ให้เพื่อนนักศึกษาทำ โดยนางวรพันธ์ นองนนท์


1. วรรณคดีบาลีมีลักษณะกี่ประเภท

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
e) ๕ ประเภท
2. วรรณคดีบาลีแบ่งความหมายได้กี่อย่าง

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
e) ๕ ประเภท
3. วรรณคดีของอินเดียหมายถึง วรรณคดีสันสกฤต ๔ ประเภทคืออะไรบ้าง

a) อาคม อิติสาหะ ศาสตร์ และ กาวยะ
b) สัมพัทธทัศนะ วิสุทธิทัศนะ ญาณทัศนะ คัมภีร์สุโพธาลังกา
c) อโยคะ ปโยคะ สัมโภคะ สิขะ
d) วีรรส รุทธรส อติหสิตะ อวหสิตะ
e) อุปหสิตะ วิหสิตะ หสิตะ สิตะ
4. วรรณคดีบาลี เป็นหนังสือหรือเรื่องราวที่วางอยู่บนพื้นฐานของอะไร

a) โกหก หลอกลวง
b) นิยายน้ำเน่า
c) ความจริง ความงาม และความดี
d) จริงบ้างไม่จริงบ้าง
e) ตลก ขบขัน
5. ในวรรณคดีบาลี บาลีได้จำแนกนักปราชญ์ออกเป็น ๖ ประเภทตามพัฒนาการแห่งความรู้แจ้งเห็นจริง เรียก
นักปราชญ์เหล่านี้ว่าอย่างไร


a) ฤาษี
b) นักพรต
c) มุนี
d) พราหมณ์
e) ยักษี
6. ใครที่ใช้ภาษาบาลีโต้ตอบธรรมะกับพระยามิลินท์

a) พระนาคเสน
b) พระอานนทเถระ
c) พระสารีบุตรเถระ
d) พระมหากัสสปะ
e) พระโมคคัลลานะ
7. คำว่า “ทัศนะ” หมายถึงอะไร

a) รู้สึกนึกคิด
b) ความรัก ความผูกพัน
c) ร่วมมือ ร่วมใจ
d) สมัคสมาน สามัคคี
e) ความเห็น การเห็น รู้เห็นและสิ่งที่เห็น
8. ทัศนะของ oldenberg มีทัศนะว่าบาลีเป็นภาษาของแคว้นอะไร

a) อุชเชนี
b) เกาะลังกา
c) แคว้นมคธ
d) แคว้นกาลิงคะ
e) แคว้นสักกะ
9. ประโยคในภาษาบาลีแบ่งได้กี่ประโยค

a) ๒
b) ๓
c) ๔
d) ๕
e) ๖
10. พระพุทธพจน์ที่มีวิธีแสดงเนื้อหาตามลักษณะของคำสอน ๙ ประการเรียกว่าอะไร

a) นวังคสัตถุศาสตร์
b) คาถา
c) โหราศาสตร์
d) ทัศนะ
e) พระไตรปิฎก
11. วรรณคดีบาลีหมายถึงอะไร

a) พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา และ ปกรณ์วิเศษ
b) นวนิยาย
c) ตำราเรียน
d) เรื่องสั้น
e) ต๋วยตูน
12. พระไตรปิฎก มีความหมายตามรากศัพท์ว่าอย่างไร

a) ขวด ๓ ใบ
b) แหล่งข้อมูล ๓ แห่ง
c) ใบตอง ๓ ใบ
d) ไห ๓ อัน
e) กระจาดหรือตะกร้า ๓ ใบ
13. พระไตรปิฎก มีกำเนิดและพัฒนาการมาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า อะไร

a) โหราศาสตร์
b) วิทยาศาสตร์
c) พุทธพจน์
d) ร้อยแก้ว
e) ร้อยกรอง
14. การสังคายนา หมายถึงอะไร

a) การประชุมสงฆ์ จัดระเบียบหมวดหมู่พระธรรมวินัย
b) พระพุทธเจ้าทรงประชุม
c) พระสงฆ์ทะเลาะวิวาท
d) พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมกัน
e) พระสงฆ์แยกกันอยู่
15. พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสตร์ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุด ถ้าหากจะนับอายุของคัมภีร์กันแล้วมีอายุประมาณกี่ปี

