รายงานข้อสอบบทที่ ๑-๗ วิชาวรรณคดีบาลี โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย คณะพุทธศาสตร์ รหัส ๕๓๔๑๒๐๑๐๓๖


1. วรรณคดีบาลีตามหลักฝ่ายวิชาการฝ่ายบาลีให้ความหมายว่า

a) เป็นหนังสือที่ดีที่สาธารณชนอ่านแล้วได้ประโยชน์
b) เป็นหนังสือเรียบเรียงโดยภาษาไทยอันดี
c) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาบาลีทั้งหมด
d) กาพย์
2. วรรณคดี คือ

a) หนังสือที่ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดแก่มนุษย์ทั่วไปในด้านอารมณ์มากกว่าข้อเท็จจริง
b) คำอธิบาย
c) นิทาน
d) ถูกทุกข้อ
3. วรรณคดีมีลักษณะอย่างไร

a) กวีนิพนธ์
b) บทละครไทย
c) ละครปัจจุบัน
d) ถูกทุกข้อ
4. การสังคายนาครั้งที่ ๕ จัดขึ้นที่ประเทศใด

a) เนปาล
b) อินเดีย
c) ศรีลังกา
d) บังคลาเทศ
5. วรรณคดีบาลีตามความหมายของหลักวิชาการฝ่ายอินเดีย

a) หนังสือที่ประกอบด้วยรส
b) หนังสือบาลีที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี
c) ศิลาจารึกบาลี
d) คาถาภาษบาลี
6. วรรณคดีอินเดียมีกี่ประเภท

a) ๑
b) ๒
c) ๓
d) ๔
7. รสของวรรณคดีมีกี่รส

a) ๘
b) ๙
c) ๑๐
d) ๑๑
8. สัมโภคะ จัดอยู่ในรสประเภทใด

a) กรุณารส
b) สิงคารส
c) รุทธรส
d) ภยานกรส
9. อัพภูตรส คือ

a) ความอัศจรรย์ใจ
b) ความประหลาดใจ
c) ความตื่นเต้น
d) จะมีข้อใดไม่ถูกก็หาไม่
10. บาลีเป็นภาษาของแคว้นกาลิงคะเป็นทัศนะของใคร

a) Oldenberg
b) Euller
c) Geiger
d) R.O.Franke
11. พระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างไร

a) เป็นที่บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อ ศาสนา
b) เป็นแหล่งสำหรับสืบค้นแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิชาการต่างๆ
c) เป็นแหล่งเดิมของคำศัพท์บาลีที่นำมาใช้ในภาษาไทย
d) จะมีข้อใดไม่ถูกก็หาไม่
12. การแสดงธรรมยักย้ายสำนวนให้เหมาะแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังจัดอยู่ในเทศนาแบบใด

a) อาณาเทศนา
b) โวหารเทศนา
c) ปรมัตถเทศนา
d) ยถาปราธสาธนะ
13. ถ้อยคำที่สอนให้ผ่อนคลายความเห็นผิดคือ

a) สังวราวรกถา
b) ปรมัตถเทศนา
c) ทิฏฐินิเวฐนกถา
d) อธิจิตตสิกขา
14. นามรูปปริเฉทกถาคือ

a) ถ้อยคำที่สอนให้กำหนดนามและรูปคือร่างกายและจิตใจ
b) ข้อศึกษาศีลช้ันสูง
c) ข้อศึกษาสมาธิช้ันสูง
d) ข้อศึกษาปัญญาชั้นสูง
15. การเก็บเกลือไว้ในแขนงคือเขาสัตว์ตรงกับข้อใด

a) ทวังคุุลกัปปะ
b) คามันตรกัปปะ
c) ชาตรูปรชตะ
d) สิงโคลณกัปปะ
16. การสังคายนาที่พอสรุปได้ท้ังหมดมีกี่ครั้ง

