แต่งข้อสอบวิชาวรรณคดีบาลี โดยพระวัชริศ อุตฺตมสีโล


1. วรรณคดี คืออะไร

a) บทกวีนิพนธ์
b) บทละครไทย
c) บทละครปัจจุบัน
d) หนังสือที่ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดแก่มนุษย์ในด้านอารมณ์มากกว่าการให้ข้อเท็จจริง
2. ความหมายของวรรณคดีบาลีแบ่งได้กี่อย่าง

a) ๑ อย่าง
b) ๒ อย่าง
c) ๓ อย่าง
d) ๔อย่าง
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด

a) วรรณคดีคือ ความหมายตามหลักวิชาการฝ่ายบาลี
b) วรรณคดีคือ ความหมายตามหลักวิชาการของอินเดีย
c) คัมภีร์ต่างๆที่เขียนด้วยภาษาทั้งหมด
d) ถูกทุกข้อ
4. คำว่า “อลังการสัตตะ” คือคัมถีร์ประเภทใด

a) คัมภีร์ประเภทไวยากรณ์
b) คัมภีร์อธิบายวิธีการประพันธ์
c) คัมภีร์อภิธารศัพท์ หรือพจนานุกรม
d) คัมภีร์อธิบายฉันทลักษณ์
5. ในอินเดียได้ให้ความหมายของวรรณคดีไว้อย่างไร

a) คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
b) วรรณคดีสันสกฤต ๔ ประเภท
c) คัมภีร์ทางประวัติศาสตร์และประเพณีที่สืบทอดกันมา
d) ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะพิเศษจำเพาะของวรรณคดีบาลี

a) ลักษณะที่เป็นคำสั่ง คือวินัย
b) ลักษณะจำเพาะด้านการสืบต่อ
c) ลักษณะจำเพาะในด้านพัฒนาการจากยุคสู่ยุค
d) ผิดทุกข้อที่กล่าวมา
7. การประพันธ์ที่ดีมีกี่ลักษณะ

a) ๕ ลักษณะ
b) ๗ ลักษณะ
c) ๙ ลักษณะ
d) ๑๐ ลักษณะ
8. นักปราชญ์ในภาษาวรรณคดีบาลีเรียกว่าอย่างไร

a) จินตกวี
b) ปฏิภาณกวี
c) อัตถกวี
d) มุนี
9. คำว่า “ทัศนะ” ในวรรณคดีข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) ความเห็น
b) การเห็น
c) เครื่องที่รู้เห็น
d) ถูกทุกข้อ
10. วรรณคดีบาลีประเภทหลักคำสอน จำแนกไว้ย่างไร

a) วิมิสสะ ผสมกัน
b) นวังคสัตถุศาสตร์
c) ปัชชะ
d) คัชชะ
11. พระไตรปิฎกหมายถึงข้อใด

a) กระจาดหรือตะกร้าสามใบ
b) พระไตรปิฎกเป็นที่รวมไว้ซึ่งพุทธพจน์
c) พระไตรปิฎกเป็นที่สถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชน
d) พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือ
12. ความสำคัญของพระไตรปิฎกที่สำคัญที่สุดคือ

a) พระไตรปิฎกเป็นที่สถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชน
b) พระไตรปิฎกเป็นที่รวมไว้ซึ่งพุทธพจน์
c) พระไตรปิฎกเป็นแหล่งต้นเดิมของหลักคำสอน
d) พระไตรปิฎกเป็นหลักฐานอ้างอิงในการแสดงหรือยืนยันหลักการ
13. คุณค่าที่สำคัญที่สุดของพระไตรปิฎกคือ

a) เป็นที่บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อ ศาสนา
b) เป็นแหล่งสืบค้นแนวคิดที่สัมพันธ์กับวิชาต่างๆ
c) เป็นแหล่งเดิมของคำศัพท์บาลีที่นำมาใช้ในภาษาไทย
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
14. พระไตรปิฎกเป็นพื้นฐานและคุณค่าที่สำคัญทางวิชาการใดบ้าง

