แต่งข้อสอบวรรณกรรมบาลี จำนวน ๗๐ ข้อ โดยพระอธิการจรัส อินฺทวณฺโณ


1. วรรณคดีบาลีหมายถึงข้อใด?

a) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องอักษรบาลี
b) หนังสือที่เขียนด้วยภาษาบาลี
c) กาวี บทละคร นิทาน คำอธิบาย
d) พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา และปกรณ์วิเสส
2. วรรณคดีบาลีตามหลักวิชาการฝ่ายบาลีมีความหมายว่าอย่างไร?

a) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาบาลีทั้งหมด
b) หนังสือที่กำหนดไว้เฉพาะประเภท
c) หนังสือที่เกิดความรู้สึกนึกคิดแก่มนุษย์
d) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
3. วรรณกรรมบาลีมีกี่ประเภท?

a) ๔ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๒ ประเภท
d) ๑ ประเภท
4. นวังคสัตถุศาสตร์มีกี่ประเภท?

a) ๙ ประเภท
b) ๘ ปรเภท
c) ๗ ประเภท
d) ๖ ประเภท
5. รสของวรรณคดีมีกี่ประเภท?

a) ๑๒ ประเภท
b) ๑๑ ประเภท
c) ๑๐ ประเภท
d) 9 ประเภท
6. วรรณคดีที่อ่านแล้วสร้างความน่ากลัวแสดงถึงรสใด?

a) สังคารส
b) หัสรส
c) กรุณารส
d) ภยานกรส
7. การสัคายนาครั้งที่ ๕ ใช้วิธีใด?

a) ส่งพระธรรมทูตไปประดิษฐานไว้
b) เรียนจากสำนักอาจารย์
c) ท่องจำแบบมุขปาฐะ
d) เขียนลงในใบลาน
8. ลักษณะของการประพันธ์ที่ดีมีกี่ประการ?

a) ๑๓ ประการ
b) ๑๒ ประการ
c) ๑๑ ประการ
d) ๑๐ ประการ
9. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายผิด?

a) โอชาคุณ ให้กำลังใจ
b) มธุคุณ อ่อนหวาน
c) สันติคุณ แจ่มแจ้งกระจ่าง
d) สิเสส สัมพันธ์ เชื่อมสนิทกัน
10. การจำแนกกวีไว้กี่ประเภท?

a) ๖ ประเภท
b) ๕ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๓ ประเภท
11. คำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยอดีตคือข้อใด?

a) พระธรรมวินัย
b) นวังคตสัตถุศาสน์
c) มหาสังคีติ
d) ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
12. ประเทศใดที่ยังมีหลักการที่ว่าให้พระสงฆ์สอบท่องจำพระไตรปิฎก?

a) พม่า
b) ศรีลังกา
c) ไทย
d) เขมร
13. คัมภีร์เก่าแก่ที่ถูกค้นพบได้นำมาแสดงที่พุทธมณฑลอะไร?

a) ประเทศอินเดีย
b) ประเทศอาฟกานิสถาน
c) ประเทศปากีสถาน
d) ประเทศศรีลังกา
14. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่เข้าร่วมในการสังคายนาครั้งที่ ๑?

a) พระมหากัสสปะ
b) พระอานนท์
c) พระสารีบุตร
d) พระอุบาลี
15. คำว่า สังคายนา หมายถึงข้อใด?

a) การพร้อมเพรียงของสงฆ์
b) การร้อยกรองให้เป็นหวมดหมู่
c) การประชุมสัมมนา
d) การสวดพร้อมกัน
16. การทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งใช้เวลาเท่าใด?

a) ๓ เดือน
b) ๗ เดือน
c) ๙ เดือน
d) ๑๐ เดือน
17. การทำสังคายนาครั้งแรกในประเทศไทยกระทำที่ใดในสมัยใด?

a) รัชกาลที่๑วัดพระแก้ว
b) สมัยพญาเม็งราย วัดบุปผาราม จ.เชียงใหม่
c) สมัยพญาลิไท วัดสี่อิริยาบถ
d) สมัยพระเจ้าติโลกราช วัดโพธาราม จ.เชียงใหม่
18. พระอภิธรรมปิฎกมีลักษณะอย่างไร?