a) ๖
b) ๗
c) ๘
d) ๙
17. การสังคายนาครั้งที่ ๘-๙ จัด ณ.ที่ใด

a) อินเดีย
b) ศรีลังกา
c) พม่า
d) ไทย
18. มูลเหตุในการสังคายนาคั้งที่ ๔ คือ

a) เดียรถีย์ปลอมบวช
b) ให้พระพุทศาสนาประดิษฐานมั่นคงในลังกาทวีป
c) จารึกธรรมวินัยลงในใบลาน
d) ไม่มีข้อใดถูก
19. ต้องการแปลคัมภีร์จากภาษาสิงหลเป็นภาษามคธเป็นมูลเหตุของการสังคายนาครั้งใด

a) ๔
b) ๕
c) ๖
d) ๗
20. ประธานสงฆ์ในการสังคายนาครั้งที่ ๖ คือ

a) พระพุทธโฆสาจารย์
b) พระรักขิตเถระ
c) พระมหินทเถระ
d) พระมหากัสสปะ
21. อรรถกถา คืออะไร

a) คัมภีร์อธิบายฎีกา
b) คัมภีร์อธิบายอนุฎีกา
c) คัมภีร์อธิบายพระไตรปิฎก
d) จะมีข้อใดไม่ถูกก็หาไม่
22. ประเภทของอรรถกถาแบ่งตามนัยของการอธิบายความได้กี่ประเภท

a) ๑
b) ๒
c) ๓
d) ๔
23. คัมภีร์ประเภทใดจัดอยู่ในคัมภีร์ ปกรณ์ - วิเสส

a) สุมังคลวิลาสินี
b) สมันตปาสาทิกา
c) อัฏฐสาลินี
d) มิลินทปัญหา
24. พระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตามอัธยาศัยของคนอื่น

a) อัตตัชฌาสัย
b) ปรัชฌาสัย
c) ปุจฉาวิสิก
d) อัตถัปปัตติกะ
25. อัตถัปปัตติกะ

a) ตรัสตามอัธยาศัยของพระองค์
b) ตรัสตามอัธยาศัยของคนอื่น
c) ตรัสตอบคำถามของผู้มาทูลถาม
d) ตรัสเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นและพระองค์ตรัสถึงหรือมีคนทูลถามให้ตรัส
26. พระพุทธเจ้าทรงาจำพรรษาที่เทวโลกชั้นดาวดึงส์เป็นพรรษาที่เท่าไร

a) พรรษาที่ ๑
b) พรรษาที่ ๒-๓
c) พรรษาที่ ๖
d) พรรษาที่ ๗
27. พรรษาที่ ๑๕ ทรงจำพรรษาที่ใด

a) ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
b) เมืองราชคฤห์
c) เมืองเวรัญชา
d) เมืองกบิลพัสถุ์
28. อรรถกถาที่อธิบายความในพุทธวงค์คือ

a) สุมังคลวิลาสินี
b) มธุรัตถวิลาสินี
c) วิสุทธชนวิลาสินี
d) ปปัญจสูทนี
29. ตัพพินิมุต คือ

a) พระไตรปิฎก
b) อรรถกถา
c) ฎีกา
d) ปกรณ์วิเสส โยชนา คัณฐี
30. สารัตถปกาสินี จัดอยู่ในอรรถกถาใด

a) อรรถกถาพระวินัยปิฎก
b) อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก
c) อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก
d) ถูกทุกข้อ
31. พระพุทธศาสนาที่ประเทศไทยได้รับครั้งแรกได้จาก

a) ศรีลังกา
b) อินเดีย
c) เนปาล
d) ถูกทุกข้อ
32. อนุฎีกา คือ

a) คัมภีร์อธิบายพระไตรปิฎก
b) คัมภีร์อธิบายฎีกา
c) คัมภีร์อธิบายอรรถกถา
d) ไม่มีข้อใดถูก
33. คัมภีร์อธิบายความหมายของศัพท์และความสัมพันธ์ในประโยคของภาษา

a) อรรถกถา
b) ฎีกา
c) โยชนา
d) ปกรณ์วิเสส
34. พระฎีกาจารย์ถือว่าความหมายที่กำกวมไม่สมบูรณ์มีกี่ประการ

a) ๖
b) ๗
c) ๘
d) ๙
35. มหาฎีกา เรียกชื่อเฉพาะอีกชื่อหนึ่งว่า

a) ปรมัตถมัญชูสา
b) สังเขปัตถโชตนี
c) ปรมัถโชติกา
d) ธัมมปทัตถทีปนี
36. ลีนัตถถปกาสินี พิมพ์เป็นอักษรไทยเมื่อ พ.ศ.

