รายงานออกข้อสอบวิชาวรรณคดีบาลี โดยนายปรียาภรณ์ กอนแก้ว ปีที่ ๒


1. ข้อใดคือความหมายวรรณคดีบาลีตามหลักวิชาการฝ่ายบาลี?

a) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาบาลีทั้งหมด
b) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาโรมัน
c) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาสันสกฤต
d) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาขอม
2. คัมภีร์เพื่ออธิบายวิธีการประพันธ์คือข้อใด?

a) อลังการสัตถะ
b) ฉันทลักษณะ
c) สัททลักษณะ
d) อภิธานลักษณะ
3. อภิธานสัตถะคือข้อใด?

a) คัมภีร์ประเภทไวยากรณ์
b) พจนานุกรม
c) คัมภีร์อธิบายฉันทลักษณ์
d) คัมภีร์อธิบายวิธีการประพันธ์
4. ข้อใดคือความหมายของวรรณคดีบาลีตามหลักวิชาการฝ่ายอินเดีย?

a) คัมภีร์ที่เขียนด้วยภาษาบาลีทั้งหมด
b) คัมภีร์ที่เขียนด้วยภาษาขอม
c) คัมภีร์ที่เขียนด้วยภาษาสันสกฤต
d) หนังสือที่ประกอบด้วยรส
5. วรรณคดีของอินเดีย หมายถึงวรรณคดีสันสกฤตกี่ประเภท?

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
6. ข้อใดคือคัมภีร์ทางศาสนา?

a) อิติหาสะ
b) อาคม
c) ศาสน์
d) กาวยะ
7. ข้อใดคือรสที่หมายถึง รสรัก?

a) สิงหารส
b) หัสสรส
c) กรุณารส
d) รุทธรส
8. ข้อใดไม่ใช่ ฐายี ๙ ประการ?

a) โกธฐายี
b) ภยฐายี
c) สันตฐายี
d) สมฐายี
9. ใครเป็นผู้คิดว่า ภาษาบาลีแสดงลักษณะเฉพาะเจาะจง?

a) R.O. Franke
b) E. Muller
c) Geiger
d) H. Ken
10. บทประพันธ์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
11. ข้อใดคือความสำคัญของพระไตรปิฏก?

a) เป็นที่รวมไว้ซึ่งพระพุทธพจน์
b) เป็นที่สถิตของพระศาสดาของศาสนิกชน
c) เป็นต้นกำเนิดของคำสอนในพระพุทธศาสนา
d) ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดคือ พุทธพจน์ที่สอนให้มี สมาธิสมบัติ?

a) พระวินัยปิฏก
b) พระสุตตันตปิฏก
c) พระอภิธรรมปิฏก
d) พระธรรมปิฏก
13. ผู้ใดกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย?

a) พระสารีบุตร
b) พระอานนท์
c) พระสุภัททะ
d) พระยสบุตร
14. การทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ทำกันที่ไหน?

a) วัดเวฬุวัน
b) ถ้ำสัตตบรรณคูหา
c) วาลิการาม
d) เมืองไพสาลี
15. พระโมคคัลลาบุตรได้ส่งสมทูตไปเผยแผ่พระศาสนาในเอเชียกี่สาย?

a) ๕ สาย
b) ๖ สาย
c) ๘ สาย
d) ๙ สาย
16. ผู้ใดมาเผยแผ่พระศาสนาที่ ดินแดนสุวรรณภูมิ?

a) พระมหินทเถระ พระอุทริยะ
b) พระริษฎฺริยะ พระอุทริยะ
c) พระโสณะ พระอุตตระ
d) พระมูลเทวะ พระทุนทภัสสระ
17. ข้อใดคือ เก็บเกลือไว้ในแขนง หรือ เขาสัตว์?

a) ทวังคุลกัปปะ
b) คามันตรกัปปะ
c) อาวาสกัปปะ
d) สิงคิโลณกัปปะ
18. ข้อใดไม่ใช่พุทธพจน์ที่ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ย่อมหม่นหมองไม่ส่องแสง ไม่สว่าง ไม่ รุ่งเรือง?