a) แสดงข้อบังคับตามผิดตามถูก
b) แสดงความจริงสูงสุดตามเนื้อหาแท้ๆ
c) แสดงตามลักษณะของผู้ฟังตามเหตุปัจจัย
d) แสดงตามหลักวิชาการนำไปใช้ในชีวิตจริง
19. พระไตรปิฎกมีสำนวนและภาษามาจากที่ใด?

a) อินเดีย
b) ศรีลังกา
c) พม่า
d) ไทย
20. พระไตรปิฎกใดที่แสดงถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า?

a) พระไตรปิฎก
b) พระวินัยปิฎก
c) พระสุตตันตปิฎก
d) พระอภิธรรมปิฎก
21. อรรถกถาแบ่งตามนัยของการอธิบายความได้กี่ประเภท?

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
22. การสังคายนาพระไตรปิฎกจัดทำครั้งแรกที่ไหน?

a) อินเดีย
b) ศรีลังกา
c) พม่า
d) ลาว
23. การสังคายนาพระไตรปิฎกกระทำในประเทศไทยกี่ครั้ง?

a) ๑ ครั้ง
b) ๒ ครั้ง
c) ๓ ครั้ง
d) ๔ ครั้ง
24. เหตุเกิดและประเภทของพระสูตรมีกี่อย่าง?

a) ๒ อย่าง
b) ๓ อย่าง
c) ๔ อย่าง
d) ๕ อย่าง
25. การทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งทำที่ไหน?

a) เมืองเวสาลี
b) กรุงราชคฤห์
c) เมืองกุสินารา
d) เมืองพาราณสี
26. การสังคายนาพระไตรปิฎกกระทำในประเทศไทยกี่ครั้ง?

a) ๑ ครั้ง
b) ๒ ครั้ง
c) ๓ ครั้ง
d) ๔ ครั้ง
27. อรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายด้วยพระองค์เองคือข้อใด?

a) พุทธสังวัณณิตอรรถกถา
b) อนุพุทธสังวัณณิตอรรถกถา
c) มคธอรรถกถา
d) อันธอรรกกถา
28. การสังคายนาครั้งที่หนึ่งมีวัตถุประสงค์อย่างไร?

a) เพื่อจะทำให้ธรรมรุ่งเรืองสืบต่อไป
b) เพื่อความรู้ยิ่ง
c) เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
d) เพื่อมุ่งชี้สภาวะคือความจริงเป็นใหญ่
29. อรรถกถาหมายถึงอะไร?

a) คัมภีร์อธิบายความในพระวินัยปิฎก
b) คัมภีร์อธิบายความในพระสุตันตปิฎก
c) คัมภีร์อธิบายความในพระอภิธรรมปิฎก
d) คัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎก
30. วรรณคดีบาลีหมายถึงอะไร?

a) พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา และปกรณ์วิเสส
b) นวนิยาย
c) ตำราเรียน
d) เรื่องสั้น
31. อนุฎีกาภาษาบาลีเรียกว่า?

a) วจนฎีกา
b) อภินวฎีกา
c) พหุฎีกา
d) โยชนาฎีกา
32. ในสมัยใดถือว่าวรรณคดีประเภทฎีการุ่งเรืองที่สุด?

a) พระจ้ากาฬาโศก
b) พระเจ้าอชาตศรัตรู
c) พระเจ้าปรักกมพาหุพระเจ้าอโศกมหาราช
33. ใครคือผู้มีบทบาทสำคัญในการชำระวรรณคดีบาลี?

a) พระธรรมปาลเถระ
b) พระพุทธรัตตะ
c) พระพุทธโฆษาจารย์
d) พระธรรมนิเทศ
34. ข้อใดคืออรรถกาถาที่อธบายความหมายคำและความที่กำกวมเท่านั้น?

a) วิมติโนทนี
b) สุมังคลปกาสินี
c) ลีนัตถปกาสนา
d) สารัตถทีปนี
35. ข้อใดคือฎีกาพระสุตันติปิฎก?

a) วินยัตถมัญชูสา
b) ธ้มมปทัตถทีปนี
c) วิมติวิโนทนี
d) มธุสารัตถทีปนี
36. ใครคือผู้เขียนเรื่อง สารัตถทีปนีในพระวินัยฎีกา?

a) พระสารีบุตร
b) พระอานันทาจารย์
c) พระอานนท์
d) พระโมคคัลลานะ
37. ในวรรณคดีบาลีฎีกา หมายถึงหนังสืออะไร?

a) อธิบายอรรถกาถา
b) อธิบายกาถา
c) ประวัติศาสตร์
d) ภูมิศาสตร์
38. ฎีกาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

a) ๑ ประเภท
b) ๒ ประเภท
c) ๓ ประเภท
d) ๔ ประเภท
39. คณาจารย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการชำระวรรณกรรมภาษาบาลีคือใคร?