a) โบราณคดี
b) ปรัชญา
c) ภาษาศาสตร์
d) ถูกทุกข้อ
15. พระไตรปิฎกมีแหล่งกำเนิดและพัฒนาการมาจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือข้อใด

a) พระวินัย
b) พุทธพจน์
c) พระสุตตันตปิฎก
d) พระอภิธรรมปิฎก
16. การสังคายนาครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์อย่างไร

a) เพื่อความรู้ยิ่ง
b) เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
c) เพื่อจะทำให้ธรรมรุ่งเรืองสืบไป
d) เพื่อมุ่งชี้สภาวะคือความจริงเป็นใหญ่
17. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกได้จัดทำขึ้นที่ใด

a) ศรีลังกา
b) อินเดีย
c) พม่า
d) ลาว
18. การทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ได้จัดทำขึ้น ณ ที่ใด

a) ที่วาลิการาม เมืองไพสาลี
b) ที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร
c) ดินแดนภูเขาหิมาลัย
d) ถ้ำสัตตบรรณคูหา กรุงราชคฤห์
19. การทำสังคายนาครั้งที่ ๕ มีความสำคัญที่สุดอย่างไร

a) เป็นครั้งแรกที่เป็นการบันทึกพระพุทธพจน์เป็นลายลักอักษรลงบนใบลานด้วยภาษาอักษรสิงหล
b) แปลคัมภีร์จากภาษาสิงหลเป็นภาษามคธได้สำเร็จ
c) รจนาคัมถีร์ฎีกาหรือคัมภีร์อธิบายอรรถกถาได้สำเร็จ
d) ข้อ ก เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
20. การสืบทอดพระไตรปิฎกในสมัยพุทธการใช้วิธีการใด

a) ท่องมุขปาฐะ
b) บันทึกลงในสมุดประจำวัน
c) บันทึกลงใบลาน
d) บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
21. พุทธศาสนานิกายเถรวาท มีคัมภีร์ที่สำคัญที่เขียนด้วยภาษาบาลีเรีกว่า

a) อรรถกถา
b) โยชนา
c) ปกรณ์วิเสส
d) วรรณคดีบาลี
22. ความหมายของ”อรรถกถา”มีว่าอย่างไร

a) อธิบายความนัยแห่งคัมภีร์เก่า
b) อธิบายความนัยแห่งอรรถกถาโบราณ
c) ปกรณ์ที่พระอาจารย์ทั้งหลายแต่งแก้อรรถแห่งบาลี
d) อรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายด้วยพระองค์เอง
23. อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถาเรียกว่า

a) พุทธสังวัณณิตอรรถกถา
b) พระอาจารย์
c) ผู้ทรงความรู้
d) อรรถกถาจารย์
24. อรรถกถาแบ่งได้กี่ประเภท

a) ๒ ประเภท
b) ๓ ประเภท
c) ๔ ประเภท
d) ๕ ประเภท
25. อรรถกถาพระวินัยปิฎกอธิบายความพระวินัยปิฎกในคัมภีร์ใดบ้าง

a) มหาวิภังค์
b) ภิกขุณีวิภังค์
c) มหาวรรค จูฬวรรค ปริวาร
d) ถูกหมดทุกข้อที่กล่าวมา
26. เหตุเกิดและประเภทของพระสูตรมีกี่อย่าง

a) ๑ อย่าง
b) ๒ อย่าง
c) ๓ อย่าง
d) ๔ อย่าง
27. ผลงานของพระโฆสาจารย์มีข้อใดบ้าง

a) ทุกข์
b) ปรมัตถโชติกา
c) โพชฌงค์ ๗
d) ถูกทุกข้อ
28. ขัอใดคือความหมายของ “มโรถปูรณี”

a) เป็นคัมภีร์ที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์
b) อธิบายความในสฬายตนวรรตนวรรคและมหาวรรค
c) อธิบายความในอังคุงคุตตรนิกายว่าด้วยชุมชนพระสูตรที่จัดเป็นหมวดหมู่ตามจำนวนข้อธรรม
d) ข้อ ก และข้อ ข เป็นคำตอบที่ถูก
29. อรรถกถาชาดกมีอิทธิพลในประเทศอินเดียอย่างไร