a) เมฆ หมอก
b) ควันและฝุ่นละออง
c) ราหู
d) สุริยะ
19. ข้อใดคือการทำสังคายนาที่เชียงใหม่ ณ วัดโพธาราม?

a) ครั้งที่ ๖
b) ครั้งที่ ๗
c) ครั้งที่ ๘
d) ครั้งที่ ๙
20. ภิกษุชาวฝรั่งคนแรกคือใคร?

a) พระมหารักขิตะ
b) พระมหาเทวะ
c) พระธรรมรักขิตะ
d) พระมัชฌันติกะ
21. ข้อใดคือความหมายของอรรถกถา?

a) เป็นคัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฏก
b) หนังสือที่ประกอบด้วยรส
c) คัมภีร์อธิบายพิธีกรรม
d) ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดคืออรรถกถาที่แต่งบนแพ?

a) อันธอรรถกถา
b) สังเขปอรรถกถา
c) มหาปัจจรีย์อรรถกถา
d) อริยะอรรถกถา
23. ข้อใดไม่ใช่พระอาจารย์ที่แต่งแปลและเรียบเรียง อภิวนวอรรถกถา หรือ อรรถกถาใหม่?

a) พระพุทธรัตตะ
b) พระธรรมปาละเถระ
c) พระอุปเสนะ
d) ผิดทุกข้อ
24. สมันตปาสาทิกา เป็นผลงานของใคร?

a) พระธรรมปาลเถระ
b) พระพุทธโฆษาจารย์
c) พระพุทธรัตตะ
d) พระอุปติสสะ
25. ข้อใดคืออรรถกถาในพระสุตตันตปิฏก?

a) มหาวิภังค์
b) มหาวรรค
c) สุมังคลวิลาสินี
d) อัฏฐสาลินี
26. อรรถกถาเรื่องใดที่กล่าวถึงประวัติพระสาวก และ สาวิกาองค์สำคัญๆ?

a) มโนรถปูรณี
b) สารัตถปทาสินี
c) ปรมัตถโชติกา
d) ปปัญจสูทินี
27. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ใดในพรรษาที่ ๒๑-๔๕ ?

a) วัดเชตวัน
b) วัดเวฬุวัน
c) เมืองเวรัญชรา
d) เมืองราชคฤห์
28. อรรถกถาชาดกมีชาดกทั้งหมดกี่เรื่อง?

a) ๒๓๗ เรื่อง
b) ๗๔๕ เรื่อง
c) ๕๔๗ เรื่อง
d) ๔๕๗ เรื่อง
29. ใครเป็นผู้แต่ง มธุรัตถวิลาสินี?

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระธรรมปาละเถระ
c) พระพุทธรัตตะ
d) พระเทพเมธี
30. อรรถกถาใดที่เป็นอรรถกถาอธิบายพระวินัยปิฏกทั้งหมด?

a) สมันตปาสาทิกา

b) สุมังคลวิลาสินี
c) ปปัญจสูทนี

d) มโนรถปูรณี
31. ผู้ใดคิดว่า ฎีกา แปลว่า การศึกษา?

a) เมโหเฟอร์
b) วุสต์
c) คิตต์
d) เฮเกน
32. ฎีกา แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
33. วินยมหาฎีกา เรียกอีกอย่างว่าอย่างไร?

a) วชิรพุทธิ
b) สารัตถทีปนี
c) วิมติวิโมทนี
d) ลีนัตถปเทสนา
34. ข้อใดไม่ใช่ฎีกา พระสุตตันตปิฎก?

a) ทีฆนิกายฎีกา
b) มัชฌินิกายฎีกา
c) วินยาลังการ
d) สังยุตตนิกายฎีกา
35. วินยลักขาฎีกา ใครเป็นผู้แต่ง?

a) พระมุนินทโฆสะ
b) พระสมันตคุสาคระ
c) พระสังฆรักขิตะ
d) พระธรรมปาละเถระ
36. ข้อใดไม่ใช่ผลงานของ พระญาณกิตติเถระ?

