แบบทดสอบบทที่ ๓ วรรณคดีบาลี โดยพระครูสุธีสุตสุนทร


1. อรรถกถา มีลักษณะเด่นอย่างไร

a) เป็นคำอธิบายพระไตรปิฎกทั้งหมด
b) พระอรหันต์ยุคหลังแต่งขึ้นเสริมความในพระไตรปิฎก
c) บทประพันธ์ที่แต่งขึ้นโดยอาศัยพระไตรปิฎกเป็นโครงเรื่อง
d) คัมภีร์ที่แต่งอธิบายขยายความพระไตรปิฎก
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการอธิบายพระไตรปิฎก

a) อธิบายเฉพาะบางศัพท์ วลี ประโยค ที่เห็นว่าควรอธิบายเพิ่มเติม
b) ยกข้อความหรือประโยคยาวๆ มาขยายความให้ชัดเจนขึ้น
c) แสดงทัศนะและวินิจฉัยของผู้แต่งสอดแทรกไว้
d) นำทุกเรื่องมาอธิบายเพื่อความกระจ่างแจ้ง
3. อรรถกถามีที่มาอย่างไร

a) มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
b) เริ่มมีในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓
c) มีในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นมา
d) มีความเห็นแตกต่างกันตามข้อ ก และ ข
4. ท่านใดได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ว่าเป็นยอดพระอรรถกถาจารย ์

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระมหินทเถระ
c) พระพุทธทัตตะ
d) พระมหากัจจายนะ
5. มีคัมภีร์อรรถกถาอธิบายพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม กี่คัมภีร์

a) ๒๓ คัมภีร์
b) ๓๕ คัมภีร์
c) ๔๕ คัมภีร์
d) ๗๒ คัมภีร์
6. พุทธสังวัณณิตอรรถกถา คำว่า “พุทธสังวัณณิต” หมายถึง

a) พระพุทธเจ้าอธิบายเอง
b) พระพุทธเจ้าทรงรับรอง
c) พระพุทธองค์ทรงตรวจทานด้วยพระองค์เอง
d) อธิบายความตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า
7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับพระอรรถกถาจารย์ตามข้อ ๔

a) เป็นชาวอินเดีย เกิดใกล้พุทธคยา
b) อาจารย์ชื่อพระเรวัตตะ
c) ก่อนบวชเรียนจบไตรเพท
d) ไปศรีลังกาพร้อมกับอาจารย์
8. ข้อใดเป็นอรรถกถาที่แต่งเป็นภาษาสิงหล

a) มหาอรรถกถา
b) สมันตปาสาทิกา
c) อรรถวิสาลินี
d) ปปัญจสูทนี
9. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นอรรถกถาเก่าแก่ที่สุด

a) ปรมัตถทีปนี
b) อรรถกถากรุนนที
c) ธัมมปทัฎฐกถา
d) อรรถวิสาลินี
10. เมื่ออ่านพระวินัยปิฎกไม่เข้าใจ ควรอ่านคัมภีร์ประกอบ

a) วินยปทัฎฐกถา
b) สมันตปาสาทิกา
c) สุมังคลวิสาลินี
d) วิสุทธิมรรค
11. ถ้าต้องการอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยที่พิมพ์อรรถกถาประกอบไว้ด้วยกัน ควรอ่านฉบับใด

a) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
b) พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน
c) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
d) ฉบับสยามรัฐ
12. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอรรถกถาสิงหล

a) เก่าแก่ มีมานาน อาจช่วงเดียวกับการจารึกพระไตรปิฎก
b) พระพุทธโฆษาจารย์แปลเป็นภาษาบาลีไว้ทั้งหมด
c) แต่งเป็นภาษาสิงหล
d) ส่วนใหญ่ ไม่ทราบผู้แต่ง
13. อรรถกถาที่เป็นผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์ ที่พิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว มีกี่เรื่อง

a) ๑๐ เรื่อง
b) ๑๒ เรื่อง
c) ๑๕ เรื่อง
d) ๒๑ เรือง
14. ใครเป็นผู้แต่งสมันตปาสาทิกา

