แบบทดสอบบทที่ ๔ วรรณคดีบาลี โดยพระครูสุธีสุตสุนทร ห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย


1. ถ้าคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพระไตรปิฎกยังคลุมเครือ ควรดูจากแหล่งใดเพิ่มเติม

a) อรรถกถาอื่น ๆ
b) พระไตรปิฎก
c) ฎีกา
d) ตรวจสอบจากผู้รู้
2. ในภาษาสันสกฤต การอธิบายความแบบฎีกาคืออธิบายอย่างไร

a) อธิบายต่อจากพระอรรถกถาจารย์
b) อธิบายความหมายของคำทุกคำในคัมภีร์
c) อธิบายเฉพาะคำที่ยากหรือเห็นควรอธิบายเพิ่มเติม
d) อธิบายอย่างละเอียด ทุกแง่มุม
3. ข้อใดเรียงลำดับการอธิบายความหรือคำ ในวรรณคดีของศาสนาเชนได้ถูกต้อง

a) นิชฺชตฺติ ภาส จุณฺณิ ฎีกา
b) วฤตฺติ ภาษย ปญฺจิกา ปสฺปศ ฎีกา
c) จุณฺณิ นิชฺชตฺติ ภาส ฎีกา
d) วฤตฺติ ภาส ฎีกา จุณฺณิ
4. หนังสือใดให้ความหมายของคำว่าฏีกา ว่า ฎีกียติ ชานิยติ อฏฺฐกถายตฺโถ เอตายาติ ฎีกา

a) วิสุทธิมรรค
b) ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ
c) สัททาวิเสส
d) รูปสิทธิ
5. ในพจนานุกรมของเมโหเฟอร์ สันนิษฐานว่า ฎีกา มาจากศัพท์ใด

a) ทีปนี
b) ทีปิกา
c) ฏปฺปนิ
d) ฏีกิปนา
6. ท่านใด เชื่อว่าคำว่าฏีกา มาจากคำว่า ศึกษา

a) Wust
b) Mayehofer
c) Unlenbeck
d) Kittel
7. คำว่า อนุฎีกา มีความหมายอย่างไร

a) เป็นฎีกาใหม่ที่แต่งอธิบายเพิ่มเติมทีหลัง
b) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายเนื้อหาของอรรถกถาและฎีกา
c) เป็นหนังสือใดก็ได้ที่อธิบายพระไตรปิฎก
d) หนังสือที่แตกแขนงมาจากฎีกา
8. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับโยชนา

a) เป็นหนังสือที่อธิบายอรรถกถาและฎีกา
b) เป็นหนังสืออธิบายขยายความของอนุฎีกา
c) เป็นคัมภีร์ที่อธิบายศัพท์และความสัมพันธ์ของประโยคในอรรถกถาและฎีกา
d) เป็นอุปกรณ์การอ่านพระไตรปิฎกและวรรณคดีบาลี
9. พระธรรมปาละ ให้ความเห็นว่า อรรถกถาแตกต่างจากฎีกาในแง่ใด

a) แง่การวิเคราะห์ กับการสังเคราะห์
b) ในแง่ สํวณฺณนา และลีนัตถกาสนา
c) ในแง่พุทธสังวัณณิตะ และสังคหวัณณิตะ
d) ในแง่อาณาเทศนา กับ ปรมัตถเทศนา
10. ข้อใดเป็นลักษณะการอธิบายของฎีกา

a) อธิบายเฉพาะคำและความที่กำกวม ไม่ชัดเจน
b) อธิบายเฉพาะคำหรือประโยคที่อรรถถาไม่อธิบายไว้
c) พรรณนาแยกประเด็นให้เด่นชัดกว่าอรรถกถา
d) อธิบายตามความเห็นของผู้แต่ง ไม่ต้องอิงอรรถกถา
11. การที่พระธรรมปาละ เขียนฎีกาอธิบายคำของอรรถถา เช่น เกจิ อปเร เป็นต้น แสดงถึงเรื่องใด

a) ระบุชื่อให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
b) พระธรรมปาละ เป็นเกจิท่านหนึ่งด้วย
c) ระบุคำศัพท์และระบบไวยากรณ์ให้ถูกต้อง
d) อธิบายความหมายของทั้งสองคำให้ละเอียด
12. อรรถถา เขียนว่า วุตฺตํ เหตํ ส่วนฎีกาเขียนว่า วุตฺตํ เหตํ มิลินฺทปญฺเห แสดงถึงเรื่องใด

