แบบทดสอบรายวิชาวรรณคดีบาลี บทที่ ๒ ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย


1. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

a) สืบทอดมาแต่สมัยพุทธกาล
b) แหล่งรวมคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา
c) เขียนลงด้วยอักษรบาลี
d) ถูกต้อง น่าเชือถือสูงสุดในบรรดาคัมภีร์ทั้งหมด
2. การปรับปรุง เพิ่มเติม และรักษาพระไตรปิฏก กระทำโดยวิธีใด

a) โดยการท่องจำสืบ ๆ กันมา
b) โดยการส่งสมณทูตไปเผยแผ่ในประเทศต่าง ๆ
c) โดยการสังคายนา
d) โดยการจัดพิมพ์เป็นหลายฉบับ เช่นฉบับมหาจุฬา ฉบับมหามกุฎ
3. ก่อนหน้าพระไตรปิฎก ท่านนิยมเรียกคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร

a) พระธรรมวินัย
b) นวังคสัตถุศาสน์
c) มหาสังคีติ
d) ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
4. พระสงฆ์ประเทศใด ที่ยังคงมีการสอบท่องจำพระไตรปิฎก

a) พม่า
b) ศรีลังกา
c) ไทย
d) เขมร
5. ถ้าต้องการทราบพระพุทธประวัติตอนต้น ควรอ่านจากปิฎกใด

a) พระวินัยปิฎก
b) พระสุตตันตปิฎก
c) พระอภิธรรมปิฎก
d) อ่านทั้งหมด
6. มีการค้นพบพระคัมภร์เก่าแก่ที่สุดของพระพุทธศาสนา และนำมาแสดงที่พุทธมณฑล คัมภีร์ดังกล่าวค้นพบที่ใด

a) ประเทศอินเดีย
b) ประเทศศรีลังกา
c) ประเทศปากีสถาน
d) ประเทศอาฟกานิสถาน
7. ถ้าจะศึกษาพุทธจริยาและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ควรศึกษาจากปิฎกใด

a) พระวินัยปิฎก
b) พระสุตตันตปิฎก
c) พระอภิธรรมปิฎก
d) พระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่ม
8. ถ้าจะศึกษาธรรมะล้วน ๆ เหมือนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ควรศึกษาจากปิฎกใด

a) พระวินัยปิฎก
b) พระสุตตันตปิฎก
c) พระอภิธรรมปิฎก
d) พระไตรปิฎกทั้งหมด
9. พระไตรปิฎกได้รับการจารึกด้วยตัวอักษร เมื่อใด และที่ประเทศใด

a) สังคายนาครั้งที่ ๓, อินเดีย
b) สังคายนาครั้งที ๔, ศรีลังกา
c) สังคายนาครั้งที่ ๕, อินเดีย
d) สังคายนาครั้งที่ ๕, ศรีลังกา
10. สังคายนาครั้งที่ ๑ ปรารภเหตุใด

a) พระสุภัททวุฒฑบรรพชิต กล่าวตู่พระพุทธเจ้า
b) พระเทวทัต ทำสังฆเภท
c) พระสงฆ์แตกแยกเป็นหมู่เป็นเหล่า
d) เป็นความประสงค์ของพระมหากัสสปะ
11. ผู้ใดไม่ได้เข้าร่วมในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑

a) พระอานนท์
b) พระมหากัสสปะ
c) พระสารีบุตร
d) พระอุบาลี
12. สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ เริ่มมีการรวบรวมพระธรรมเป็นหมวดหมู่กันแล้ว โดยพระเถระรูปใด

a) พระสารีบุตร และพระจุนทะ
b) พระจุนทะ และพระมหาโมคคัลลานะ
c) พระมหาโมคคัลลานะและพระอานนท์
d) พระมหากัสสปะ
13. ภาษาบาลีที่ใช้ในพระไตรปิฎก มีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง

a) ๒, พระวินัย และ พระธรรม
b) ๒, คาถา และ ร้อยแก้ว
c) ๓, ศีล สมาธิ ปัญญา
d) ๓, สั้น กลาง ยาว
14. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับการทำสังคายนาครั้งที ๑