a) ๒๕๔๐
b) ๒๕๔๕
c) ๒๕๓๕
d) ๒๕๓๖
37. มธุสารัตถทีปนี แต่งที่เมืองใด

a) หงสาวดี
b) เชียงใหม่
c) เมืองสกาย
d) ไม่มีข้อใดถูก
38. นิธิกัณฑสุตตอัตถโยชนา แต่งโดย

a) พระอุกกังวังสมาลา
b) พระมหาราชครู
c) พระเถระวนาวาสี
d) พระจาลินทาละ หรือพญาจี สยาดอ
39. ฎีกา อนุฎีกาส และโยชนา ได้รับพัฒนามาตั้งแต่สมัยใด

a) พุทธศตวรรษที่ ๙
b) พุทธศตรรษที่ ๑๗
c) พุทธศตรรษที่ ๑๖
d) พุทธศตรรษที่ ๑๔
40. ธัมมปทัตถทีปนี อยู่ในฎีกาใด

a) ฎีกาพระวินัยปิฎก
b) ฎีกาพระสุตตันตปิฎก
c) ฎีกาพระอภิธรรมปิฎก
d) ถูกทุกข้อ
41. พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีกี่ส่วน

a) ๑
b) ๒
c) ๓
d) ๔
42. ปกรณืวิเสส หมายถึง

a) หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายธรรมะในพระพุทธศาสนา
b) หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อภูมิรู้ภูมิธรรม
c) คัมภีร์ที่รวบรวมจากคัมภีร์ต่างมีความอิสระในการแต่ง
d) ถูกทุกข้อ
43. คัมภีร์ที่มีความเป็นอิสระในการแต่งคือ

a) ฎีกา
b) อนุฎีกา
c) ปกรณืวิเสส
d) โยชนา
44. วิสุทธิมรรคแต่งโดย

a) พระพุทธโฆสาจารย์
b) พระอุปติสสเถระ
c) พระจุฬภยมหาเถระ
d) พระมหากัจจายนะ
45. เนติปกรณ์ แต่งโดย

a) พระอุปติสสเถระ
b) พระมหากัจจายนะ
c) พระธรรมปาละเถระ
d) พระพุทธโฆสาจารย์
46. มิลินทปัญหา จัดอยู่ในปกรณ์วิเสสประเภทใด

a) ธรรมวิภังค์
b) พุทธาทิภิถุติ
c) วังสปกรณ์
d) ธรรมวินัยสังเขป
47. คัมภีร์ที่กล่าวถึงตำนาน ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลคือ

a) ธรรมวินัยสังเขป
b) วังสปกรณ์
c) โลกศาสตร์
d) สังขยาปกรณื
48. ธรรมวินัยสดุดี หมายถึง

a) การสรรเสริญ ยกย่อง ชมเชยคุณของพระพุทธศาสนา
b) การสรรเสรสิญคุณของอนุพุทธสาวก
c) การชมเชยอสีติมหาสาวก
d) ไม่มีข้อใดถูก
49. ผลงานชิ้นเอกที่รู้จักกันแพร่หลายของพระสิริมังคลาจารย์คือ

a) เวสันตรทีปนี
b) จักวาฬทีปนี
c) สังขยาปกาสกฎีกา
d) มังคลัตถทีปนี
50. ปกรณืวิเสสมีกี่ประเภท

a) ๔
b) ๕
c) ๖
d) ๗
51. พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยปรากฎหลักฐานครั้งแรกที่ใด

a) เชียงใหม่
b) ลพบุรี
c) เจดีย์นครปฐม
d) เชียงแสน
52. ผู้ที่นำพระพุทธศาสนาเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกคือ

a) พระโสณะ
b) พระอุตตระ
c) พระมหินทเถระ
d) ข้อ ก. และข้อ ข.ถูก
53. ในสมัยก่อนจังหวัดนครปฐมมีชื่อเรียกขานว่า

a) ทวาราวดี
b) อยุทธยา
c) ศรีวิชัย
d) สุโขทัย
54. อักษร ปัลลวะ มีต้นกำเนิดมาจาก

a) เนปาล
b) ศรีลังกา
c) ไทย
d) อินเดีย
55. สิ่งใดที่ถือว่าเป็นสื่อให้ทราบถึงวรรณกรรมบาลียุคก่อนสุโขทัย

a) จารึกสารานิพพาน
b) จารึกคาถาย่ออริยสัจ
c) จารึกเนินสระบัว
d) ไม่มีข้อใดถูก
56. นิทานพุทธสิหิงค์ แบ่งเป็นกี่ปริเฉท

a) ๖ ปริเฉท
b) ๗ ปริเฉท
c) ๘ ปริเฉท
d) ๙ ปริเ
๙ ปริเฉท
57. เพราะเหตุใดจึงมีชื่อเรียกว่า "พระพุทธสิหิงค์"

a) เหมือนพญาช้าง
b) เหมือนพญาหงส์
c) เหมือนพญามังกร
d) เหมือนพญาราชสีห์
58. จักรวาลทีปนีแบ่งออกเป็นกี่กัณฑ์

a) ๖
b) ๗
c) ๘
d) ๙
59. จักรวาลทีปนีกัณฑ์ที่ ๕ ว่าด้วยเรื่องอะไร

a) ว่าด้วยเรื่องภพภูมิต่างๆ
b) ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด
c) ว่าด้วยเรื่องทวีปทั้ง ๔
d) ว่าด้วยเรื่องมหาสมุทร
60. จุลยุทธกาลวงคืเป็นผลงานของใคร

a) พระมหาเทพกวี
b) พระธรรมกิตติมหาสามีเถระ
c) พระสิริมังคลาจารย์
d) สมเด็จพระวันรัตน
61. พุทธธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมีลักษณะกี่ประการ

a) ๑
b) ๒
c) ๓
d) ๔
62. "หลักความจริงสายกลาง" เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

a) รูป
b) เวทนา
c) ขันธ์ ๕
d) มัชเฌนธรรมเทศนา
63. ความรู้สึก สุข ทุกข์ เฉยๆ เรียกว่า

a) รูปขันธ์
b) เวทนาขันธ์
c) สัญญาขันธ์
d) สังขารขันธ์
64. จำสีแดง เขียว ได้เรียกว่า

a) รูปขันธ์
b) วิญญาณขันธ์
c) สัญญาขันธ์
d) เวทนาขันธ์
65. กฎธรรมชาติที่เกียวกับปรากฎการทางวัตถุ จักอยู่ในนิยามใด

a) อุตุนิยาม
b) ธรรมนิยาม
c) จิตตนิยาม
d) พีชนิยาม
66. เมื่อใกล้ตายนายแดงเกิดระลึกได้ว่าเคยถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จักอยู่ในหมวดกรรมข้อใด

a) กตัตตากรรม
b) อาสันนกรรม
c) อาจิณณกรรม
d) อนันตริยกรรม
67. กรรมที่ส่งผลในปัจจุบันคือชาตินี้ คือข้อใด

a) อุปปัชเวทนียกรรม
b) อโหสิกรรม
c) อปราปรเวทนียกรรม
d) ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
68. ข้อใดคือ "กิเลสวัฏ"

a) นามรูป
b) สฬายตนะ
c) อวิชชา,อุปาทาน
d) สังขาร
69. ข้อใดจัดเป็นคุณค่าทางด้านศิลปะ

a) ประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติ
b) ประเพณีการเผาศพ
c) สังเวชนียสถาน
d) การบวชเรียน
70. ข้อใดต่อไปนี้คือวรรณคดีสันกฤต

a) หมาภารตะ
b) พระเจ้าสิบชาติ
c) พระไตรปิฎก
d) มหาเวสสันดรชาดก
This is the feedback!
Back to Top