a) พระธัมมปาละ
b) พระอุบาลีเถระ
c) พระพุทธโฆษาจารย์
d) พระอุปติสสะแห่งอภัยคีรีวิหาร
15. อรรถกถาใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์

a) ปปัญจสูทนี
b) มังคลัตถปทีนี
c) สุมังคลัตถทีปนี
d) ปรมัตถทีปนี
16. อรรถกถาใดต่อไปนี้ อธิบายทีฆนิกายในพระไตรปิฎก

a) สุมังคลวิสาลินี
b) ปรมัตถทีปนี
c) สารัตถปกาสินี
d) มโนรถทีปนี
17. อรรถกถาใดใช้เป็นหลักสูตรบาลีเปรียญธรรมประโยค ๑ ถึงประโยค ๓ ของไทย

a) สมันตปาสาทิกา
b) ธัมมปทัฎฐกถา
c) มังคลัตถทีปนี
d) ชาตกัฏฐกถา
18. อรรถกถาใด เลือกอธิบายเฉพาะหมวดปาติโมกข์ในพระวินัยปิฎก

a) กังขาวิตารินี
b) สมันตปาสาทิกา
c) สัมโมหวิโนทนี
d) สารัตถปกาสินี
19. นิกายใดในพระไตรปิฎก ที่มีผู้แต่งอรรถกถาอธิบายไว้หลายท่าน

a) ทีฆนิกาย
b) มัชฌิมนิกาย
c) อังคุตตรนิกาย
d) ขุททกนิกาย
20. ผลงานใดของพระพุทธโฆษจารย์ที่ได้รับยกย่องว่า เป็นพระไตรปิฎกฉบับย่อ

a) วิมุตติมรรค
b) วิสุทธิมรรค
c) ปรมัตถโชติกา
d) มโนรถปูรณี
21. อรรถกถาใดเป็นมคธอรรถกถา

a) ปปัญจสูทนี
b) กุรุนทีอรรถกถา
c) อันธอรรถกถา
d) สังเขปอรรถกถา
22. พระพุทธโฆษาจารย์ยึดถืออรรถกถาใดเป็นต้นแบบในการแต่งอรรถกถาของท่านเอง

a) สิงหลอรรถกถา
b) มูลอรรถกถาหรือมหาอรรถกถา
c) มหาปัจจรีย์อรรถกถา
d) วิมุตติมรรค ของพระอุปติสสะ
23. เมื่อแบ่งอรรถกถาตามยุค อรรถกถาใดเป็นอรรถเก่า

a) สีหลอรรถกถา
b) พุทธสังวัณณิตอรรถกถา
c) อนุพุทธสังวัณณิตอรรถกถา
d) ถูกทุกข้อ
24. อรรถกถาเก่าที่มีอยู่ในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์ไปศรีลังกา จารึกด้วยภาษาใด

a) ภาษาบาลี
b) ภาษาสันสกฤต
c) ภาษามาคธี
d) ภาษาสิงหล
25. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอรรถกถาสมันตปาสาทิกา

a) พระพุทธโฆษาจารย์แต่งตามคำอาราธนาของพระพุทธัตตะ
b) แต่งที่เมืองอนุราธปุระ สมัยพระเจ้าสิริปาละ
c) เค้าโครงจากมหาปัจจรีย์และกุรุนทีอรรถกถา
d) สงฆ์ไทยใช้เป็นหลักสูตรเปรียญ ๖ - ๗
26. สมันตปาสาทิกานอกจากจะอธิบายพระวินัยแล้ว ยังกล่าวเรื่องใด

a) พุทธประวัติอย่างละเอียด
b) การทำสังคายนาครั้งที่ ๑ - ๔
c) ย่อความไตรปิฎกทั้งหมด
d) สถานการณ์ศรีลังกาในยุคนั้น
27. พระพุทธโฆษาจารย์กล่าวถีงเหตุเกิดและประเภทของพระสูตรไว้ในคัมภีร์ใด

