แบบทดสอบบทที่ ๕ วรรณคดีบาลี โดยพระครูสุธีสุตสุนทร ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย


1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a) ปกรณ์วิเสส เกิดหลังยุคฎีกาและอนุฎีกา
b) อรรถกถาบางเล่ม อธิบายความตามปกรณ์วิเสส
c) วิสุทธิมรรค เป็นปกรณ์วิเสสที่เก่าแก่ที่สุด
d) พุทธธรรมของ ป.อ.ปยุตฺโต เป็นปกรณ์วิเสสสมัยปัจจุบัน
2. ข้อใดไม่จัดเข้าเป็นปกรณ์วิเสส

a) มิลินทปัญหา
b) เนตติปกรณ์
c) วิมุตติมรรค
d) ปรมัตถมัญชุสา
3. คัมภีร์บาลีทีอธิบายแบบปกรณนัย คืออธิบายเช่นไร

a) อธิบายตามพระไตรปิฎก
b) อธิบายตามปกรณ์วิเสส
c) อธิบายตามอรรถกถาและฎีกา
d) อธิบายตามปกรณ์พระไตรปิฎก
4. การกำหนดยุควรรณคดีบาลีว่า เป็นยุคหลังพระไตรปิฎก ท่านเริ่มจากช่วงใด

a) หลังสังคายนาครั้งที่ ๓
b) หลังสังคายนาคร้งที่ ๕
c) หลังยุคพระพุทธโฆษาจารย์
d) ก่อนหน้ายุคอรรถกถา
5. ช่วงหลังสังคายนาครั้งที่ ๕ ถึงครั้งที่ ๗ วรรณคดีบาลีส่วนใหญ่อยู่ที่ใด

a) ศรีลังกา
b) อินเดีย
c) ประเทศไทย
d) พม่า
6. ไตรปิฎกอักษรพม่า อักษรขอม อักษรสยาม เป็นต้น เกิดขึ้นในช่วงใด

a) หลัง พ.ศ. ๗๐๐
b) หลัง พ.ศ. ๙๐๐
c) หลัง พ.ศ.๑๔๐๐
d) หลัง พ.ศ.๑๖๐๐
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะวรรณคดีบาลีประเภทปกรณ์วิเสส

a) แต่งอธิบายธรรมะในพุทธศาสนาทั่วไป
b) ไม่ได้อธิบายปิฏกใดหรืออรรถกถาใดโดยเฉพาะ
c) แต่งตามความรู้ความเห็นของผู้แต่ง
d) วิเศษกว่าคัมภีร์อื่น ๆ เพราะอธิบายพระไตรปิฎกทั้งหมด
8. ท่านแบ่งประเภทของปกรณ์วิเสสตามลักษณะเนื้อหาและวิธีการเขียนไว้กี่ประเภท

a) ๓ ประเภท
b) ๕ ประเภท
c) ๖ ประเภท
d) ๗ ประเภท
9. ปกรณ์วิเสสใดต่อไปนี้ ท่านกำหนดลำดับความสำคัญเท่ากับอรรถกถา

a) วิสุทธิมรรค
b) วิมุตตมรรค
c) มิลินทปัญหา
d) ถูกทุกข้อ
10. ปกรณ์วิเสสใด แต่งโดยพระอุปติสสะ

a) วิสุทธิมรรค
b) วิมุตติมรรค
c) มิลินทปัญหา
d) เนตติปกรณ์
11. ปกรณ์วิเสสเล่มใด พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.เป็นประธานในการแปลเป็นไทย

a) วิสุทธิมรรค
b) วิมุตติมรรค
c) มิลินทปัญหา
d) โลกศาสตร์
12. ปกรณ์วิเสสเล่มใดใช้เป็นหนังสือเรียนประโยคบาลีระดับสูงในประเทศไทย

a) มิลินทปัญหา
b) เนตติปกรณ์
c) วิมุตติมรรค
d) วิสุทธิมรรค
13. มิลินทปัญหาต้นฉบับ แต่งขึ้นด้วยภาษาใด

a) ภาษาบาลี
b) ภาษาสันสกฤต
c) ภาษาสิงหล
d) ภาษาจีน
14. วิมุตติมรรค ต่างจากวิสุทธิมรรคในเรื่องใดเด่นชัดที่สุด

