ทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

  
หน้าแรก สำนักงานวิชาการ บทความ กระดานสนทนา แฟ้มสะสมผลงานบุคลากร ชมรมศิษย์เก่า facebook อ่านข่าวเก่า สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อ่านข่าวเก่า๕๗ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานวิจัยคณาจารย์ เว็บกลุ่มงานวิจัยฯ

นาฬิกา 

 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 

รายชื่อวัดจังหวัดเชียงราย 

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงราย
รายชื่อวัดอำเภอแม่จัน
รายชื่อวัดอำเภอเวียงชัย
รายชื่อวัดอำเภอแม่สาย
รายชื่อวัดอำเภอเชียงแสน
รายชื่อวัดอำเภอเชียงของ
รายชื่อวัดอำภอเทิง
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 

 

ฐานข้อมูลวิจัย 

ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

 

ห้องสมุดออนไลท์ 

 

ห้องสมุดต่างประเทศ 

 

ห้องสมุด 

 

ฝ่ายงานอำนวยการ 

 

Google Search

Google

 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 

คู่มือ 

 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด

mcucr 5 สัปดาห์
WebSuperAdm245 สัปดาห์
WeBManGR252 สัปดาห์
 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2561

เว็บไชค์ใหม่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

เว็บไชค์ใหม่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

crb.mcu.ac.th

ข่าวกลุ่มงานทะเบียนและวัดผลสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โครงสร้างอาจารย์บริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คู่มือการบริการสังคม (คฤหัสถ์)   
คู่มือนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม (บรรพชิต)   
รายชื่อนิสิตปฎิบัติงานบริการสังคม (บรรพชิต และคฤหัสถ์)   2

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

*โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา ภิบาล 

ความเคลื่อนไหวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชียงราย : 25/06/2561 21:08 (mcucr)

  

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๘ พระราชปัญญาภรณ์ และพระราชวรมุนี รองเจ้าภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค ๖ ได้ให้นโยบายในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แก่คณะสงฆ์ ส่วนราชการ จังหวัดเชียงราย โดยขอความร่วมมือว่า ภายใน ๓ วันข้างหน้า สถิติเชียงรายน่าจะอยู่ลำดับที่ ๑-๒๐ ของประเทศเพื่อสนองงานการคณะสงฆ์ 

         ปรากฎว่า วันนี้ (๒๕ มิ.ย.๕๘) สถิติบุคคลที่ลงทะเบียนรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดเชียงรายเดิมอยู่ลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ (๒๑ มิ.ย.๕๘) หลังจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจากส่วนกลางมาตรวจเยี่ยมประเมินผลเมื่อวันที่ ๒๑ มิงย. ๕๘ ที่ผ่านมาใช้เวลารณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ โดยผ่านทางเจ้าคณะพระสังฆาธิการแต่ละวัด  ณ วันนี้อยู่ลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ (๒๕ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.) ขอขอบคุณเจ้าคณะ พระสังฆาธิการทุกท่านที่ได้ร่วมกันรณรงค์ในครั้งนี้ใบสมัคร 

เชิญชมนิทรรศการกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : 21/06/2561 00:52 (mcucr)
                                                            
วันที่ 21 มิ.ถุนายน 2558 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปรองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" นำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 จะได้ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวในคณะสงฆ์ภาค 6 ที่จัดหวัดเชียงราย

      ดังนั้น วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 คณะสงฆ์และส่วนราชการจังหวัดเชียงราย จึงจัดนิทรรศการและเผยแพร่กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดเชียงรายให้สาธารณชนได้ทราบ และให้คณะกรรมการได้ประเมินฯ

เชิญเขียนใบสมัครรักษาศีล ๕ : 17/12/2561 14:57 (mcucr)

 เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แล้วกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.sila5.com

ภาระงานอาจารย์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ภาระงานตามพันธกิจของพระครูวิมลศิลปกิจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูวิมลศิลปกิจ
 
 

บทความวิชาการ-ทั่วไป

ขอเชิญคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งบทความทางวิชาการ-เรื่องสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ได้ที่ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค อีเมล์ kamnak2507@gmail.com
บทความเรื่อง   เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ   โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง ไตรสิกขาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  โดย พระครูวิมลศิลปกิจ
บทความเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับคนไทย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา " โดย ดร.ฤทธิชัยแกมนาค
บทความเรื่อง "เคาะประตูสู่มหาวิทยาลัย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอดีต-ปัจจุบัน " โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
 

งานวัฒนธรรมไทย (ตอนภาษาล้านนา)

วิธีการใช้อักษรล้านนาในคอมพิวเตอร์                  

งานสำหรับพระนิสิต

     แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวัฒนธรรมไทย เทอม ๒/๒๕๕๔ ทุกรูป/คน ให้ส่งงานคำถามท้ายบทให้อาจารย์ผู้บรรยายได้แล้ว ส่วนข้อเก็บคะแนนและข้อสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา ให้โหลดแบบทดสอบความรู้ฝึกหัดอ่านที่นี่ (ทดสอบ ๑/ ทดสอบ ๒)  ไปฝึกอ่าน/เขียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาคได้ที่ ทดสอบ ๑ และทดสอบ ๒ ครับ
      อนึ่ง งานที่ค้างอยู่ให้ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค เพื่อจะได้ไม่ติด I ในเทอมนี้

วิทยุธรรมมะ

Facebook 

 

ตารางเรียน 2559 

ตารางเรียน 3/2559 (ซัมเมอร์) ของนิสิตคฤหัสถ์

ตารางเรียน 2/2559
2. ตารางเรียนบรรพชิต
3. ตารางเรียนคหัสถ์

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2559  

วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 

 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ดร.ฤทธิชัย แกมนาคพระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร

 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 

 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 

วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 

เรียนภาษาพม่า 

เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 

เรียนภาษาล้านนา 

 

เนื้อหาล่าสุด

ยังไม่มีเนิ้อหาในส่วนนี้

แบบสำรวจ CRโพลล์

การบริการใดที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด

ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
17% [27 ]

ข.การบริการอาคารสถานที่
ข.การบริการอาคารสถานที่
15% [24 ]

ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
12% [19 ]

ง.การบริการฝ่ายการเงิน
ง.การบริการฝ่ายการเงิน
3% [4 ]

จ.การบริการร้านอาหาร
จ.การบริการร้านอาหาร
31% [49 ]

ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
22% [34 ]

 

อาเซียนศึกษา 

http://asam.myreadyweb.com/

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2558