a) สมันตปาสาทิกา
b) สุมังคลวิสาลินี
c) ปรมัตถทีปนี
d) สารัตถปกาสินี
28. ปปัญจสูทนี เป็นอรรถกถาทีอธิบายพระบาลีใด

a) มัชฌิมนิกาย สุตตันตปิฎก
b) สังยุตตนิกาย สุตตันตปิฎก
c) อังคุตตรนิกาย สุตตันตปิฎก
d) คัมภีร์ปัฏฐาน ในพระอภิธรรมปิฎก
29. ถ้าจะค้นว่า พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ใดบ้าง ใน ๔๕ พรรษานั้น ค้นได้จากอรรถกถาใด

a) ปปัญจสูทนี
b) สุมังคลวิสาลินี
c) มโนรถปูรนี
d) ธัมมปทัฏฐกถา
30. สุตตันตปิฏกใดต่อไปนี้ มีจำนวนพระสูตรมากที่สุด

a) ทีฆนิกาย
b) สังยุตตนิกาย
c) มัชฌิมนิกาย
d) อังคุตตรนิกาย
31. อรรถกถาใด ของพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายอังคุตตรนิกาย

a) ปรมัตถโชติกา
b) มโนรถปูรณี
c) ปปัญจสูทนี
d) สัทธัมมปกาสินี
32. วรรณกรรมบาลีใดต่อไปนี้ มีลักษณะพิเศษคล้ายอรรถกถา แต่ไม่จัดเป็นอรรถกถา

a) รัตนพิมพวงศ์
b) มหาวงศ์
c) วิสุทธิมรรค
d) รูปสิทธิ
33. ยกพุทธภาษิตที่เป็นพระคาถา แล้วอธิบายความเป็นมา พร้อมเรื่องประกอบ เป็นลักษณะของวรรณคดีบาลีใด

a) สมันตปาสาทิกา
b) ธัมมปทัฏฐกถา
c) ชาตกัฏฐกถา
d) มธุรัตถวิสาลินี
34. พระพุทธโฆษาจารย์เดินทางไปศรีลังกาในช่วงพ.ศ.ใด

a) พ.ศ.๙๐๐
b) พ.ศ.๖๘๗
c) พ.ศ.๙๖๓
d) พ.ศ.๑๒๖๓
35. อรรถกถาใด มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในประเทศต่าง ๆ กว่าอรรถกถาอื่น ๆ

a) ธัมมปทัฏฐกถา
b) ชาตกัฏฐกถา
c) สมันตปาสาทิกา
d) อัฏฐสาลินี
36. ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่อรรถกถาอธิบายพระอภิธรรมปิฎก

a) มธุรัตถวิสาลินี
b) อัฏฐสาลินี
c) สัมโมหวิโนทนี
d) ปัญจปปกรณัฏฐกถา
37. คัมภีร์ใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คัมภีร์ประเภท "ตัพพินิมุต"

a) ปกรณ์วิเสส
b) โยชนา
c) สัททาวิเสส
d) สมันตปาสาทิกา
38. เชื่อกันว่า พระเถระชาวศรีลังกาแปลเรียบเรียงอรรถกถาเป็นภาษาสิงหลในยุคใด

a) พระเจ้าอโศกมหาราช
b) พระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย
c) พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัย
d) พระเจ้าปรักกัมมพาหุ
39. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับอรรถกถาเก่า

a) มูลอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก
b) มหาปัจจรีย์อรรถกถา อธิบายพระอภิธรรมปิฎก
c) กุรุนทีอรรถกถา อธิบายพระวินัยปิฎก
d) อันธกอรรถกถา อธิบายประวัติศาสตร์
40. ยุคใดใดชื่อว่า เป็นยุคทองของอรรถกถา

a) ยุคพระพุทธโฆษาจารย์
b) ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช
c) ยุคพระเจ้าปรักกัมมพาหุ
d) สมัยพระเจ้าสิงหวิชัยแห่งศรีลังกา
This is the feedback!
Back to Top