a) เรื่องนั้นมาจากมิลินทปัญหา
b) เป็นฎีกาของมิลินทปัญหา
c) เป็นคำกล่าวที่กล่าวไว้ในมิลินทปัญหา
d) ฎีกาได้ระบุแหล่งที่มาของคำ ซึ่งอรรถกถากล่าวไว้อย่างกำกวม
13. ในบรรดาวรรณคดีบาลี วรรณคดีประเภทใดแตกต่างจากกลุ่มอื่นชัดเจนที่สุด

a) อรรถกถา
b) ฎีกา
c) อนุฎีกา
d) โยชนา
14. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คัมภีร์ฎีกา

a) วิมติวิโนทนี
b) สารัตถทีปนี
c) ปรมัตถทีปนี
d) วินยัตถสารสันทีปนี
15. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ฎีกาพระวินัยปิฎก

a) วชิรพุทธิฎีกา
b) วิมติวิโนทนี
c) สุมังคลปกาสินี
d) สุมังคลวิลาลินี
16. ข้อใดไม่ใช่ ฎีกาที่อธิบายสมันตปาสาทิกา อรรถถาวินัยปิฎก

a) วชิรพุทธิ
b) สารัตถทีปนี
c) วิมติวิโนทนี
d) ลีนัตถปกาสนา
17. ใครแต่งวิมติวิโนทนีฎีกา

a) พระพุทธโฆษาจารย์
b) พระธรรมปาละ แห่งอภัยคีรีวิหาร
c) พระมหากัสสปะแห่งอุทุมพรคีรีวิหาร
d) พระสารีบุตร ชาวลังกา
18. ข้อใดเรียงลำดับตามความสัมพันธ์อย่างถูกต้อง

a) วินัยปิฎก สมันตปาสาทิกา อุตตานทีปนี
b) ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี ลีนัตถปกาสนา
c) ทีฆนิกาย สุมังคลทีปนี ปรมัตถสูทนี
d) มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี ปรมัตถสูทนี
19. พระพุทธโฆษาจารย์แต่งอรรถกถาหลายเล่ม ส่วนฎีกานั้น ฏีกาจารย์ท่านใดเด่นที่สุด

a) พระวชิรพุทธิ
b) พระธรรมปาละ
c) พระวรสัมโพธิ
d) พระกุมารชีวะ
20. ฎีกาใดต่อไปนี้ แต่งอธิบายอรรถกถาของทีฆนิกาย สุตตันตปิฎก

a) ปรมัตถสูทนี
b) ลีนัตถปกาสินี
c) ลีนัตถปกาสนา
d) ลีลัตถปโชตนา
21. ข้อใดเป็นฎีกาของมโนรถปูรณี

a) อังคุตตรนิกายฎีกา
b) ขุททกนิกายฎีกา
c) ลีนัตถปกาสินี
d) มโนรถปูรณีปกาสนา
22. ฎีกาใดอธิบายวิสุทธิมรรค

a) เนตติวิภาวนี
b) ปรมัตถะปกาสนา
c) ปรมัตถมัญชุสา
d) ปรมัตถสูทนี
23. ฎีกาใดต่อไปนี้ แต่งโดยพระภิกษุชาวพม่า

a) วิสุทธิมรรคฎีกา
b) ลีนัตถปกาสินี
c) ปรมัตถมัญชุสา
d) ปรมัตถสูทนี
24. ฎีกาใดได้พิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว

a) ลีนัตถปกาสินี อธิบายอรรถกถาธรรมบท
b) ลีนัตถปกาสินี อธิบายอรรถกถานิปาตชาดก
c) ลีนัตถปกาสินี อธิบายอรรถกถาสังยุตตนิกาย
d) ปรมัตถสูทนี อธิบายอรรถกถาขุททกปาฐะ
25. เรื่องใดต่อไปนี้ กล่าวถึงพระโมคคัลลานะไปเที่ยวนรกสวรรค์

a) เถราปทานฏีกา
b) วิมานวัตถุฎีกา
c) ฎีกามาลยสูตร
d) เปตวัตถุฎีกา
26. ฎีกาใดต่อไปนี้ เป็นฎีกาอภิธรรมปิฎก