a) ๒,๓๐๐ ปี
b) ๒,๕๐๐ ปี
c) ๓,๐๐๐ ปี
d) ๕,๐๐๐ ปี
e) ๖,๐๐๐ ปี
16. สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั้น พระองค์ทรงเทศนาโปรดเวไนยสัตว์และทรงบัญญัติสิกขาบทต่าง ๆ ตามกาลเวลาและสถานที่แตกต่างกัน คำสอนเหล่านั้นในช่วงต้นพุทธกาลเรียกว่าอะไร

a) นวังคสัตถุศาสตร์
b) พระวินัยปิฎก
c) พระพุทธพจน์
d) พรหมจรรย์
e) ตะกร้า
17. ก่อนพุทธปรินิพาน ใครเป็นผู้ได้ทำรูปแบบการร้อยกรองเป็นตัวอย่างไว้ดังปรากฏในสังคีติสูตร

a) พระสารีบุตร
b) พระมหากัสสปะ
c) พระอานนท์
d) พระสุภัททะ
e) พระบาลี
18. การสังคายนา ครั้งที่ ๑ ทำขึ้นที่ไหน

a) เมืองเวสาลี
b) กรุงราชคฤห์
c) เมืองกุสินารา
d) เมืองพาราณสี
e) เมืองกบิลฬัสด์
19. การสังคายนาพระไตรปิฎกกระทำในประเทศไทยกี่ครั้ง

a) ๑ ครั้ง
b) ๒ ครั้ง
c) ๓ ครั้ง
d) ๔ ครั้ง
e) ๕ ครั้ง
20. พระไตรปิฎกมีเนื้อหารวมทั้งสิ้นเท่าไร

a) ๒๕๐๐๐ พระธรรมขันธ์
b) ๔๘๐๐๐ พระธรรมขันธ์
c) ๕๐๐๐ พระธรรมขันธ์
d) ๖๕๐๐๐ พระธรรมขันธ์
e) ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์
21. อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา เรียกว่าอย่างไร

a) อรรถกถาจารย์
b) พระอาจารย์
c) พระครู
d) พระพรหม
e) พระศิวะ
22. สารัตถปกาสินี เป็นผลงานของใคร

a) พระพุทธโฆสาจารย์
b) พระมหากัจจายนเถระ
c) พระมหามหินทเถระ
d) พระมหานามะ
e) พระพุทธทัตตะ
23. ปปัญจสูทนี อธิบายความในมัชฌิมมนิกาย ที่ว่าด้วย การชุมนุมพระสูตรขนาดกลางแบ่งเป็นกี่ภาค
ปปัญจสูทนี อธิบายความในมัชฌิมมนิกาย ที่ว่าด้วย การชุมนุมพระสูตรขนาดกลางแบ่งเป็นกี่ภาค
ปปัญจสูทนี อธิบายความในมัชฌิมมนิกาย ที่ว่าด้วย การชุมนุมพระสูตรขนาดกลางแบ่งเป็นกี่ภาค

a) ๔
b) ๕
c) ๖
d) ๗
e) ๘
24. อะไร เป็นคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญชั้นที่๒รองจากพระไตรปิฎก

a) พระเวท
b) คาถา
c) ธรรมวินัย
d) พุทธพจน์
e) อรรถกถา
25. เรียงตามลำดับชั้นตามความสำคัญของคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือ

a) สมันตปาสาทิกา สมังคลวิสาสินี ปปัญจสูทนี สารัตถปกาสินี
b) บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฏีกา
c) ปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา เวยยากรณะ
d) อัคควรรค โลกวรรค พุทธวรรค สุขวรรค
e) มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์ มหาวรรค จูฬวรรค
26. อรรถกถา เป็นคัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎก มีต้นกำเนิดมาจากคำอธิบายอย่างไร

a) อรรถกถา
b) ฎีกา
c) อนุฎีกา
d) โยชนา
e) ปกรณ์วิเศษ
27. อรรถกถาพระธรรมปิฎก คือ

a) สมังคลวิสาสินี
b) ปปัญจสทนี
c) สาริตถปกาสินี
d) มโนรถปรณี
e) อัฎฐสาลินี
28. คำอธิบายพุทธพจน์หรือหลักธรรมวินัย หรือคำอธิบายความในพระไตรปิฎก เรียกว่า