a) โยชนาปัฏฐาน
b) โยชนากถาวัตถุ
c) โยชนาธาตุกถา
d) สังคโยชนา
37. ใครเป็นผู้เขียน อภิธัมมมูลฎีกา?

a) พระสารีบุตร
b) พระอานนท์
c) พระโมคคัลลานะ
d) พระพุทธโฆษาจารย์
38. ในพระพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ เรียกงานอรรถกถาว่าอะไร?

a) โยชนา
b) อนุฎีกา
c) ฎีกา
d) อนุโยชนา
39. พญาจี สยาดอ เป็นผู้แต่งเรื่องใด?

a) ปัจจเวกขณโยชนา
b) ตุลัตถโยชนา
c) ธัมปภัฎกถาคาถาโยชนา
d) นิธิกัณฑสุตตอัตถโยชนา
40. เมโหเฟอร์ สันนิษฐานว่า ฎีกา มาจากคำใด?

a) ทีกก

b) ทีปิกา
c) ทีปนี
d) ทีปกรณ์
41. ปกรณ์วิเสส อยู่ในยุคใด?

a) ยุคพระธรรมวินัย
b) ยุคพระไตรปิฏก
c) ยุคหลังพระไตรปิฏก
d) ยุครัตนโกสินทร์
42. ปกรณ์วิเสสหมายถึงอะไร?

a) หนังสือพิเศษ
b) ไวยากรณ์พิเศษ
c) คัมภีร์พิเศษ
d) บาลีพิเศษ
43. ปกรณ์วิเสส กำหนดเนื้อหาแบบวิธีการเขียนไว้กี่ประเภท?

a) ๔ ประเภท
b) ๕ ประเภท
c) ๖ ประเภท
d) ๗ ประเภท
44. เนตติปกรณ์ แต่งโดยผู้ใด?

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระมหากัจจายนะ
c) พระธรรมปาละเถระ
d) พระอุปติสสะ
45. ทสสฺหสฺสจกฺ กวาเลสุ หมายถึงข้อใด?

a) ในหมื่นจักรวาล
b) ในหมื่นปี
c) ในหมื่นโลก
d) ถูกทุกข้อ
46. มูลภัณฑสังขยา คือข้อใด?

a) มาตราวัดระยะทาง
b) มาตราตวงสิ่งของ
c) มาตราชั่งสิ่งของ
d) มาตรานับเงินตรา
47. สังขยาปกรณ์ หมายถึงฎีกาที่ว่าด้วยการคำนวณนับกี่ประเภท?

a) ๓ ประเภท
b) ๔ ประเภท
c) ๕ ประเภท
d) ๖ ประเภท
48. ใครเป็นผู้ประพันธ์ สังขยาปกรณ์?

a) พระธรรมเมธี
b) พระญาณวิลาส

c) พระเทพมุนี
d) พระพรหมคุณากรณ์
49. ข้อใดเป็นคัมภีร์ในหลักสูตรปริยัติธรรม?

a) จักรวาลทีปนี
b) มังคลัตถทีปนี
c) สังขยาปกาสกฎีกา
d) เวสสันตรทีปนี
เวสสันตรทีปนี
50. ลักขะ คือข้อใด?

a) หนึ่งหมื่น
b) หนึ่งแสน
c) หนึ่งพัน
d) หนึ่งล้าน
51. พระเจ้าอโศกได้ส่งสมทูตไปเผยแผ่ศาสนากี่สาย?

a) ๕ สาย
b) ๖ สาย
c) ๘ สาย
d) ๙ สาย
52. พระสถูปสัญจิ ในประเทศอินเดียมีรูปทรงใด?

a) รูปทรงคว่ำโอ
b) รูปทรงโอคว่ำ
c) รูปทรงโอหงาย
d) รูปทรงกลม
53. พระนางจามเทวี ย้ายจากลพบุรีไปครองหิริภูญชัยในพุทธศตวรรษใด?

