แบบฝึกหัดวิชาวรรณคดีบาลี บทที่ ๑ ห้องเรียนวัดพระแก้ว


1. วรรณคดีบาลีหมายถึงข้อใด

a) พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา และปกรณวิเสส
b) กวี บทละคร นิทาน คำอธิบาย
c) หนังสือที่เขียนด้วยภาษาบาลี
d) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอักขระบาลี
2. วรรณคดีบาลีความหมายตามหลักวิชาการฝ่ายบาลีหมายถึง

a) หนังสือที่ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดแก่มนุษย์ทั่วไป
b) หนังสือที่กำหนดไว้เฉพาะประเภท
c) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาบาลีทั้งหมด
d) ถูกทุกข้อ
3. ความหมายของวรรณคดีบาลีตามหลักวิชาอินเดียคือข้อใด

a) วรรณคดีสันสกฤต
b) ศาสตร์คัมภีร์ต่าง
c) หนังสือที่ประกอบด้วยรส
d) กวีนิพนธ์หรือบทประพนธ์
4. วรรณคดีมีกี่ประเภท

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
5. นวังคสัตถุศาสน์ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีกี่ลักษณะ

a) ๖ ลักษณะ
b) ๗ ลักษณะ
c) ๘ ลักษณะ
d) ๙ ลักษณะ
6. รสของวรรณคดีนั้นมีอยู่ด้วยกันกี่รส

a) ๙ รส
b) ๑๐ รส
c) ๑๑ รส
d) ๑๒ รส
7. วรรณคดีที่อ่านแล้วสร้างความรู้สึกน่ากลัว แสดงถึงรสใด

a) สิงคารรส
b) หัสสรส
c) กรุณารส
d) ภยานกรส
8. ชาวอินเดียเชื่อว่าวรรณคดี มีลักษณะอย่างไร

a) น่ากราบไหว้บูชา
b) มีร่างกายและวิญญาณเหมือนกับมนุษย์
c) เป็นจารึกที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์
d) พราหมณ์เท่านั้นเรียนวรรณคดีได้
9. หนังสือบาลีเรื่องใดที่กล่าวถึงรสของวรรณคดี

a) สุโพธาลังการ
b) รูปสิทธิ
c) สมันตปาสาทิกา
d) วิสุทธิมรรค
10. วรรณคดีบาลี ของพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ให้รสใดแก่ผู้อ่าน

a) สิงคารรส
b) รุทธรส
c) วีรรส
d) สันตรส
11. ข้อใดต่อไปนี้ แม้จะเขียนเป็นภาษาบาลีแต่ท่านไม่จัดเป็นวรรณคดี

a) วิสุทธิมรรค
b) สุมังคลวิสาลินี
c) อภิธานสัตถะ
d) สัทธัมมปกาสินี
12. วรรณคดีบาลี ก่อนหน้าการทำสังคายนาครั้งที่ ๕ ใช้วิธีใดในการสืบต่อ

a) เขียนลงในใบลาน
b) ท่องจำแบบมุขปาฐะ
c) เรียนจากสำนักอาจารย์
d) ส่งพระธรรมทูตไปประดิษฐานไว้
13. ลักษณะของการประพันธ์ที่ดีตามปกรณ์ฝ่ายบาลี มีกี่ประการ

a) ๘ ประการ
b) ๑๐ ประการ
c) ๑๒ ประการ
d) ๑๕ ประการ
14. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการประพันธ์ที่ดี

a) ชัดเจน ชวนให้เลื่อมใส
b) ให้ความสว่าง กำลังใจ
c) สงบ สม่ำเสมอ เที่ยงธรรม
d) ตอบสนองความประสงค์ของผู้อ่าน
15. ข้อใดให้ความหมายผิด

a) โอชาคุณ ให้กำลังใจ
b) มธุรคุณ อ่อนหวาน ไพเราะ
c) กันติคุณ แจ่มแจ้ง กระจ่าง
d) สิเลสคุณ สัมพันธ์ เชื่อมกันสนิท
16. กวี ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หมายถึงผู้ใด

a) ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์
b) นักกลอน
c) นักเขียน
d) นักกลอน นักเขียนที่ได้รับการยอมรับ
17. ท่านจำแนกกวีไว้กี่ประเภท

a) ๓ ประเภท
b) ๔ ประเภท
c) ๕ ประเภท
d) ๗ ประเภท
18. ข้อใดกล่าวผิด

a) จินตกวี ประพันธ์จากความคิดของตน
b) สุตกวี ประพันธ์จากเรื่องที่ฟังมา
c) ปฏิภาณกวี ประพันธ์จากไหวพริบ
d) อัตถกวี ประพันธ์จากเรื่องยาว
19. นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ให้ความหมายของภาษาบาลีว่าอย่างไร

a) ภาษาของพระพุทธเจ้าและพระสาวก
b) ภาษาจารึกพระไตรปิฏก
c) ภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์
d) ภาษาอินเดียเกิดจากภาษามาคธี
20. คำว่ารสในวรรณคดี คือเช่นไร

a) ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่าน เมื่อได้รับรู้อารมณ์ที่กวีถ่ายทอดไว้ในวรรณคดี
b) ความรู้สึกนึกคิดแก่มนุษย์ทั่วไปในด้านอารมณ์ มากกว่าการให้ข้อเท็จจริง
c) วรรณคดีมีทั้งร่างกายและวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์
d) สรีระของวรรณคดีคือเสียง ความหมาย ส่วนวิญญาณของวรรณคดีคือรส
21. วรรณคดีบาลีประเภทบทประพันธ์ จำแนกได้กี่ประเภท

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
22. วรรณคดีบาลีประเภทหลักคำสอน จำแนกได้กี่ประเภท

a) ๗ ประเภท
b) ๙ ประเภท
c) ๑๐ ประเภท
d) ๑๒ ประเภท
23. เหตุใดวรรณคดีบาลี ไม่รวมคัมภีร์ของพระพุทธศาสนามหายานไว้ด้วย

a) คัมภีร์ไม่เหมือนกัน เข้ากันไม่ได้
b) มหายาน ใช้ภาษาอื่นจารึกคำสอน
c) วรรณคดีบาลีในมหายาน หายากยิ่ง
d) มหายาน ไม่ยอมรับภาษาบาลี
24. อิติหาสะ คือ คัมภีร์ประเภทใด

a) คัมภีร์ทางศาสนา
b) ประวัติศาสตร์ และประเพณี
c) วิชาการต่างๆ
d) บทประพันธ์
25. ข้อใดไม่ใช่นวังคสัตถุศาสน์

a) อิติวุตตกะ
b) อัพภูตธรรม
c) อุทาน
d) พุทธธรรม
26. ภาษาบาลี จัดอยู่กลุ่มภาษาอินเดียยุคกลาง เรียกกลุ่มภาษานี้ว่าอะไร

a) สันสกฤต
b) ปรากฤต
c) ไปสาจี
d) อรรถมาคธี
27. คำว่าบาลี มีบทวิเคราะห์ทางภาษาว่าอย่างไร

a) ธาเตีติ ปาลี
b) ปาลิตายาตีติ ปาลี
c) สาสนํ ปาลีติ ปาลี
d) พุทฺธวจนํ ปาเลตีติ ปาลี
28. คำว่าบาลี นอกจากเป็นชือของภาษาแล้ว ยังหมายถึงอะไร

a) พระไตรปิฏก
b) อรรถกถา และฎีกา
c) บทสวดมนต์
d) คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาททั้งหมด
29. ท่านเรียกคัมภีร์ชั้นปฐมภูมิว่า ปาลิหรือบาลี เพราะเหตุใด