a) อรรถกถา
b) ฎีกา
c) อนุฎีกา
d) โยชนา
e) ปกรณ์วิเศษ
29. การจัดเรียงลำดับชั้นของคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนายึดอะไรเป็นเกณฑ์

a) ยึดกาลเวลา
b) ปัจจุบัน
c) อนาคต
d) อดีต
e) มนุษย์
30. พระพุทธเจ้าเสด็จทรงจำพรรษากี่พรรษา

a) ๒๕ พรรษา
b) ๓๕ พรรษา
c) ๔๕ พรรษา
d) ๕๕ พรรษา
e) ๗๕ พรรษา
31. พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้ตั้งมั่นเป็นครั้งแรกในสมัยสุโขทัยบ้างว่า ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ บ้างว่าสมัยพ่อขุนรามคำแหง พระพุทธศาสนาที่รับมาในครั้งนั้นได้แบบอย่างมาจาก พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้ตั้งมั่นเป็นครั้งแรกในสมัยสุโขทัยบ้างว่า ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ บ้างว่าสมัยพ่อขุนรามคำแหง พระพุทธศาสนาที่รับมาในครั้งนั้นได้แบบอย่างมาจากใคร

a) อินเดีย
b) เปอร์เซีย
c) เนปาล
d) ลังกา
e) ซาอุ
32. ในวรรณคดีบาลี ฎีกา หมายถึงหนังสืออะไร

a) อธิบายอรรถกถา
b) อธิบายคาถา
c) ประวัติศาสตร์
d) ภูมิศาสตร์
e) รัฐศาสตร์
33. ความหมายของ อนุฎีกา คืออะไร

a) ฎีกาใหม่ที่แต่งเพิ่มเติมทีหลัง
b) ฎีกาที่แต่งเพิ่มเติมเพิ่งเสร็จ
c) ฎีกาที่เก่าแก่
d) ฎีกาที่กำลังแต่ง
e) ฎีกาที่มีอยู่ก่อนแล้ว
34. อนุฎีกา เป็นคัมภีร์ที่พระอนุฎีกาจารย์แต่งขึ้นเพื่ออะไร

a) เพื่อประกาศความเป็นใหญ่
b) เพื่ออรรถาอธิบายคัมภีร์ฎีกาให้เข้าใจมากขึ้น
c) เพื่ออธิบายถึงความลี้ลับ
d) เพื่อความจรรโลงใจ
e) เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
35. วชิรพุทธิ หรือวชิรพุทธิฎีกา ฎีกาวินัย เป็นฎีกาอธิบายศัพท์และประโยคในสมันตปาสาทิกะ ใครเป็นผู้แต่ง

a) พระสารีบุตร
b) พระมหากัสสปะ
c) พระพุทธนาคะ
d) พระเรวตะ
e) พระวชิรพุทธิ
36. วันยัตถมัญชูสา ฎีกาปาติโมกข์ ใครเป็นผู้แต่ง

a) พระพุทธจุฬาภาติกเถระ
b) พระบาลีเนตติ
c) พระปัญญาสามิเถระ
d) พระพุทธนาคะ
e) พระธรรมปาละ
37. คำและความในอรรถกถา ฎีกาเล่มแรกคืออะไร

a) ธาตุกถามูลฎีกาโยชนา
b) สีนัตถปกาสินี
c) อภิธัมมาวตารฎีกา
d) ปรมัตถวินิจฉยฎีกา
e) อภิธัมมอัฎฐกถาลีนัตถวัณณนา
38. กำเนิดและพัฒนาการของฎีกา อนุฎีกาและโยชนามีกี่สมัย

a) ๓ สมัย
b) ๔ สมัย
c) ๕ สมัย
d) ๖ สมัย
e) ๗ สมัย
39. ในวรรณคดีของศาสนาเชนมีงานประเภทใดอธิบายความหมายของคำกี่ประเภท