a) ในด้านศิลปกรรม
b) ในด้านสถาปัตยกรรม
c) รูปสลักบนผนังกำแพง
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
30. อะไร เป็นคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญชั้นที่ ๒ รองจากพระไตรปิฎก

a) พระเวทและคาถา
b) ธรรมวินัย
c) พุทธพจน์
d) อรรถกถา
31. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ฎีกา ได้ถูกต้อง

a) คัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์และเรื่องราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนา
b) เป็นเรื่องราวที่วางอยู่บนพื้นฐานของความจริง ความงาม และความดี
c) เป็นคัมภีร์อธิบายเนื้อความเของอรรถกถา
d) เป็นที่รวมไว้ซึ่งพุทธพจน์
32. คำว่า ฎีกา เป็นคำที่มีอยู่ในประเภทวรรณคดีใดบ้าง

a) วรรณคดีบาลี
b) วรรณคดีสันสกฤต
c) วรรณคดีของศาสนาเชน
d) ถูกทุกข้อ
33. จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการเขียน ฏีกา คือ

a) เพื่ออธิบายความหมายของศัพท์และความสัมพันธ์ในประโยคของภาษา
b) เพื่ออธิบายอรรถกถาโดยเลือกคำหรือความที่ยาก
c) เพื่ออธิบายคำในอรรถกถาให้เข้าใจง่ายขึ้นและชัดเจน
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
34. ฏีกา แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) ๓ ประเภท
b) ๔ ประเภท
c) ๕ ประเภท
d) ๖ ประเภท
35. วชิรพุทธิ เป็นฎีกาประเภท

a) อธิบายความในมูลปัณณาสก์จนถึงอุปริปัณณาสก์
b) อธิบายความแห่งอรรถกถาอังคุตตรนิกาย
c) เป็นฎีกาอธิบายศัพท์และประโยคในสมันตปาสาทิกา
d) อธิบายพระปาฎิโมกข์
36. ความหมายของ ฎีกาพระสุตตันตปิฎกมีว่าอย่างไร

a) คัมภีร์อรรถกถาอธิบายความในขุททกนิกาย
b) ฎีกาที่อธิบายเนื้อหาความแห่งอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก
c) อธิบายความในสคาถวรรคจนถึงมหาวารวรรค
d) อธิบายความแห่งอรรถกถาสังยุติกนิกาย
37. ข้อใดต่อไปนี้คือประเภทของอนุฎีกา

a) อนุฎีกาพระวินัยปิฎฺก
b) อนุฎีกาพระสุตตันตปิฎก
c) อนุฎีกาพระอภิธรรมปิฎก
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
38. บุคคลใดเป็นบุคคลที่สำคัญในการแต่งอนุฎีกาพระสุตตันตปิฎก

a) พระสังฆรักขิต
b) พระสมันตคุณสาคระ
c) พระมุนินทโฆสะ
d) พระสารีบุตร
39. กำเนิดและพัฒนาการของฎีกา อนุฎีกา และโยชนามาจากที่ใด

a) อินเดีย
b) ศรีลังกา
c) พม่า
d) มอญ
40. คณาจารย์ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการชำระวรรณกรรมภาษาบาลีคือใคร

a) คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
b) คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
c) พระมหากัสปะ
d) พระพุทธโฆสาจารย์
41. ยุคแห่งปกรณ์วิเสสแบ่งออกเป็นกี่ยุค

a) ๒ ยุค
b) ๓ ยุค
c) ๔ ยุค
d) ๕ ยุค
42. พระพุทธพจน์หรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้มีกี่ส่วนอะไรบ้าง

a) ๒ ส่วน สัจธรรม และจริยธรรม
b) ๒ ส่วน ความจริง และความงาม
c) ๒ ส่วน ความดี และชีวิต
d) ๓ ส่วน จริยธรรม ความดี และความจริง
๓ ส่วน จริยธรรม ความดี และความจริง
43. การเกิดปกรณ์วิเสสมีขึ้นในช่วงใด