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระสารีบุตร
c) พระมหากัสสปะ
d) มหาคัณฐิบท
40. ความหมายของ อนุฎีกาคืออะไร?

a) ฎีกาใหม่ที่แต่งเพิ่มเติมทีหลัง
b) ฎีกาที่แต่งเพิ่มเติมเพิ่งเสร็จ
c) ฎีกาที่เก่าแก่
d) ฎีกาที่กำลังแต่ง
41. ประเภทของปกรณ์วิเสสมีกี่ประเภท?

a) ๖ ประเภท
b) ๗ ประเภท
c) ๘ ประเภท
d) ๙ ประเภท
42. โลกศาสตร์ เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงอะไร?

a) กำเนินโลก
b) กำเนิดคัมภีร์
c) กำดนิดของมนุษย์
d) กำเนิดของสัตว์
43. ความสำคัญของปกรณ์วิเสสเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้ชาวพุทธทั่วโลกปฏิบัติอย่างไร?

a) นิยมปฏิบัติสืบต่อๆกันและเกิดความศรัทธาเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาสือต่อไป
b) ทำให้พระสงฆ์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
c) ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านได้แน่นแฟ้นมากขึ้น
d) ผิดทุกข้อที่กล่าวมา
44. สังขยาปกาสกฎีกา เป็นผลงานอันดับที่เท่าไหร่ในบรรดาผลงานทั้งหมด ๔ เรื่อง?

a) อันดับที่ ๑
b) อันดับที่ ๒
c) อันดับที่ ๓
d) อันดับที่ ๔
45. พระพุทธพจน์หรือหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีกี่ส่วนอะไรบ้าง?

a) ๒ ส่วน สัจธรรม และ จริยธรรม
b) ๒ ส่วน ความจริง และ ความงาม
c) ๒ ส่วน ความดี และ ชีวิต
d) ข้อ ก เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
46. พระพุทธพจน์หรือหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มี ๒ ส่วนคืออะไร?

a) ลายลักษณ์อักษร ภาษาท้องถิ่น
b) สัจธรรมและจริยธรรม
c) อดีตและปัจจุบัน
d) ยุตธรรมวินัย ยุตพระไตรปิฎก
47. ปกรณ์วิเสส หมายถึงอะไร?

a) คัมภีร์ที่ลึกซึ้ง
b) คัมภีร์ที่สนุกสนาน
c) คัมภีร์ที่พิเศษ
d) คัมภีร์ที่ลึกลับ
48. ยุตแห่งปกรณ์วิเสสแบ่งออกเป็นกี่ยุต?

a) ๑ ยุต
b) ๒ ยุต
c) ๓ ยุต
d) ๔ ยุต
49. ยุตธรรมวินัยหมายถึงยุตใด?

a) ยุตก่อนพุทธกาล
b) ยุตพุทธกาล
c) ยุตหลังพุทธกาล
d) ยุตปัจจุบัน
50. ศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิคือจังหวัดอะไรของประเทศ?

a) จังหวัดชลบุรี
b) จังหวัดระยอง
c) จังหวัดนครปฐม
d) กรุงเทพฯ
51. อาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึ่งเรียกขานกันในสมัยนั้นว่าอะไร?

a) เจดีย์ปฐม
b) สุโขทัย
c) ล้านนาไทย
d) ทวาราวดี
52. อักษรปัลลวะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด?

a) ศรีลังกา
b) อินเดียใต้
c) เนปาล
d) อินเดีย
53. ใครเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธาณี?