a) วิมุตติมรรคอธิบายพระไตรปิฎกทั้งหมด
b) วิมุตติมรรคมีเนื้อหากระชับกว่า
c) วิมุตติมรคเน้นปริยัติมากกว่าปฏิบัติ
d) วิมุตติมรรคเป็นคัมภีร์ฝ่ายอภัยคีรีวิหาร
15. "ต้นฉบับบาลีหายไป เหลือแต่ภาษาจีน พระญี่ปุ่นกับคณะแปลเป็นภาษาอังกฤษ" หมายถึงคัมภีร์ใด

a) วิมุตติมรรค
b) มิลินทปัญหา
c) เนตติวิภาวินี
d) มหาวงศ์
16. คัมภีร์วิสุทธิมรรค ใช้พระบาลีบทใดต่อไปนี้ เป็นบทตั้งเพื่ออธิบาย

a) สีลํ สมาธิ ปญฺญา จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา ฯลฯ
b) สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺโญ ฯลฯ
c) มโนปุพฺพงฺคมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา ฯลฯ
d) สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ปญฺญาย ปสฺสติ ฯลฯ
17. เนตติปกรณ์ แต่งโดยท่านใด

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระมหากัจจายนะ
c) พระธรรมปาละเถระ
d) พระอุปติสสเถระ
18. สำนักใดต่อไปนี้ ได้จัดพิมพ์วรรณกรรมบาลีหายากหลายเล่มเป็นธรรมทาน เช่น เนตติปกรณ์ ชินาลังการ เป็นต้น

a) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพ
b) วัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพ
c) วัดท่ามะโอ เมืองลำปาง
d) วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
19. คัมภีร์เนตติปกรณ์ มีลักษณะเด่นในข้อใด

a) จำแนกแจงแจงพระธรรมวินัยเด่นชัดที่สุด
b) อธิบายแนวทางในการศึกษาพระไตรปิฎก
c) อธิบายศีล สมาธิ ปัญญา มุ่งสู่ความหลุดพ้น
d) ให้แนวทางในการปฏิบัติกรรมฐานอย่างละเอียด
20. ปกรณ์วิเสสใดต่อไปนี้ มุ่งสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

a) มิลินทปัญหา และวิมุตติมรรค
b) ชินาลังการ และปัชชมธุ
c) มหาวงศ์ และจูฬวงศ์
d) จักรวาลทีปนี และนมัสการปาฐะ
21. ปกรณ์ใด มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระเขึ้ยวแก้ว

a) มหาวงศ์
b) ทาฐาวงศ์
c) ศาสนวงศ์
d) จูฬวงศ์
22. "วรรณคดีบาลีเล่มแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้แต่งอยู่วัดโพธิ์ท่าเตียน" หมายถึงเรื่องใด

a) ชินกาลมาลีปกรณ์
b) จักรวาฬทีปนี
c) ปัญญาสชาดก
d) สังคีติวงศ์
23. ปกรณ์วิเสสใดเป็นผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ แห่งล้านนา

a) มังคลัตถทีปนี และจักรวาฬทีปนี
b) ศาสนวงศ์ กับ สังขยาปกาสกะ
c) จักรวาฬทีปนี และ สังขยาปกาสกฎีกา
d) สาสนวังสสัปปทีปิกา และโลกัปปทีปกสาร
24. ปกรณ์ใดต่อไปนี้ เชื่อว่าแต่งโดยพระอรหันต์มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

a) เนตติปกรณ์ และเปฏโกปเทศ
b) ศาสนวงศ์ และมหาวงศ์
c) วิมุตติมรรค และเนตติฎีกา
d) ธรรมวินัยสดุดี
25. วรรณคดีใด เป็นร้อยกรองกล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้า

a) ปัชชมธุ
b) นมัสการปาฐะ
c) สาสนวังสัปปทีปิกา
d) ชินาลังการ
26. "แต่งโดยพระมหานามเถระ เป็นพงศาวดารลังกา" หมายถึงวรรณคดีใด

a) มหาวงศ์
b) ลังกาวงศ์
c) ทาฐาวงศ์
d) พิมพาวงศ์
27. แบ่งเนื้อหาออกเป็นสีลนิทเทศ สมาธินิทเทศ ปัญญานิทเทศ อธิบายอย่างเป็นระบบ อย่างละเอียด" หมายถึงวรรณคดีใด