a) ๒ ประเภท อรรถกถา โยชนา
b) ๓ ประเภท ปปัญจสูทนี สารัตถปกาสินี มโนรสปูรณี
c) ๔ ประเภท นฺชชตฺติ ภาส จุณฺณิ ฎีกา
d) ๕ ประเภท อปะร เกจิ เกจิติ อภยคริวาสี สารสมาสจริยา
e) ๖ ประเภท วฤตฺติ ภาษุย ปญฺจิกา ปสฺปศ ฎีกา นิรนฺตร
40. คัมภีร์ที่อธิบายความหมายของศัพท์และความสัมพันธ์ในประโยคของภาษา คือ คัมภีร์อะไร

a) โยชนา
b) ฎีกา
c) อนุฎีกา
d) สังคหโยชนา
e) โยชนาปาลีอภิธัมมัตถสังคหะ
41. พระพุทธพจน์หรือหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มี ๒ ส่วนคืออะไร

a) ลายลักษณ์อักษร ภาษาท้องถิ่น
b) สัจธรรมและจริยธรรม
c) อดีตและปัจจุบัน
d) ยุคธรรมวินัย ยุคพระไตรปิฎก
e) คุณธรรมกับสัจธรรม
42. ปกรณ์วิเสส หมายถึงคัมภีร์อะไร

a) คัมภีร์พิสดาร
b) คัมภีร์อนุฏีกา
c) คัมภีร์ฎีกา
d) คัมภีร์โยชนา
e) คัมภีร์พิเศษ
43. ยุคธรรมวินัย หมายถึงยุคใด

a) ยุคก่อนพุทธกาล
b) ยุคพุทธกาล
c) ยุคหลังพุทธกาล
d) ยุคปัจจุบัน
e) ยุคอนาคต
44. โลกศาสตร์ เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงอะไร

a) กำเนิดโลก
b) กำเนิดคัมภีร์
c) กำเนิดของมนุษย์
d) กำเนิดของสัตว์
e) กำเนิดของเทวดา
45. ใครเป็นผู้แต่ง มลินทปัญหา

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระอุปติสสเถระ
c) พระมหากัจจายนะ
d) พระธรรมปาละเถระ
e) พระจุฬาภยมหาเถระ
46. คำว่า สดุดี เป็นคำสันสกฤต แปลว่าอะไร

a) นินทา
b) เสียใจ
c) สรรเสริญ ยกย่อง
d) ดีใจ
e) รังเกียจ
47. สังขยาปกาสกฎีกา เป็นผลงานอันดับที่เท่าไร ในบรรดาผลงานทั้งหมด ๔ เรื่อง

a) อันดับที่ ๑
b) อันดับที่ ๒
c) อันดับที่ ๓
d) อันดับที่ ๔
e) อันดับที่ ๕
48. ปกรณ์วิเสสเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในยุคใด

a) ก่อนพระไตรปิฎก
b) หลังพระไตรปิฎก
c) ยุคปัจจุบัน
d) ยุคพระเจ้าอชาตศรัตรู
e) ยุคพระเจ้าอโศก
49. พระธรรมวินัยสดุดี เป็นคัมภีร์ที่เกิดและพัฒนาการมาจากอะไร

a) สรรเสริญ และยกย่อง
b) ศีลธรรมและจริยธรรม
c) ความดี และความชั่ว
d) ความเห็นแก่ตัว
e) ความเห็นแก่ตัว
50. สังขยาปกรณ์ หรือสังขยาปกาสกฎีกา หมายถึงอะไร

a) ฎีกาที่ว่าด้วยการคำนวนนับ
b) โลกและการกำเนิดโลก
c) โลกและการกำเนิดโลก
d) การอธิบายพุทธธรรม
e) สรรเสริญ ยกย่อง
51. ศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิ คือจังหวัดอะไรของประเทศไทย

a) จังหวัดชลบุรี
b) จังหวัดระยอง
c) จังหวัดนครปฐม
d) กรุงเทพ
e) จังหวัดเพชรบุรี
52. อาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึ่งเรียกขานกันในสมัยนั้นว่าอะไร

a) เจดีย์ประฐม
b) สุโขทัย
c) ล้านนาไทย
d) กรุงรัตนโกสินทร์
e) ทวาราวดี
53. อักษรปัลลวะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด

a) ศรีลังกา
b) อินเดียใต้
c) เนปาล
d) อินเดีย
e) จีน
54. ใครเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