a) พ่อขุนบางกลางหาว
b) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
c) พ่อขุนรามคำแหง
d) พระยารามราชภักดี
54. ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง พระยารามราชภ้กดี(ใหญ่ ศรลัมน์) ขุดพบที่วัดป่ามะม่วงจังหวัดสุโขทัยเมื่อ พ.ศ.ใด?

a) ๒๔๕๑
b) ๒๕๔๑
c) ๒๔๕๕
d) ๒๕๔๔
55. ยุตทองของวรรณคดีในสมัยล้านนาแบ่งออกเป็นกี่ช่วง?

a) ๒ ช่วง
b) ๓ ช่วง
c) ๔ ช่วง
d) ๕ ช่วง
56. ใครได้เสด็จไปครองเมืองหริภุญชัย ตามคำเชิญของฤษีวาสุเทพสร้างเมืองหริภุญชัย?

a) พ่อขุนศรีทราทิตย์
b) พ่อขุนบางกลางหาว
c) พระเจ้านครศรีธรรมราช
d) พระนางจามเทวี
57. ใครเป็นผู้แต่งชินกาลมาลีปกรณื แต่งเป็นภาษาบาลีไว้เมื่อ พ.ศ.๒๐๖๐?

a) พระโสณเถระ
b) พระมหาเถระ
c) พระอุตรเถระ
d) พระรัตนปัญญาระ
58. เนื้อหาในคัมภีร์จักวาลทีปนีนี้แบ่งออกเป็น ๖ บทเรียกว่าอะไร?

a) คัมภีร์ใบลาน
b) กัณฑ์
c) อักษรขอม
d) ชินกาลมาลีปกรณ์
59. ปัญญาชาดก เป็นวรรณคดีบาลีว่าด้วเรื่องอะไร?

a) นิทาน
b) ตลก
c) กำเนิดโลก
d) คัมภีร์
60. "กรรม"มีกี่ลักษณะ

a) ๑ ลักษณะ
b) ๒ ลักษณธ
c) ๓ ลักษณธ
d) ๔ ลักษณธ
61. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุดคืออะไร?

a) โลภะ
b) โทสะ
c) โมหะ
d) นิพพาน
62. สัญญาขันธ์ หมายถึงข้อใด?

a) ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง
b) ส่วนที่เป็นความกำหนดได้ หมายรู้
c) ส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์
d) ส่วนที่เป็นเครื่องรู้แจ้งเรื่องอารมณ์
63. พิธีใดเป็นของศาสนาพุทธ?

a) พิธีแรกนาขวัญ
b) พิธีเผาศพ
c) วันเชงเม้ง
d) วันคริสมาส
64. ศิลปะเชิงพุทธที่เกิดจากคุณของวรรณคดีบาลีมีอะไรบ้าง?

a) พุทธศิลป์
b) สังเวชนียสถาน
c) ศิลปะการสร้างเสนาสนะ
d) ถูกทุกข้อ
65. อุตุนิยม หมายถึงข้อใด?

a) เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัตถุ
b) เกี่ยวกับการสืบพันธุ์
c) เกี่ยวกับการทำงานของจิต
d) เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
66. วรรณกรรมบาลี มีคุณค่าที่สำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร?

a) เป็นหลักคำสอน
b) เป็นสิ่งที่มีค่าสูง
c) มีประโยชน์มากมาย
d) ผิดทุกข้อที่กล่าวมา
67. คุณค่าด้านหลักคำสอนมีลักษณะทั่วไปกี่อย่าง?

a) ๒ อย่าง
b) ๓ อย่าง
c) ๔ อย่าง
d) ๕ อย่าง
68. ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลของการปฏิบัติ มัชฌิมาปฏิปทา?

a) ความสุข
b) สะอาด
c) ส่วาง สงบ
d) ทั้ง ก,ข,ค.ถูก
69. คำว่า"ไตรลักษณ์"หมายถึงลักษณะอย่างไร?

a) อนิจจา ความเป็นของไม่เที่ยง
b) ทุกขตา ความเป็นทุกข์หรือภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้
c) อนัตตา ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน
d) ไม่มีข้อใดผิด
70. ใครคือผู้แต่งมิลินทปัญหา?

a) พระจุฬาภยมหาเถระ
b) พระพุทธโฆษาจารย์
c) พระมหากัจจายนะ
d) พระธรรมปาละเถระ
This is the feedback!
Back to Top