a) พระเจ้าอชาตศัตรูเป็นประธานสังคายนา
b) พระสงฆ์ทุกหมู่เหล่ายอมรับการสังคายนา
c) ยังไม่มีการจัดเป็นปิฎก ๓
d) พระอานนท์แสดงพระอภิธรรมอย่างพิศดาร
15. คำว่า "สังคายนา" ตามศัพท์ แปลว่าอย่างไร

a) การร้อยกรองให้เป็นหมวดหมู่
b) การพร้อมเพรียงของสงฆ์
c) การประชุมสัมมนา
d) การสวดพร้อมกัน
16. ในการทำสังคายนาครั้งหนึ่ง ใช้เวลานานเท่าใดจึงสำเร็จ

a) ๓ เดือน
b) ๗ เดือน
c) ๙ เดือน
d) ๑๐ เดือน
17. การสังคายนาครั้งที่ ๒ ปรารภสาเหตุใด

a) มีผู้ปลอมบวชกันมาก ศาสนาเสื่อมลง
b) เมืองวัชชีกำลังถูกรุกราน ต้องการความสามัคคี
c) เกิดนิกายมหายาน ต้องสังคายนาเพื่อแก้ไขปัญหา
d) พระวัชชีบุตรประพฤติผิด ๑๐ ประการ
18. พระรูปใดเป็นผู้นำในการทำสังคายนาครั้งที่ ๒

a) พระมหากัสสปะ
b) พระยสกากัณฑกบุตร
c) พระสัพพกามีเถระ
d) พระสุมนเถร
19. ผลการทำสังคายนาครั้งที่ ๒ เด่นชัดสุดในเรื่องใด

a) พระภิกษุสงฆ์มีความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
b) พระนอกรีตถูกจับสึกเป็นจำนวนมาก
c) คณะสงฆ์แตกแยก และมีมหายานเกิดขึ้น
d) พุทธศาสนาเผยแพร่ไปในประเทศต่างๆ
20. คัมภีร์กถาวัตถุ เกิดขึ้นในการสังคารยนาใด

a) สังคายนาครั้งที ๒
b) สังคายนาครั้งที ๓
c) สังคายนาครั้งที ๔
d) สังคายนาครั้งที ๕
21. สังคายนาครั้งใดที่มีการสมมติพระสงฆ์เป็นฝ่ายธรรมวาทีและอธรรมวาที

a) ครั้งที่ ๑
b) ครั้งที่ ๒
c) ครั้งที่ ๓
d) ครั้งที่ ๔
22. สังคายนาที่ทำที่เมืองไพสาลี กระทำอยู่กี่เดือนจึงสำเร็จ

a) ๗ เดือน
b) ๘ เดือน
c) ๙ เดือน
d) ๑๐ เดือน
23. ในการทำสังคายนาที่เมืองปาฏลีบุตร สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ใครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

a) พระสัพพกามีเถระ
b) พระเรวตะศิษย์พระอานนท์
c) พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
d) พระมหินทเถระ โอรสพระเจ้าอโศก
24. เชื่อว่า พระเถระรูปใดต่อไปนี้ เป็นชาวกรีก ที่มาบวชและเป็นพระธรรมทูต

a) พระมัชฌันติกะเถระ
b) พระธรรมรักขิตะ
c) พระมหาเทวะ
d) พระมหารักขิตะ
25. พระธรรมทูตที่เดินทางมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช คือท่านใด

a) พระมหินทเถระ
b) พระโสณะ และพระอุตตระ
c) พระมัชฌันติกเถระ และพระมหาเทวะ
d) พระอุปคุตเถระ
26. สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมทูตไปศรีลังกานั้น ศรีลังกามีกษัตริย์พระองค์ใดปกครองอยู่

a) พระเจ้าราชสิงหะ
b) พระเจ้าสีหวิชัย
c) พระเจ้าปรักกัมมพาหุ
d) พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
27. สังคายนาครั้งแรกที่ทำในเกาะศรีลังกานั้น กระทำ ณ สถานที่ใด

a) ถูปาราม เมืองอนุราธปุระ
b) ถูปาราม เมืองโปโลนารุวะ
c) มหาวิหาร เมืองอนุราธปุระ
d) อภัยคีรีวิหาร เมืองแคนดี้
28. การจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นครั้งแรก เกิดขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด

a) พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
b) พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัย
c) พระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย
d) พระเจ้าอโศกมหาราช
29. การทำสังคายนาครั้งที่ ๕ ซึ่งจารึกคัมภีร์ลงในใบลานนั้น เกิดขึ้นเมื่อใด

a) พ.ศ. ๒๓๔
b) พ.ศ. ๔๒๓
c) พ.ศ.๔๓๓
d) พ.ศ.๙๐๐
30. พระพุทธโฆษาจารย์เดินทางไปเกาะศรีลังกา ด้วยจุดประสงค์ใด

a) ทำสังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้องกับของอินเดีย
b) คัดลอกและแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี
c) แปลอรรถกถาจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี
d) ศึกษาพระพุทธศาสนาในศรีลังกา
31. การทำสังคายนาครั้งแรกใประเทศไทย กระทำที่ใด และในรัชสมัยใด

a) วัดพระแก้ว สมัยรัชกาลที่ ๑
b) วัดสี่อิริยาบถ สุโขทัย สมัยพญาลิไท
c) วัดปุบผาราม เชียงใหม่ สมัยพญาเม็งราย
d) วัดโพธาราม เชียงใหม่ สมัยพระเจ้าติโลกราช
32. พระไตรปิฏกฉบับทองคำผ้ายก มีฉลากทองบอกชื่อคัมภีร์ กระทำในรัชสมัยใดของไทย

a) รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี
b) รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี
c) สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อยุธยา
d) สมัยพระเจ้าบรมโกฎิ อยุธยาตอนปลาย
33. การจารึกพระไตรปิฎกลงในหินอ่อน กระทำครั้งแรกที่ใด และสมัยใคร

a) กรุงเทพ สมัยรัชกาลที่ ๑
b) เมืองอนุราธปุระ สมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย
c) เมืองพุกาม สมัยพระเจ้าอโนรธามังฌ่อ
d) เมืองมัณฑะเลย์ สมัยพระเจ้ามินดง
34. ข้อใดกล่าวความสำคัญของพระไตรปิฎกไม่ถูกต้อง

a) เป็นที่รวมพระพุทธพจน์ ที่ตกทอดถึงปัจจุบัน
b) เป็นพระศาสดาที่ยังทรงพระชนม์อยู่
c) เป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิ เป็นมาตรฐานขั้นสูงสุด
d) เป็นที่ยอมรับของนักปราชฌ์ว่าถูกต้องที่สุด
35. ตามสมันตปาสาทิกา พระสุตตันตปิฎกมีลักษณะอย่างไร

a) เป็นอาณาเทศนา
b) เป็นโวหารเทศนา
c) เป็นปรมัตถเทศนา
d) เป็นธัมมเทศนา
36. พระอภิธรรมปิฎก มีลักษณะอย่างไร

a) แสดงข้อบังคับ ตามผิดตามถูก ชัดเจน
b) แสดงความจริงสูงสุด ตามเนื้อหาแท้ ๆ
c) แสดงตามลักษณะของผู้ฟัง ตามเหตุปัจจัย
d) แสดงหลักวิชาและการนำไปใช้ในชีวิตจริง
37. พระปิฎกใดที่แสดงถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า

a) พระวินัยปิฎก
b) พระสุตตันตปิฎก
c) พระอภิธรรมปิฎก
d) พระไตรปิฎก
38. เมื่อเปรียบเทียบพระไตรปิฎกกับไตรสิกขา สุตตันตปิฎกเป็นสิกขาใด

a) อธิศีลสิกขา
b) อธิจิตตสิกขา
c) อธิปัญญาสิกขา
d) วิมุตติสิกขา
39. พระเถระรูปใดได้จัดหมวดหมู่คำสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่

a) พระอานนท์
b) พระสารีบุตร
c) พระมหากัสสปะ
d) พระมหากัจจายนะ
40. พระไตรปิฎกแม้จะมีหลายสำนวน หลายภาษา แต่มักจะมาจากแหล่งเดียวกัน คือที่ใด

a) อินเดีย
b) ศรีลังกา
c) พม่า
d) ไทย
This is the feedback!
Back to Top