a) เนตติวภาวินี
b) เนตติฎีกา
c) ลีนัตถปกาสนา
d) ลีนัตถโชตนา
27. ท่านใดแต่งฎีกาอธิบายอภิธรรมครบทั้ง ๗ คัมภีร์

a) พระสารีบุตร
b) พระธัมมปาละ
c) พระสังฆรักขิตะ
d) พระอานันทาจารย์
28. พระสงฆ์พม่าหลายรูปได้แต่งฎีกาอธิบายพระอภิธรรม ข้อใดไม่ใช่ท่านเหล่านั้น

a) พระพุทธจุฬาภาติกเถระ
b) พระอริยวังสะ
c) พระญาณธชะ
d) อานันทาจารย์
29. ฎีกาใดแต่งที่เชียงใหม่

a) ปรมัตถทีปนีฎีกา
b) อผัคคุสารัตถทีปนี จูฬฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ
c) มณีสารมัญชุสา
d) ปรมัตถวิภูสนี
30. คำใดต่อไปนี้ ใช้แทนคำว่า อนุฎีกา

a) อภินวฎีกา
b) สิกขาฎีกา
c) ปกาสินีฎีกา
d) ปรมัตถฎีกา
31. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นชื่อของพระอภิธรรม

a) ธาตุกถา
b) วิมานวัตถุ
c) มหาวิภังค์
d) เถรกถา
32. โยชนาใดต่อไปนี้ ท่านใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการหลักสูตรบาลีประโยค ๖ ของคณะสงฆ์ไทย

a) ปาจิตติยาทิอรรถกถาโยชนา
b) โยชนาธาตุกถา
c) โยชนาวินยวินิจฉยสังคหะ
d) สมันตปาสาทิกาอรรถโยชนา
33. พระญาณกิตติเถระแห่งเชียงใหม่ แต่งโยชนาเรื่องใดต่อไปนี้

a) ปาจิตติยาทิอรรถกถาโยชนา
b) ขุททกสิกขาโยชนา
c) สมันตปาสาทิกาอรรถกถาโยชนา
d) ปัจจเวกขณโยชนา
34. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ โยชนาพระสุตตันตปิฎก

a) นิธิกัณฑสุตตอัตถโยชนา
b) ธัมมปทัฎฐกถาคาถาโยขนา
c) ตุลัตถโยชนา
d) ขุททกสิกขาโยชนา
35. ข้อใด ไม่ใช่ ผลงานของพระญาณกิตติเถระแห่งเชียงใหม่

a) โยชนาอรรถกถาวิสาลินี
b) โยชนาธาตุกถา
c) วินยวินิจฉยโยชนา
d) โยชนาสัมโมหวิโนทนี
36. คัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา แพร่หลายจากศรีลังกาในยุคสมัยกษัตริย์พระองค์ใด

a) พระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย
b) พระเจ้าปรักกมพาหุมหาราช แห่งโปโฬนนรุวะ
c) พระเจ้ามหานามะ แห่งอนุราธปุระ
d) พระเจ้าศรีวิชัย แห่งแคนดี้
37. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาแบบศรีลังกา แผ่ขยายมาสู่สุโขทัย ในสมัยใด

a) พุทธศตวรรษที่ ๘
b) พุทธศตวรรษที่ ๑๑
c) พุทธศตวรรษที่ ๙
d) พุทธศตวรรษที่ ๑๗
38. เชื่อว่า เล่มใดเป็นฎีกาเล่มแรก

a) ลีนัตถปกาสนา
b) อภธัมมอัฏฐกถาลีนัตถวัณณนา
c) ปรมัตถสูทนี
d) ลีนัตถปกาสินี
39. ท่านใดเป็นพระเถระที่สำคัญในการแต่งคัมภีร์ฎีกาในยุคที่คัมภีร์ฎีการุ่งเรืองที่สุด

a) พระสารีบุตร แห่งโปโฬนนรุวะ
b) พระญาณกิตติเถระ แห่งเชียงใหม่
c) พระธัมมปาละ แห่งอนุราธปุระ
d) พระกัสสปะ แห่งอนุราธปุระ
40. ในสมัยอนุราธปุระ ฎีกามีลักษณะที่เรียกว่าอะไร

a) อภินวฎีกา
b) ลีนัตถปกาสนา
c) ปรมัตถปกาสนา
d) มหาคัณฐิบท
This is the feedback!
Back to Top