a) พ่อขุนบางกลางหาว
b) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
c) พระยารามราชภักดี
d) พ่อขุนรามคำแหง
e) พระเจ้าลิไท
55. ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง พระยารามราชภักดี(ใหญ่ ศรลัมน์) ขุดพบที่วัดป่ามะม่วงจังหวัดสุโขทัยเมื่อ พ.ศใด

a) ๒๔๕๑
๒๔๕๑
b) ๒๕๔๑
c) ๒๔๕๕
d) ๒๕๔๔
e) ๒๕๖๗
56. ยุคทองของวรรณคดีในสมัยล้านนาแบ่งออกเป็นกี่ช่วง

a) ๒ ช่วง
b) ๓ ช่วง
c) ๖ ช่วง
d) ๔ ช่วง
e) ๕ ช่วง
57. ใครได้เสด็จไปครองเมืองหริภุญชัย ตามคำเชิญของฤษีวาสุเทพสร้างเมืองหริภุญชัย

a) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
b) พ่อขุนบางกลางหาว
c) พระเจ้านครศรีธรรมราช
d) พระร่วง
e) พระนางจามเทวี
58. ใครเป็นผู้แต่ง ชินกาลมาลีปกรณ์ แต่งเป็นภาษาบาลีไว้เมื่อ พ.ศ ๒๐๖๐

a) พระโสณเถระ
b) พระมหาเถระ
c) พระอุตตรเถระ
d) พระรัตนปัญญาเถระ
e) พระวิเชียรปรีชา
พระวิเชียรปรีชา
59. เนื้อหาในคัมภีร์จักรวาลทีปนี้แบ่งออกเป็น ๖ บทเรียกว่าอะไร

a) คัมภีร์ใบลาน
b) กัณฑ์
c) อักษรขอม
d) ชินกาลมาลีปกรณ์
e) มลินทปัญหาปกรณ์
60. ปัญญาชาดก เป็นวรรณคดีบาลีว่าด้วยเรื่องอะไร

a) นิทาน
b) ตลก
c) กำเนิดโลก
d) คัมภีร์
e) มงคลสูตร
61. ไตรลักษณ์ หมายถึงอะไร

a) อนิจจา ทุกขตา อนัตตา
b) ตระกล้าสามใบ
c) กระจาดสามใบ
d) ความดี ความชั่ว
e) คุณธรรม จริยธรรม
62. กรรม มีความหมายตามรู)ศัพท์ว่าอย่างไร

a) ผิด
b) ชอบ
c) ชั่ว
d) ดี
e) การกระทำ
63. สังสารวัฏ คืออะไร

a) การเวียนว่ายตายเกิด
b) การทำพิธีกรรม
c) การละเล่น
d) การเล่านิทาน
e) ความแก่
64. อริยสัจ หมายความว่าอย่างไร

a) สังสารวัฏ
b) ความจริงอันประเสริฐ
c) กิเลสวัฏ
d) กรรมวัฏ
e) วิบากวัฏ
65. มรรค หมายถึงอะไร

a) เกิด
b) แก่
c) เจ็บ
d) ตาย
e) หนทางแห่งการดับทุกข์
66. คำว่า สิกขา แปลว่าอะไร

a) สีลขันธ์
b) สมาธิขันธ์
สมาธิขันธ์
c) ปัญญาขันธ์
d) การศึกษา
e) สมาธิขันธ์
67. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด คืออะไร

a) โลภะ
b) โทสะ
c) โมหะ
d) นิพพาน
e) ละเว้นความชั่ว
68. วรรณกรรม และวรรณคดี เป็นศิลปะซึ่งแสดงด้วยภาษาหรือถ้อยคำ การแสดงออกนั้นมี ๒ ลักษณะคือ

a) นิพจน์ นิรุป
b) กาพย์ กลอน
c) คลุ ลหุ
d) โคลง ฉันท์
e) กลอน โคลง
69. พิธีการใดเป็นของศาสนาพุทธ

a) พิธีแรกนาขวัญ
b) พิธีเผาศพ
c) วันเชงเม้ง
d) วันคริตมาส
e) วันวาเลนไทม์
70. สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นหมวดของอะไร

a) สีลขันธ์
b) สมาธิขันธ์
c) ปัญญาขันธ์
d) อริยสัจ
e) มรรค
This is the feedback!
Back to Top