a) พุทธศตวรรษที่ ๑๑
b) พุทธศตวรรษที่ ๑๒
c) พุทธศตวรรษที่ ๑๓
d) พุทธศตวรรษที่ ๑๔
54. ใครเป็นผู้ค้นพบ จารึกเนินสระบัว?

a) ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี
b) คุณพยง มุกดี
c) ศาสตราจารย์ ฉ่ำ ทองคำพรรณ
d) ศาตราจารย์ พิเศษ ประพัฒน์ทอง
55. ใน พศ. ใดที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น?

a) พศ. ๑๗๘๕
b) พศ. ๑๘๒๖
c) พศ. ๑๖๒๘
d) พศ. ๑๗๖๖
56. ศิลาจารึกวัดป่าม่วง จารึกภาษาใด?

a) ภาษาบาลีอักษรไทย
b) ภาษาสันสกฤต
c) ภาษาบาลีอักษรขอม
d) ถูกทุกข้อ
57. คัมภีร์ใดที่กล่าวถึงประวัติพระแก้วมรกต?

a) คัมภีร์มหาวิภังค์
b) คัมภีร์สมันตปกาสินี
c) คัมภีร์รัตนพิมพ์วงค์
d) คัมภีร์มังคลัตทีปนี
58. พระพุทธสิหิงค์ มีอยู่ในปัจจุบันกี่องค์?

a) ๑ องค์
b) ๒ องค์
c) ๓ องค์
d) ๔ องค์
59. ชินกาลมาลีปกรณ์ พระรัตนปัญญเถระ ชาวเชียงรายได้แต่งไว้เมื่อ พศ. ใด?

a) พศ. ๒o๖o
b) พศ. ๒๒๑๑
c) พศ. ๑๒๔๔
d) พศ. ๑๔๔๓
60. วรรณกรรมบาลีในยุครัตนโกสินทร์มีกี่คัมภีร์?

a) ๑ คัมภีร์
b) ๒ คัมภีร์
c) ๓ คัมภีร์
d) ๔ คัมภีร์
61. พุทธธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงมีกี่ลักษณะ?

a) ๑ ลักษณะ
b) ๒ ลักษณะ
c) ๓ ลักษณะ
d) ๔ ลักษณะ
62. ข้อใดคือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธ์ หรือ พันธุกรรม?

a) อุตุนิยาม
b) พีชนิยาม
c) จิตตนิยาม
d) กรรมนิยาม
63. กรรมวัฏ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

a) อวิชชา
b) อุปาทาน
c) สังขารภาพ
d) นามรูป
64. ข้อใด คือการเห็นชอบ?

a) สัมมากัมมันตะ
b) สัมมาทิฏฐิ
c) สัมมาวายามะ
d) สัมมาอาชีวะ
65. ข้อใดคือหมวดศีล?

a) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
b) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
c) สัมมาวายามะ
d) สัมมาทิฎฐิ
66. ข้อใดคือ อัตถะ จุดหมายขึ้นตาเห็น หรือประโยชน์ในปัจจุบัน?

a) ทิฎฐธัมมิกัตถะ
b) สัมปรายิกัตถะ
c) ปรมัตถะ
d) สิงหามัตตะ
67. ข้อใดคือ สัจจนิยม?

a) นิพจน์
b) นิรุป
c) นิราศ
d) นิรรัตถะ
68. สังเวชนียสถาน คือสถานใด?

a) ประสูติ
b) ตรัสรู้
c) ปริพพาน
d) ถูกทุกข้อ
69. เทศน์มหาชาติ หรือเวสสันดรมีทั้งหมดกี่กัณฑ์?

a) ๑๒ กัณฑ์
b) ๑๓ กัณฑ์
c) ๑๔ กัณฑ์
d) ๑๕ กัณฑ์
70. ไตรวัฏ มีวงจรกี่ส่วนของปกิจจสมุปบาท?

a) ๑ ส่วน
b) ๒ ส่วน
c) ๓ ส่วน
d) ๔ ส่วน
This is the feedback!
Back to Top