a) ยุคพุทธกาล
b) ยุคหลังพระไตรปิฎก
c) ยุคที่มีสาวกที่สำคัญๆของพระพุทธเจ้า
d) ถูกทุกข้อ
44. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับปกรณ์วิเสสได้ถูกต้องที่สุด

a) เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวการบันทึกแนวการบันทึกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
b) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายข้อความในพระไตรปิฎกเพื่อแสดงความรู้ของพระพุทธเจ้า
c) ปกรณ์วิเสสเป็นคัมภีร์ที่พิเศษ หรือหนังสือที่พิเศษจากคัมภีร์ทั้งหลายที่มีอยู่เดิม
d) เป็นคัมภีร์ที่นันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบย่นย่อหรือรวบยอด
45. ความสำคัญของปกรณ์วิเสสสามารถช่วยให้ชาวพุทธทั่วโลกปฏิบัติอย่างไร

a) ทำให้พระสงฆ์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
b) นิยมปฏิบัติสืบต่อๆกันและเกิดความศรัทธาเพื่อรักษาพุทธศาสนาสืบต่อไป
c) ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านได้แน่นแฟ้นมากขึ้น
d) ไม่มีข้อใดกล่าวถูก
46. ปกรณ์วิเสส มีกี่ประเภท

a) ๔ ประเภท
b) ๕ ประเภท
c) ๖ ประเภท
d) ๗ ประเภท
47. อรรถกถาใดต่อไปนี้ที่แต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์

a) วิสุทธิมรรค
b) วิมุติมรรค
c) มิลินทปัญหา
d) เนตติปกรณ์
48. ข้อใดคือความหมายของธรรมวินัยสังเขปที่ถูกต้อง

a) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายความบาลีในพระไตรปิฎกอย่างย่นย่อ
b) เป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักและวิเคราะห์แจกแจงพระธรรมวินัย
c) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงตำนาน
d) เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงการนับชั่ง ตวง วัด
49. คัมภีร์โลกศาสตร์” ถ่ายทอดมาพร้อมกับหลักคำสอนใดในพระพุทธศาสนา

a) ฎีกา
b) อนุฎีกา
c) คัมภีร์วิภังค์
d) ขัอความแห่งอัคคัญญสูตร
50. “สังขยาปกรณ์” เป็นผลงานชิ้นที่เท่าใดของพระสิริมังคลาจารย์

a) อันดับ ๓
b) อันดับ ๔
c) อันดับ ๕
d) อันดับ ๖
51. หลักฐานที่สำคัญที่พระโสณะกับพระอุตตระนำพระพุทธศาสนาไปที่ประเทศอินเดียจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ

a) เจดีย์เจ็ดยอด
b) เจดีย์สมัยอยุธยา
c) วัตถุโบนาณ
d) เจดีย์นครปฐม
52. ศูนย์กลางของอาณาจักรสุวรรณภูมิในปัจจุบันในสมัยพุทธการเรียกว่า

a) สมัยอยุธยา
b) สมัยทวารวดี
c) สมัยสุโขทัย
d) สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
53. วรรณกรรมบาลีในยุคก่อนสุโขทัยจารึกด้วยอักษรแบบใดบ้าง

a) อักษรปัลลวะ
b) อักษรหลังปัลลวะ
c) อักษรเทวาครี
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
54. คัมภีร์รัตนพิมวงค์เป็นคัมภีร์ที่มีการแต่งแบบใช้ภาษาอย่างไร

a) แบบร้อยแก้ว
b) แบบร้อยกรอง
c) แบบโคลง
d) ข้อ ก และข้อ ข เป็นคำตอบที่ถูก
55. ข้อความที่ว่า “ยุคทองของวรรณคดีบาลีในไทย” เป็นยุคสมัยใด

a) ยุคสุโขทัย
b) ยุคพ่อขุนรามคำแหง
c) ยุคล้านนา
d) ยุคพ่อขุนบางกลางหาว
56. ยุคทองของวรรณคดีบาลี คัมภีร์จามเทวีวงศ์ รจนาโดยผู้ใด