a) วิสุทธิมรรค
b) วิมุตติมรรค
c) มิลินทปัญหา
d) เนตติปกรณ์
28. "แบ่งเนื้อหาเป็น ๑๖ หาระ ๕ นยะ" หมายถึงวรรณคดีใด

a) วิสุทธิมรรค
b) วิมุตติมรรค
c) อัตถสาลินี
d) เนตติปกรณ์
29. วรรณคดีเกี่ยวกับโลกในทัศนะพุทธศาสนา ส่วนใหญ่อธิบายขยายความพระสูตรใด

a) สามัญญผลสูตร
b) อาทิตตปริญญายสูตร
c) อัคคัญญสูตร
d) จักรวาฬสูตร
30. ปกรณ์วิเสสใดต่อไปนี้ เป็นผลงานของพระสงฆ์ชาวโยนกเชียงแสน

a) สังขยาปกาสกะ
b) สังขยาปกาสกฎีกา
c) จักรวาฬทีปนี
d) ชินาลังการ
31. วรรณกรรมบาลีในล้านนา เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในยุคใด

a) สมัยพญาเม็งราย ถึงพระเจ้าแสนภู
b) สมัยพระเจ้าติโลกราช ถึงพญาเมืองแก้ว
c) สมัยพญากือนา ถึงพญาสามฝั่งแกน
d) สมัยพระไชยเชฎฐา ถึง พระนางวิสุทธิเทวี
32. วรรณคดีต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ผลงานของพระสงฆ์ล้านนา

a) สังขยาปกาสกะ
b) สังขยาปกาสกฎีกา
c) สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา
d) เนตติวิภาวินี
33. หนังสือปกรณ์วิเสสส่วนใหญ่ ท่านจัดความสำคัญไว้ในระดับใด

a) ระดับเดี่ยวกับพระไตรปิฎก
b) ระดับเดี่ยวกับอรรถกถา
c) ระดับเดี่ยวกับฎีกา
d) ไม่จัดระดับความสำคัญ
34. ประวัติของพระเจ้าปรักกมพาหุ มหาราชแห่งเกาะสิงหล กล่าวไว้ในวรรคดีใดเป็นหลัก

a) มหาวงศ์
b) จูฬวงศ์
c) ทาฐาวงศ์
d) สิหิงคนิทาน
35. "วรรณคดีแนวประวัติศาสตร์ที่เขียนเป็นร้อยกรองด้วยภาษาบาลี เอเชียใต้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุด" คือหนังสือเล่มใด

a) มหาวงศ์
b) จูฬวงศ์
c) สาสนวงศ์
d) ชินกาลมาลีปกรณ์
36. วรรคดีใด ได้รับยกย่องว่า เป็นหนังสือทีย่อพระไตรปิฎกที่ดีที่สุด แต่อดีตถึงปัจจุบัน

a) สมันตปาสาทิกา
b) วิสุทธิมรรค
c) วิมุตติมรรค
d) เนตติปกรณ์
37. วรรณกรรมประเภทปกรณ์วิเสส มักมีฎีกาอธิบายขยายความ ข้อใดเป็นฎีกาของวิสุทธิมรรค

a) วิสุทธิมรรคฎีกา
b) ปรมัตถมัญชุสา
c) มหาฎีกา
d) ถูกทุกข้อ
38. "เป็นวรรณคดีบาลี รูปแบบถามตอบ ที่เต็มไปด้วยคำอุปมาอุปไมย แสดงภูมิทั้งคนถามและคนตอบ" หมายถึงเรื่องใด

a) วิมุตติมรรค
b) วิสุทธิมรรค
c) มิลินทปัญหา
d) สักกปัญหา
39. คัมภีร์ปัชชมธุ ที่สรรเสริญพระพุทธลักษณะนั้น ท่านใดเป็นผู้แต่ง

a) เป็นผู้แต่งปทรูปสิทธิ ไวยากรณ์บาลีชั้นสูงด้วย พระพุทธัปปิยเถระ
b) พระพุทธรักขิตเถระ
c) พระเมธังกร
d) พระมหากัจจายนะ
40. โดยสรุป วรรณคดีบาลีประเภทปกรณ์วิเสส แตกต่างจากวรรณคดีบาลีอื่น ๆ ในด้านใดมากที่สุด

a) เนื้อหาที่นำเสนอ
b) วิธีการและรูปแบบที่นำเสนอ
c) วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
d) ผู้แต่ง หรือผู้นำเสนอ
This is the feedback!
Back to Top