a) รักษาข้อความเดิมไว้ไม่ขาดตกบกพร่อง
b) แบบแผนขอบเขตอันแน่นอนและแข็งแรงพอ ดุจขอบสระกั้นน้ำไว้
c) การนำสืบต่อกันมาเป็นลำดับ ดุจของที่ส่งรับช่วงกันต่อ ๆไป
d) ถูกทุกข้อ
30. ท่านใดเชื่อว่า ภาษาบาลีเป็นภาษาของชาวอุชเชนี

a) บูร์นูฟ (Burnouf) และ ลาสเซน (Lassen
b) เวสเตอร์การ์ด (Westergard) และ คูห์น (Kuhn)
c) เจมส์ อัลวิส และจอร์จ เกียร์สัน
d) เค.อาร์.นอร์แมน (K.R.Norman)
31. Oldenberg และ E.Muller มีทัศนะตรงกันเกี่ยวกับภาษาบาลีอย่างไร

a) ภาษาบาลีเป็นภาษามาคธีของแคว้นมคธ
b) ภาษาบาลีเป็นภาษาของแคว้นกาลิงคะ
c) ภาษาบาลีเป็นภาษาเขียน ไม่มีการพูดจริง
d) ภาษาบาลีเป็นภาษาผสมจากหลาย ๆ ภาษา
32. ท่านจำแนกวรรณคดีบาลี ตามลักษณะของบทประพันธ์ ไว้กี่ประเภท อะไรบ้าง

a) ๒, ร้อยแก้ว ร้อยกรอง
b) ๓, ปัชชะ คัชชะ และวิมิสสะ
c) ๓, สั้น กลาง ยาว
d) ๓, ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทร้อง
33. ในนวังคสัตถุศาสน์ เวยยากรณะ หมายถึงเช่นใด

a) ตัวไวยากรณ์ของภาษา
b) พระสูตรในสุตตปิฎก
c) ความร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกัน
d) ความร้อยแก้วล้วน เช่นอภิธรรมปิฎกทั้งหมด
34. หมวดคำสอนที่ขึ้นต้นว่า "ภิกษุทั้งหลาย ข้ออัศจรรย์ไม่เคยมี ..." ท่านจัดไว้ในหมวดใด

a) สุตตะ
b) เคยยะ
c) อุทาน
d) อัพฺภูตธัมมะ
35. พระสูตรใดในข้อต่อไปนี้ ไม่ได้อยู่ในประเทพเวทัลละ

a) มหาปรินิพพานสูตร
b) เวทัลลสูตร
c) สัมมาทิฏฐิสูตร
d) สักกปัญหสูตร
36. คัมภีร์นิฆัณฑุศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องใด

a) ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ
b) ความหมายของคำ เช่นพจนานุกรม
c) การแต่งฉันท์ คำกลอน
d) สำนวน คำคม สุภาษิต
37. หลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทยปัจจุบัน ศึกษาวรรณคดีบาลีในระดับใด

a) พระไตรปิฎก
b) อรรถกถา
c) ฎีกา
d) อนุฎีกา
38. นักปราชฌ์ชาวตะวันตกผู้ใดต่อไปนี้ ปริวรรตวรรณคดีบาลีด้วยภาษาโรมันและพิมพ์เผยแผ่ทั่วโลก

a) Sir Cunningham
b) Noam Chomsky
c) T.W.Rhys Davids
d) Wilhem Geiger
39. การศึกษาภาษาบาลีในชาติตะวันตก เช่นพระไตรปิฎก เป็นผลงานขององค์กรใด

a) Pali Text Society
b) Pali Institute of London
c) Pali Study Centre, Cambridge Unvisersity
d) วัดพระธรรมกายและสาขา
40. เพื่อจะดำรงรักษาวรรณคดีบาลีไว้ ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างไร

a) นำจากใบลานมาพิมพ์เป็นหนังสือ
b) ทำหอพระไตรปิฎกรักษาอย่างดี
c) ทำสังคายนาชำระให้ถูกต้องเหมือนกัน
d) ศึกษาภาษาบาลีให้แตกฉาน
This is the feedback!
Back to Top