัจจุบัน
d) ยุคพระเจ้าอาชาติศรัตรู
49. พระธรรมวินัยสดุดี เป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นและพัฒนาการมาจากอะไร

a) สรรเสริญยกย่อง
b) ศิลธรรมจริยธรรม
c) ความดีความชั่ว
d) ความเห็นแก่ตัว
50. สังขยาปกรณื หรือสังขยาปกาสฎีกา หมายถึงอะไร

a) ฎีกาว่าด้วยการนับคำนวน
b) โลกและการกำเนิดโลก
c) กำเนิดของมนุษย์
d) สรรเสริญยกย่อง
51. วรรณกรรมบาลีในยุคก่อนสุโขทัยจารึกด้วยอักษรอะไรบ้าง

a) อักษรปัลลวะ
b) อักษรหลังปัลลวะ
c) อักษรเทวาคลี
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
52. ในอาณาจักรสุวรรณภูมิแบ่งพระพุทธศาสนาเป็นกี่ยุค

a) ๑ ยุค
b) ๒ ยุค
c) ๓ ยุค
d) ๔ ยุค
53. อาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึ่งเรียกขานกันในสมัยนั้นว่าอะไร

a) เจดีย์ปฐม
b) สุโขทัย
c) ล้านนาไทย
d) ทราวดี
54. ใครเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

a) พ่อขุนบางกลางหาว
b) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
c) พ่อขุนรามคำแหง
d) พระยารามราชภักดี
55. อะไรคือหลักฐานว่ามีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุวรรณภูมิ

a) พระธาตุดอยสุเทพ
b) พระธาตุลำปางหลวง
c) เจดีย์นครปฐม
d) พระธาตุดอยตุง
56. คัมภีร์ที่รจนาขึ้นเป็นเรื่องราวเฉพาะเรื่องจะลงท้านด้วยคำว่าอะไร

a) มาลีทีปนี
b) ปกรณ์
c) โยชนา
d) ถูกทุกข้อ
57. อักษรปัลละ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด

a) ศรีลังกา
b) อินเดีย
c) เนปาล
d) พม่า
58. ยุคทองของวรรณคดีในสมัยล้านนาแบ่งออกเป็นกี่ช่วง

a) ๒ ช่วง
b) ๓ ช่วง
c) ๔ ช่วง
d) ๕ ช่วง
59. คัมภีร์ รัตนพิมพ์วงศ์ แต่งโดยใคร

a) พระพรหมราชปัญญา
b) พระพุทธโฆษาจารย์
c) พระธรรมปาลเถระ
d) พระโพธิรังษี
60. ใครเป็นผู้แต่ง ชินกาลมาลีปกรณ์ แต่งเป็นภาษาบาลีไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐

a) พระโสณเถระ
b) พระมหาเถระ
c) พระอุตรเถระ
d) พระรัตนปัญญาเถระ
61. ไตรลักษณ์ หมายถึง

a) อนิจจา ทุกขตา อนันตา
b) ตระกร้าสามใบ
c) กระจาดสามใบ
d) ความดีความชั่ว
62. " กรรม" มีความหมายตามรูปศัพท์ว่าอย่างไร

a) ผิด
b) ชอบ
c) ชั่ว
d) การกระทำ
63. "สังสารวัฎ" คืออะไร

a) การเวียนว่ายตายเกิด
b) การทำพีธีกรรม
c) การละเล่น
d) ถูกทุกข้อ
64. "อริยสัจ" หมายความว่าอย่างไร

a) สังสารวัฎ
b) ความจริงอันประเสริฐ
c) กิเลสวัฎ
d) กรรมวัฎ
65. "มรรค" หมายถึงอะไร

a) หนทางการเกิด
b) หนทางการแก่
c) หนทางการเจ็บ
d) หนทางแห่งการดับทุกข์
66. คุณค่าด้านหลักคำสอนของวรรณคดีบาลีมีพื้นฐานมาจากอะไร

a) การตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้า คือ มัชเฌนธรรมเทศนา และมัชฌิมาปฏิปทา
b) ไตรสิกขา
c) อริยมรรคมีองค์ ๘
d) อริยสัจ ๔
67. "วรรณกรรม วรรณคดี" เป็นวรรณศิลป์ในด้านใด

a) การสื่อสาร
b) การแสดงออก
c) องค์ความรู้
d) ความบันเทิง
68. ศิลปะเชิงพุทธที่เกิดจากคุณค่าของวรรณคดีบาลีมีอะไรบ้าง

a) พุทธศิลป์
b) สังเวชนียสถาน
c) ศิลปะการก่อสร้างเสนาสนะ
d) ถูกทุกข้อ
69. คติความเชื่อที่เกิดจากวรรณคดีมีอะไรบ้าง

a) มหาเวชสันดร
b) ประวัติของพระสารีบุตร
c) ประวัติพระพุทธเจ้า
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
70. คุณค่าทางด้านวรรณกรรมไทย มีประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด

a) ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างทราบซึ้งในการศึกษาวรรณคดี
b) ทำให้เกิดประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติทั่วประเทศไทย
c) มีการเทศปณมสังคีติกถา
d) เป็นความล้ำค่าอันเป็นมรดกทางศาสนา
This is the feedback!
Back to Top