a) พระโพธิรังสี
b) ภิกษุชาวเชียงใหม่
c) พระธรรมเสนาบดีเถระ
d) พระญาณกิตติเถระ
57. คัมภีร์ที่รจนาขึ้นเป็นเรื่องราวเฉพาะเรื่องจะลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไร

a) มาลีทีปนี
b) ปกรณ์
c) โยชนา
d) ถูกทุกข้อ
58. ประเภทของจักรวาลทีปนีแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

a) ๓ ประเภท
b) ๔ ประเภท
c) ๕ ประเภท
d) ๖ ประเภท
59. จากคำกล่าวที่ว่า “การไม่คบคนพาล” เป็นคัมภีร์ประเภทใด

a) มังคลทีปนี
b) จักรวาลทีปนี
c) คัมภีร์อธิบายมงคล ๓๘ ประการ
d) ข้อ ก และข้อ ค เป็นคำตอบที่ถูก
60. คุณค่าทางด้านวรรณกรรมไทย มีประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด

a) ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งในการศึกษาวรรณคดี
b) ทำให้เกิดประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติทั่วประเทศไทย
c) มีการเทศน์ปฐมสังคีติกถา
d) เป็นความล้ำค่าอันเป็นมรดกทางศาสนา
61. คุณค่าที่สำคัญของวรรณคดีบาลีต่อสังคมไทยมีอย่างไร

a) เป็นหลักคำสอน
b) เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
c) มีประโยชน์มากมาย
d) ถูกทุกข้อ
62. ลักษณะทั่วไปของหลักคำสอนมีกี่อย่าง

a) ๑ อย่าง
b) ๒ อย่าง
c) ๓ อย่าง
d) ๔ อย่าง
63. ข้อใดเป็นผลของการปฏิบัติ มัชฌิมาปฏิปทา

a) ความสุข
b) สะอาด
c) สว่างและสงบ
d) ถูกทุกข้อ
64. ”ไตรลักษณ์” หมายถึงลักษณะอย่างไร

a) อนิจจา ความเป็นของไม่เที่ยง
b) ทุกขตา ความเป็ฯทุกข์ หรือภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้
c) อนัตตา ความเป็นของม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
d) ถูกทุกข้อ
65. “กรรม” มีกี่ลักษณะ

a) ๒ ลักษณะ
b) ๓ ลักษณะ
c) ๔ ลักษณะ
d) ๕ ลักษณะ
66. คุณค่าลักคำสอนของวรรณคดีบาลีมีพื้นฐานมาจาก

a) ไตรสิกขา
b) มรรคมีองค์ ๘
c) อริยสัจ ๔
d) การตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้า คือมัชเฌนธรรมเทศนา และมัชฌิมาปฏิปทา
67. วรรณกรรม วรรณคดี เป็นวรรณศิลป์ด้านใด

a) การแสดงออก
b) องค์ความรู้
c) การสื่อสาร
d) ความบันเทิง
68. ศิลปะเชิงพุทธที่เกิดจากคุณค่าของวรรณคดีบาลีมีอะไรบ้าง

a) พุทธศิลป์
b) สังเวชนียสถาน
c) ศิลปะการก่อสร้างเสนาสนะ
d) ถูกทุกข้อ
69. คติความเชื่อที่เกิดจากวรรณคดีบาลีมีอะไรบ้าง

a) มหาเวสสันดร
b) ประวัติของพระสารีบุตร
c) ประวัติพระพุทธเจ้า
d) ถูกทุกข้อ
70. คุณค่าทางวรรณกรรมไทย มีประโยชน์ในด้านใดมาที่สุด


a) ทำให้เกิดประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติทั่วประเทศ
b) มีการเทศน์ปฐมสังคีติกถา
c) ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งในการศึกษาวรรณคดี

d) เป็นความล้ำค่าอันเป็นมรดกทางศาสนา
This is the feedback!
Back to Top